(Schůze pokračovala v 11.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji tedy další jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání karty náhradní. Náhradní karty jinak budou použity stejně jako na 30. schůzi, případně mi je prosím doplňte. Stejně tak omluvy z jednání použijeme ty, co byly načteny na 30. schůzi, případně požádám o doplnění.

 

A nyní tedy přistoupíme k projednávání jediného bodu, kterým je

 

1.
Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 29. května, všeobecná rozprava byla ukončena. Připomínám, že všechny avizované návrhy usnesení je třeba přednést v podrobné rozpravě. Místo u stolku zpravodajů již zaujal poslanec Marek Výborný, který souhlasil s tím, že bude zpravodajem k tomuto bodu.

A nyní bychom přistoupili k podrobné rozpravě, do které jsou přihlášeny poslankyně v pořadí, jak je vidíte na informační tabuli, přičemž s přednostním právem mě o vystoupení v rozpravě požádal pan zpravodaj Výborný. Takže prosím máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já bych si dovolil za poslanecký klub KDU-ČSL načíst těchto pět usnesení s tím, že žádáme, aby byla potom hlasována samostatně, jednotlivě.

První usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun."

K tomu jenom dovysvětlení. Termín 7. června je dán proto, že příští týden 7. června jedná Poslanecká sněmovna, a bude tedy možné si vyslechnout informaci obou dvou ministerstev, jakým způsobem tedy bude tato věc řešena. Jsme přesvědčeni o tom, že ten týden na to, aby se obě dvě ministerstva, potažmo vláda, dohodly a tu situaci vyřešily, je dostatečný.

Za druhé: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 31. 7. 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh finanční alokace na dotace pro sociální služby pro rok 2020." (Silný hluk v sále.)

Třetí usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá MPSV, aby v termínu do 25. 6. 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá MPSV uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice -"

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším. Myslím, že ve sněmovně je větší hluk, než by odpovídalo tomu, že jsou načítány návrhy, takže poprosím vaše kolegy ke klidu po obou stranách sálu. A myslím, že můžete pokračovat. Prosím. Stačí poslední bod.

 

Poslanec Marek Výborný: Tak ten třetí bod tedy vezmu celý znova: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá MPSV, aby v termínu do 25. 6. 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá MPSV uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech."

Čtvrté usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 domácí zdravotní péče a odbornosti 926 mobilní specializovaná paliativní péče do roku 2020 v případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví České republiky v důsledku nedohody v rámci takzvaného dohadovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020."

A za páté: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím, shromažďujte u sebe návrhy a stejně tak bych prosil o doručení návrhů v písemné podobě i mně jako předsedajícímu. Nyní tedy budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Paní poslankyně Pěnčíková je pověřena za klub KSČM přednášet přednostně stanovisko klubu, takže prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte i mně, abych vás seznámila se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM. Těch argumentů tady včera zazněla celá řada. Já už je nebudu samozřejmě opakovat. Nás jenom mrzí, že se MPSV a Ministerstvo financí nedokázala domluvit a srovnat si priority. My v nich máme jasno. Proto mi dovolte, abych vás rovnou seznámila a návrhem našeho usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí

1. neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb;

2. souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace, a to v termínu do 30. června 2019;

3. s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV, a to do 15. 6. 2019;

4. ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě České republiky v termínu do 30. září 2019;

5. zahájit diskuzi k vyhlášce číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, navýšení úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů ze dne 28. února 2019, a to v termínu do 31. července 2019."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím o předání návrhu usnesení zpravodaji a také sem na předsednický pult. Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Pan zpravodaj se hlásí.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se omlouvám. S dovolením upravím tak, aby to bylo procedurálně správně, ten první bod navrhovaného usnesení. A toto bude tedy ta platná verze:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun."

Takto tedy zní to správné upravené usnesení. Předpokládám, že i na základě té rozpravy, která tady byla poměrně bohatá včera, je na tom shoda, protože skutečně tu situaci potřebujeme vyřešit hlavně pro ty klienty, kteří na to čekají. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP