(11.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto vládním návrhem zákona se zabýval i zahraniční výbor, který na své 26. schůzi ze dne 21. února 2019 zaujal následující usnesení:

"Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna České republiky dává souhlas k ratifikaci změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Tímto materiálem se také zabýval ústavně-právní výbor. Zpravodajem ústavně-právního výboru je pan poslanec Marek Benda, který není přítomen. Prosím některého z členů ústavně-právního výboru, aby nás seznámil s usnesením výboru. (Hlásí se poslanec Strýček.) Výborně, pane poslanče Strýčku, prosím, udělejte to, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Jak už bylo řečeno, tímto návrhem vládního zákona se zabýval i ústavně-právní výbor, který na své 38. schůzi zaujal následující usnesení:

"Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární pana Martina Smolka, zpravodajské zprávě poslance Marka Bendy a po rozpravě ústavně-právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijal následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi ústavně-právního výboru."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji, a v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Strýček.

 

Poslanec Jiří Strýček: Chtěl bych zdůraznit, že schvalujeme ústavní zákon, takže tady bude třeba třípětinová většina poslanců.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, určitě, počítám s tím, je potřeba i nastavit potřebný počet hlasů pro hlasování. A nejprve dokončíme rozpravu. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále přítomni.

Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů, což je 120 v tomto případě. Děkuji. A nyní jsme snad připraveni na hlasování. Je zde zájem o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Ještě jednou přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu."

Můžeme hlasovat a musíme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 81, z přítomných 135 pro 101 poslanců, proti 17. Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá z dnešního jednání od 11.30 do 13 hodin z osobních důvodů.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo 171. Prosím váženou Sněmovnu o klid! Budeme se věnovat bodu číslo

 

171.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018
/sněmovní tisk 255/ - druhé čtení

Namísto místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové je vládou pověřen pan ministr Vladimír Kremlík, takže pana ministra prosím o uvedení tohoto návrhu.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na jednání schůze se nyní předkládá smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou, která byla podepsána dne 12. ledna 2018 v Soulu. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění. V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou sice uplatňuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je v platnosti již od roku 1995, nicméně jde o smlouvu, která již neodpovídá současným podmínkám. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na její renegociaci.

Podařilo se sjednat komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a současně i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech druhů příjmů a která jistě napomůže dalšímu rozvoji vzájemných vztahů. Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Standardně též předmětná smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí a vytvoří vhodný prostor pro další české podnikatelské subjekty.

Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou nyní navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí.

Pro informaci lze uvést, že v říjnu minulého roku dal souhlas s ratifikací této smlouvy Senát Parlamentu ČR.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě výše uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní smlouvy a vyslovila souhlas s její ratifikací.

Děkuji vám všem za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP