(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru je sněmovním tiskem 255/2. Návrh iniciativně projednal také rozpočtový výbor. Usnesení je sněmovním tiskem 255/1. Nyní prosím pana poslance Jaroslava Bžocha, který byl zpravodajem zahraničního výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji, pane předsedající. Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 27. schůzi již 21. března a po projednání a po zprávě pana Mgr. Stanislava Kouby a zpravodajské zprávě Jaroslava Bžocha a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne a nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Lubomíra Španěla, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Také rozpočtový výbor se zabýval touto smlouvou, a to již dne 20. února 2019 na své 20. schůzi a po rozpravě atd. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeno. Takže se ještě rozhlédnu, nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím. Táži se na případná závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Zpravodajové také nemají zájem. Takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Usnesení jsou shodná, to znamená, můžeme hlasovat najednou.

Já zagonguji, aby se poslanci mohli dostavit do jednacího sálu. (Po chvíli.) Asi jsme tady v dostatečném množství.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo nesouhlasí s návrhem usnesení?

hlasování číslo 82 přihlášeno 144 poslanců, pro 118, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

172.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Mnohostranná úmluva o implementaci opatření
k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu
k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017
/sněmovní tisk 264/ - druhé čtení

Z pověření předsedy vlády uvede sněmovní tisk 264 ministr dopravy Vladimír Kremlík. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na dnešní jednání schůze se nyní předkládá Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června roku 2017. Úmluva je jedním z hmatatelných výsledků projektu BEPS - Base erosion and profit shifting - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a byla vypracována jako inovativní přístup, který má formu mezinárodní mnohostranné úmluvy a který umožňuje hromadnou a v relativně krátkém časovém úseku realizovatelnou implementaci závěrů tohoto projektu do obsahu existujících mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Česká republika se rozhodla této úmluvy využít, a to tím způsobem, že jejím prostřednictvím bude do svých bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění implementovat všechny tzv. minimální standardy, které z projektu BEPS v kontextu těchto smluv vyplynuly. Dohodnuté minimální standardy se dotýkají především zavedení pravidla proti zneužívání těchto bilaterálních smluv, výslovného zmínění cíle a smyslu smluv a dále pak tyto standardy přináší změny do článků smluv o zamezení dvojímu zdanění, které se dotýkají oblasti řešení případů dohodou s cílem účinného a včasného řešení případně vzniklých sporů v oblasti aplikace a interpretace těchto významných mezinárodních daňových smluv.

Z celkového počtu 88 platných smluv Česká republika nyní pokryje úmluvou 52 smluv, a to takových, kde lze v tuto chvíli předvídat dopady úmluvy do jejich textů. Smlouvy, u nichž jsou dopady nyní nepředvídatelné, a to například i z toho důvodu, že druhá smluvní strana nekomunikuje a problémy neřeší, úmluvu zatím nepodepsala, smlouvu s Českou republikou úmluvou nepokryla a podobně, Česká republika pod režim úmluvy nyní nezařadí. Pokud jde o v tuto chvíli nepokryté platné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, nic nevylučuje jejich možné zahrnutí pod režim úmluvy v budoucnu. To se týká jak smluv v tuto chvíli již platných, tak samozřejmě i smluv, které v tuto chvíli v platnosti ještě nejsou.

Pro informaci lze uvést, že v prosinci minulého roku dal souhlas s ratifikací této úmluvy Senát Parlamentu České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě výše uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní mnohostranné úmluvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.

Děkuji všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 264/2. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 264/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a vážení kolegové, pan ministr přednesl tuto zprávu natolik podrobně, že v současné době můžu už jenom přistoupit k návrhu usnesení. Takže usnesení zahraničního výboru z 26. schůze ze dne 21. února 2019, čekáme na to tedy už více než půl roku, a teď konkrétně:

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017, s tím, že budou učiněny výhrady a jejich text bude uveden v příloze tohoto usnesení. Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny České republiky. Za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Lubomíra Španěla, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP