(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Táži se nyní paní poslankyně Věry Kovářové, zda navrhuje nějaké usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já myslím, že opět není v tomto případě potřeba navrhovat usnesení, neb pan premiér slíbil, že o tomto problému bude s panem prezidentem diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Tím jsme se vyrovnali i s touto odpovědí na interpelaci a posuneme se dál, což je interpelace na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, která je ovšem přerušena do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra. Ten není přítomen, takže se jí ani nebudeme zabývat v tuto chvíli a posuneme se k další interpelaci, a to je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, interpelace od pana poslance Lubomíra Volného na vládu České republiky ve věci Kauzy občana, pana Bořka Riesse a úzce související nápravy systému povolování provozu a připojení malých, občanských pro soukromé účely, i větších zdrojů výroby solární a jiné elektrické energie k rozvodné soustavě. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 627.

Zahajuji rozpravu. Pan poslanec je přítomen a připraven, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já dnes předstupuji ve věci kauzy pana Riesse, která je ukázkou toho, jak dlouhé prsty má solární mafie, která byla vytvořena bohužel tady v této Sněmovně, bohužel některými poslanci, kteří stále jsou ve funkci poslanců a mají i nadále možnost ovlivňovat budoucnost této země. Protože prsty solární mafie jsou tak dlouhé, že dosáhly až do budovy soudu pro lidská práva, Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kdy došlo poté, co pan Riess v boji s naší policejní a justiční mafií vyčerpal veškeré prostředky v rámci České republiky a obrátil se k Evropskému soudu pro lidská práva, v budově tohoto soudu k vykradení jeho poštovní zásilky, kterou on má přesně odsledovanou, že do té budovy toho soudu došla v pořádku, byla zaměstnanci soudu v pořádku převzata, ale k příslušnému soudci již došla vykradena, rozříznuta, naplněna novinami a vykradena.

Je to poměrně zajímavá kauza, která u nás probíhá v klasickém mediálním tichu. Nevím, jestli je to proto, že naše mainstreamová média, korporátní média nemají ráda kritiku evropských institucí, anebo jestli je to proto, že ty prsty té solární mafie zasahují i do našeho mediálního prostoru, což bych se vůbec nedivil.

A já jsem od vás, pane premiére, obdržel odpověď, která byla velmi technická a velmi legislativní, nicméně neřešila tu situaci ohledně té vykradené zásilky, a po konzultaci s panem Riessem jsem vám zaslal nesouhlasné stanovisko a chtěl bych vás poprosit o odpověď, zda má Česká republika u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku přidělence, nebo alespoň nějakou úřední osobu, která zde zabezpečuje pro naše občany kvalitní servis a pomáhá jim především z hlediska naplnění všech principů práva na spravedlivý proces, rovnost před zákonem atd. V neposlední řadě, zda takový přidělenec může našim lidem, našim občanům radit, jak co nejlépe plnit všechny formální požadavky tohoto soudu a směřující k významnému respektování justičních institucí, jelikož v tomto nemají jasno ani české právní kanceláře a informace na webu jsou v praxi nedostačující.

My jsme toto konzultovali se třemi právníky, a jak to je v tom špatném vtipu, tři právníci vyprodukovali pět právních názorů a pět různých cest, jak postupovat. Případ pana Riesse totiž prokázal to, že by se měla nějaká instituce, snad vláda České republiky, zabývat bez zbytečného odkladu v rámci systému doručování stížností občanů ČR adresovaných i evropskému soudu zabezpečení dodržování listovního tajemství a již zmíněného práva na spravedlivý proces našich občanů, kteří se právě na Evropský soud pro lidská práva obracejí. Asi každý normální člověk by totiž měl být naprosto vyděšený, tedy takový člověk, který ještě věří v zásady právního státu a možnosti dosažení spravedlnosti v rámci současné eurounijní justice, když by mu pan Riess zdokumentoval svou kauzu, to, že podal stížnost na postup veřejné moci u tohoto soudu, jenomže neznámý pachatel v budově tohoto evropského soudu vyloupil tuto zásilku a nezákonným způsobem ovlivnil tento soudní proces. Pan Riess i já se proto přirozeně obáváme, že mafiánské praktiky solárních baronů již zasáhly přímo do Štrasburku.

Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan premiér bude odpovídat. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den ještě jednou. Děkuji za možnost tady vystoupit. Já tady mám stanovisko Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a to stanovisko je, že Evropský soud pro lidská práva je nezávislý mezinárodní orgán. Do jeho činnosti nemůže Česká republika ani jiný smluvní stát Evropské úmluvy o lidských právech zasahovat. Nemůže tudíž ani kontrolovat jeho fungování, soudu, a postup jeho soudců nebo zaměstnanců jeho kanceláře. Jediná možnost, jak může stěžovatel napadnout postup zaměstnanců kanceláře soudu, je obrátit se na tajemníka soudu, který za chod kanceláře odpovídá.

Informace o podávání stížností jsou dostupné na internetových stránkách soudu, a to i v českém jazyce. Žádný stát nevyslal nějakého pověřence, který by pomáhal stěžovatelům s podáváním stížností. To je záležitost advokátních komor, které musí zajistit, aby jejich členové byli s tou stížností jménem svých klientů podávat. Česká advokátní komora, jak jsem byl informován, má ve svých řadách člena, který je připraven se svými kolegy advokáty konzultovat otázky spojené s podáváním stížností. A pokud advokáti seznávají, že jejich informovanost není dostatečná, měli by po své profesní komoře požadovat, aby potřebné vzdělávání zajistila. Takže tolik za mě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci v rozpravě, seznámím Sněmovnu s dalšími omluvami. Pan poslanec Benda se nám omlouvá mezi 11. a 13. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Kopřiva se omlouvá mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů a pan poslanec Pošvář mezi 9. a 11. hodinou taktéž z pracovních důvodů.

A nyní se táži, jestli se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Volný. Takže prosím, pane poslanče, pokud máte zájem... (Poslanec Volný hovoří s premiérem.) Pane poslanče... Pane poslanče, pokud se neujmete slova, tak vám ho budu muset odejmout a rozpravu ukončit. Prosím, ujměte se slova. (Hluk v sále.) Pane poslanče...

 

Poslanec Lubomír Volný: Už jsem tady. Děkuji. My jsme se ve spolupráci s panem premiérem snažili zjistit jméno té instituce, která vytvořila ten dokument. Já jsem ji chtěl jenom správně citovat, abych tady... (Premiér mimo mikrofon: Je to stanovisko od pana Schorma. Vládního zmocněnce pro zastupování České republiky...) Ano. Děkuji. Takže my máme, abychom si to řekli, my máme kancelář pro zastupování, nebo pro lidská práva, která se věnuje tomuto soudu... (Premiér mimo mikrofon: V rámci Ministerstva spravedlnosti.) V rámci Ministerstva spravedlnosti, které nemůže s žádnou kauzou ani se zajištěním práva na spravedlivý proces pro občana České republiky v rámci toho evropského soudu nic udělat, protože ten soud je nezávislý. (Premiér mimo mikrofon: Já se na to zeptám...) Ano.***
Přihlásit/registrovat se do ISP