(10.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Dám tedy hlasovat o usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 455/1 a návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním dokumentu 2848, a to v hlasování 998, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 998. Z přítomných 129 pro 122, proti nikdo. Návrhy usnesení byly schváleny. Děkuji panu zpravodaji Karlu Raisovi a končím bod číslo 223.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 409/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede za ministra dopravy podle usnesení vlády, které mi bylo doručeno, ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 409/1 a 2. Ještě budu informovat, že podle rozhodnutí výboru místo zpravodajky, kterou byla v prvním čtení Květa Matušovská, bude zpravodajkou paní poslankyně Zuzana Ožanová. Je to rozhodnutí výboru, nemusíme tedy hlasovat, a můžeme tedy přikročit k přednesení návrhu paní ministryní spravedlnosti. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v zastoupení za kolegu Kremlíka si dovoluji předložit k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Hlavním cílem předkládaného návrhu je změna způsobu úhrady časových poplatků za užití zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této úhrady. Namísto dosavadního způsobu úhrady časového poplatku prostřednictvím zakoupení dálničního kuponu, jehož díl se vylepuje na čelní sklo vozidla, bude nově možno uhradit i bezhotovostně prostřednictvím internetu či mobilních aplikací. Úhrada časového poplatku bude evidována v nově zřízeném informačním systému provozovaném Státním fondem dopravní infrastruktury, v němž budou evidována i osvobození od zpoplatnění. (V sále je hlučno.)

Osvobození vozidel od zpoplatnění budou evidována na základě oznámení provozovatelů těchto vozidel adresovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury. U osvobození od zpoplatnění, které je vázáno na přepravu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, bude umožněno oznámit osvobození až tří vozidel, přičemž bezplatně bude možné užít zpoplatněnou pozemní komunikaci nadále pouze v okamžiku, kdy bude -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než je zákon o pozemních komunikacích, zásadně v předsálí. Ať může paní ministryně v důstojné atmosféře přednést to úvodní slovo. Prosím pokračujte.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová - v okamžiku, kdy bude držitel průkazky vozidlem skutečně přepravován. Kontrola úhrady časového poplatku bude prováděna zejména prostřednictvím videodetekce, při níž bude s využitím kamerového systému podle státní poznávací značky vozidlo ověřováno, zda má uhrazený časový poplatek. (Hluk v sále trvá.)

Návrh rovněž rozšiřuje okruh vozidel osvobozených od zpoplatnění, a to o vozidla, která využívají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, nebo tato paliva v kombinaci. Zároveň je navrhováno zvýhodnění vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ještě jednou, paní ministryně, požádám kolegy... Jestli, vážení poslanci, vážené poslankyně, chcete být jmenováni do zápisu... nechcete. Děkuji, můžete pokračovat.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Z mé strany je to asi tak všechno pro seznámení s novým pojetím. Děkuji za pozornost a ráda bych, aby tento zákon byl samozřejmě schválen v budoucnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a požádám zpravodajku Zuzanu Ožanovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnila s odkazem na § 93 odst. 1, zákona o jednacím řádu. A také, než vám udělím slovo, znovu požádám kolegy a kolegyně, aby respektovali, že máte splnit svou zpravodajskou povinnost, a nechali vás hovořit v klidu. Máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor se tímto tiskem zabýval na své 28. schůzi dne 15. května 2019 a přijal k tomuto tisku usnesení.

"Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu náměstka ministra dopravy Jakuba Kopřivy, zpravodajské zprávy poslankyně Květy Matušovské a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 409 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. - Pozměňovacích návrhů, které schválil hospodářský výbor, je 14;

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR."

Dovoluji si jenom říci, že byly doporučeny hospodářským výborem všechny pozměňovací návrhy, ke kterým vydalo Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko. V současné době je v systému nahráno devět písemných pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu, do které mám momentálně pět přihlášených, a z místa se hlásí s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ještě, pane předsedo, posečkejte malou chvilku. Nejdříve přečtu omluvy. Od 10.00 do 10.30 se z pracovních důvodů omlouvá Margita Balaštíková a Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů z dnešního odpoledního jednání na celé odpoledne do konce jednacího dne. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní ministryně je jediná přítomná členka vlády. Kolegyně, kolegové, elektronickou dálniční známku, respektive zavedení elektronické dálniční známky občanští demokraté podporují. A jediné, co kritizují, je, že je to pozdě. A jenom díky tomu, že kritizujeme, že je to pozdě, nebudeme bránit v dalším projednávání tohoto tisku v druhém čtení.

My jsme vyšli vstříc panu předsedovi Faltýnkovi na grémiu a ten bod jsme předřadili a pevně zařadili - a kde máme ministra dopravy? Kde máme ministra dopravy? Je to prostě neuvěřitelné. Já jsem měl chuť debatovat konkrétní věci, přestože říkám, že to podporujeme, ale paní ministryni spravedlnosti trápit nebudu, abych se jí ptal, jakým způsobem bude provedena kontrola, proč je zvolena taková kontrola a ne jiná. Protože vůči ní by to nebylo fér.

Ale poprosil bych pana předsedu Faltýnka, aby příště, když předřadíme bod, tady ministr byl. Máme 14 schválených pozměňovacích návrhů v hospodářském výboru. Dneska zazní minimálně devět. Vím, že mí kolegové budou podávat pozměňovací návrhy přímo z místa. A pak to druhé čtení je vlastně úplně zbytečné, protože nejsme schopni s členem vlády, který to má na starosti, tu debatu vést. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP