(9.20 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně. V návaznosti na usnesení Senátu ze dne 26. května 2016 jsme na Ministerstvu financí vypracovali analýzu systému kontrol územních samosprávních celků. Součástí analýzy byla legislativní a metodická opatření k odstranění duplicit kontrol. Analýzu schválila vláda dne 19. dubna 2017 a následně byla analýza předložena k projednání Poslanecké sněmovně dne 27. dubna 2017. Poslanecká sněmovna tento materiál dodnes neprojednala, což je víc jak dva a půl roku. Opatření k odstranění duplicitních kontrol jsou přesto realizována. V rámci analýzy bylo navrženo legislativní opatření, které odstraňovalo duplicitní kontrolu Ministerstva financí u žadatelů a příjemců dotací a nahrazovalo je auditem systému poskytovatelů. Opatření byla součástí návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který zamítl Senát dne 16. srpna 2017. Veto Senátu Poslanecká sněmovna nepřehlasovala dne 5. září 2017.

Ke sjednocování a lepšímu využívání výstupů z kontrol přispívá stanovení přesného obsahu zpráv o výsledcích finančních kontrol. Vláda realizovala toto opatření novelou vyhlášky číslo 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Novela vyhlášky byla schválena v prosinci roku 2018. Přestože nedošlo k odstranění duplicitní kontroly Ministerstva financí u žadatelů a příjemců dotací legislativně, Ministerstvo financí přistoupilo k řešení této duplicity metodicky v rámci plánování kontrolní činnosti. Při plánování kontrol Ministerstvo financí zohledňuje skutečnost, zda byla poskytnutá dotace v minulosti zkontrolována, například poskytovatelem dotace, případně Nejvyšším kontrolním úřadem. Tento postup byl přijat s ohledem na požadavky Evropské unie jen v případě dotací z národních zdrojů. Výsledkem je, že Ministerstvo financí v rámci kontroly národních dotací od roku 2017 neprovedlo žádnou duplicitní kontrolu u obcí.

Prostředky poskytované z fondů Evropské unie jsou předmětem kontroly auditního orgánu Ministerstva financí. Obce i v tomto případě nepatří mezi rizikové příjemce. Auditní orgán v roce 2018 provedl audit pouze u 45 obcí z celkového počtu 6 258 obcí, to znamená u přibližně 0,7 % všech obcí. Zkontroloval přitom dotace v objemu přes 300 milionů korun. Chybovost obcí byla přitom marginální - 0,16 %.

Mimo legislativní změny byla realizována i tato metodická opatření: Za prvé zvyšování kvality kontrolních výstupů a předávání podnětů na finanční úřad. Za druhé analýza kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu pro směřování metodické pomoci. Za třetí využívání veřejně dostupných zdrojů v rámci přípravy na kontrolu. Za čtvrté zpracování výstupu kontrolní činnosti do metodických pomůcek a realizace školení.

Postupně dochází k poklesu počtu kontrol finančních úřadů u územní samosprávy. V roce 2018 finanční úřady provedly pouze 365 kontrol u územní samosprávy ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo provedeno 1 197 kontrol, nebo rokem 2010, kdy bylo provedeno 2 656 kontrol. K výraznému omezení duplicitních kontrol došlo novelou rozpočtových pravidel z roku 2015, která rozšířila kompetence poskytovatele řešit porušení rozpočtové kázně bez zapojení finančních úřadů.

K otázce, zda budou učiněny kroky před přijetím vládní novely zákona o Nejvyšším kontrolních úřadu, si dovoluji odkázat na výše popsaná opatření. Nutno ale uvést, že problematika duplicitních kontrol se týká především malých obcí, které nemají podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Proto zatížení obcí duplicitními kontrolami není překážkou rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, který by podle současných návrhů měl kontrolovat pouze statutární města.

Projednávání novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu bylo v úterý 26. listopadu 2019, to znamená tento týden, staženo z programu schůze Poslanecké sněmovny a vráceno k projednání ve výborech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Z dnešního jednání se omlouvá ještě pan poslanec Kott a to od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Paní poslankyně Kovářová má zájem vystoupit dále v rozpravě, takže prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane premiére, za doplnění odpovědí na některé z mých otázek. Možná bych se zastavila u toho, co jste říkal, že analýza duplicity kontrol nebo kontrol územně samosprávních celků leží zde, tedy jak jsem pochopila, ve Sněmovně už od roku 2017, od dubna, a ještě nebyla projednána. Možná že by stálo za to tedy tuto analýzu ve Sněmovně projednat. To za prvé.

A za druhé. Vy jste se odkazoval a odpovídal jste mi na kroky, které byly učiněny, které vítám samozřejmě z hlediska některé metodiky provádění školení a podobně. To si myslím, že je důležité. Ale moje otázka se vrací k tomu, co jsem říkala ve svém předchozím vystoupení, zda budete usilovat ještě o to, aby se do Sněmovny dostaly v tomto volebním období ty zákony, které neprošly. Ty čtyři zákony. A zda by nestálo za úvahu, tedy pokud vláda měla zájem reagovat právě na usnesení Senátu, případně přepracovat tyto zákony tím způsobem, aby je Sněmovna mohla odhlasovat, a to samé platí pro Senát.

Takže to je můj dotaz, zda se budete snažit ještě v tomto volebním období opět dát do Sněmovny právě ony čtyři návrhy zákonů, které by měly odstranit duplicitu kontrol, a zda budete podporovat projednání té analýzy systému kontrol územně samosprávních celků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pane premiére, máte zájem? Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych chtěl jenom reagovat, že předpokládám, že nám jde o věc. To znamená, že nechceme duplicitní kontroly. Ještě zopakuji jednou ta čísla. U samosprávy v roce 2010 - 2 656 kontrol. Určitě si vzpomenete, kdo byl tehdá ve vládě. A v roce 2018 - 365. Takže to je o 2 300 kontrol méně. Takže já nevím, jestli skutečně nějaké zákony nám v tom ještě pomůžou. Děláme maximum pro to, abychom to eliminovali, a samozřejmě já můžu konzultovat s kolegy, jestli ty čtyři zákony - a já je neznám konkrétně - nám k tomu pomůžou i vzhledem k počtu těch zákonů, které tady čekají na projednání. A taky jsem vám tady před chvílí řekl, jak to vypadá například se zákonem o kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, který bychom potřebovali.

Takže zkusme prosadit to, co tady máme na stole. Nicméně já se ale ještě na to podívám. Otázka ale je - myslím, že v reále to řešíme, že to jde dobrým směrem - jestli nám k tomu ty čtyři zákony ještě nějak pomůžou. Nicméně to ještě prověřím s kolegy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o další vystoupení v rozpravě. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP