(9.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

V této analýze - předpokládám, že se s tím ztotožňujete - se uvádí, že duplicita kontrol je úzce spojena se skutečností, že územně samosprávný celek čerpá dotaci. Počet kontrolních orgánů je přitom vyšší v případě, že se jedná o dotaci z fondů Evropské unie. Také se konstatuje, že je to takzvaná neodstranitelná duplicita. V reakci na to bych jen konstatovala, že obce jsou nespokojeny s tím, kolik kontrol se účastní na jejich obecních či městských úřadech každoročně. Netýká se to pouze kontrol dotací.

Také v této analýze bylo sděleno, že Svaz měst a obcí nevidí důvody k nespokojenosti a tvrdí, že obce přezkoumávání svého hospodaření spíše vítají, protože to nevnímají primárně jako kontrolní činnost, ale jako metodickou pomoc. Tam pravděpodobně došlo k chybné interpretaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy o klid, případně aby jiná jednání přenesli mimo sál. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Domnívám se, že došlo zřejmě k chybné interpretaci vyjádření Svazu měst a obcí, protože obce vítají jako metodickou pomoc kontroly, které přicházejí z krajů, nikoliv právě kontroly, které se týkají dotací, takže tam zřejmě je nějaký nesoulad a špatné pochopení, protože vy hovoříte v analýze o tom, že kontroly se týkají pouze dotačních záležitostí.

Dále se konstatuje řada záležitostí, které vedou k tomu, že mohou být obce nějakým způsobem přetíženy kontrolami. V této analýze se uvádí, že důvodem k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany orgánů Finanční správy může někdy být, že jsou poskytovatelé dotací nedostatečně metodicky vedeni. Takže bych ráda slyšela odpověď na to, zda skutečně došlo k nějaké změně a zlepšení právě oné metodiky pro poskytovatele dotací, protože to pak ovlivňuje také i žadatele a ovlivňuje to kvalitu jejich žádostí a popřípadě celého dotačního procesu.

Dále se v této zprávě uvádí, že veřejnosprávní kontrola, kterou vykonává Ministerstvo financí, je reliktem a vzhledem k tomu, že stejně zaměřenou kontrolu vykonává poskytovatel dotace, není odůvodněná. Řešením je koncepční změna spočívající v přechodu Ministerstva financí od kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory ke kontrole systému poskytovatelů s výjimkou územně samosprávných celků.

Pak hovoří analýza o dílčích duplicitách a říká, že ostatní duplicity se vyskytují v důsledku částečného překryvu kontrolované agendy. Jsou zde vyjmenovány také další kontroly, které musí obce "přestát", jako je třeba kontrola veřejných zakázek, kontrola veřejné finanční podpory nebo kontroly naplňování usnesení zákona o obcích. Analýza říká, že tyto duplicity lze postupně odstraňovat koordinací kontrolních orgánů.

V analýze je také zhodnocení opatření, která vyplynula z analýzy. Je zde uvedeno několik zákonů, které vláda připravila. Mohu jenom zmínit, že šlo o vypracování zprávy o hodnocení systému kontroly územně samosprávných celků nebo o změně pravomocí Ministerstva financí. Koncepční změna by měla spočívat v přechodu od kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory k auditu systému poskytovatelů, takzvaný vrchní audit, dále stanovení povinnosti orgánů státní správy vkládat informace o kontrolách do informačního systému Ministerstva financí a také periodické vyhodnocování kvality výstupů kontrolních orgánů Ministerstvem financí na základě podkladů z informačního systému NKP (?) ve spolupráci s jinými kontrolními orgány.

Analýza také říká, že návrhy zákonů byly předloženy, nicméně Parlament České republiky tyto zákony nepřijal. Ovšem, píše se tok 2017. Analýza také hovoří o dalších opatřeních, která nebyla provedena, ale jsou to opatření dílčí, protože nebyly přijaty ony zákony.

Vzhledem k tomu, že české, moravské a slezské obce nejsou proti kontrolám, a jak jsem zmiňovala, některé kontroly považují skutečně za pozitivní s ohledem na metodické vedení ze strany krajů, nicméně obce také konstatují, že kontroly v průměru třeba na jednu dotaci bývají tři - to je průměr. Také jsem předpokládala, že pokud vláda se snaží naplnit usnesení Senátu, předloží zákony - už je to dva roky -, které sice nebyly přijaty, tak dále v tom úsilí bude pokračovat. (V sále je trvalý neklid.)

Já jsem se vás, pane ministře, ptala, jakým způsobem hodlá vláda toto usnesení naplnit. Takže bych prosila o odpověď na otázku, zda vláda bude dále pokračovat v úsilí prosadit ty zákony, které reagují právě na usnesení Senátu.

Dále jsem se vás ptala na to, jaké kroky učiníte -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážená paní poslankyně, já vás opět přeruším. Bzučí to tady jako v úle. Já bych požádal kolegy, kteří nechtějí sledovat rozpravu, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Já vás potom na případné hlasování svolám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Třetí otázkou bylo, zda to stihnete ještě před přijetím vládní novely. Na tu poslední otázku si mohu odpovědět sama - nestihnete. Vyplývá to i z návrhu opatření, který jsem také od vás obdržela, kdy problematika kontrol územně samosprávných celků byla sice zařazena do připravované koncepce rozvoje veřejné správy, ale je to až na rok 2021+, tedy až v dalším volebním období.

V tom, co uvádíte, že se bude provádět, se nehovoří o tom, že by byly přijaty nějaké zákony, nebo vláda by navrhla nějaké zákony, ale jedná se opět o analýzy. Domnívala jsem se, že analýzy byly již provedeny, a že by tedy reakcí mělo být opakované předložení návrhů zákonů. Udivuje mě, že kontrolami se hodláte zabývat až od roku 2021. Takže bych prosila ještě o doplnění odpovědí na své otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, seznámím vás s dalšími omluvenkami. Pan poslanec Ferjenčík se nám omlouvá dnes mezi 9.00 a 9.30 z osobních důvodů. Pan poslanec Mihola se omlouvá mezi 9. a 11. hodinou a paní poslankyně Šafránková se omlouvá mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů.

Hlásí se někdo další do rozpravy? Pan premiér bude chtít odpovídat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP