(17.10 hodin)

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace směřuje na ministryni spravedlnosti, a to v otázce nezákonných exekucí. Jsme v situaci, kdy v České republice je minimálně 133 tisíc nezákonných exekucí, které jsou pořád ještě vymáhány, a to na základě neplatného právního titulu, na základě vygenerovaného titulu a přes rozhodčí doložku. A to je něco, coby se, myslím, v právním státě nemělo dít a vůbec to naší společnosti neprospívá.

Já se tomuto tématu věnuji asi dva roky. Podal jsem něco mezi 100 a 200 návrhy na zastavení těchto nezákonných exekucí. Bohužel soudy rozhodují velice různě, od situace, kdy vyhovují zastavení, až po situaci, kdy naprosto odmítají cokoliv s tímto dělat nebo to předávají exekutorům, aby oni zastavovali. A to přesto, že minimálně od května roku 2011, od rozhodnutí Nejvyššího soudu, je jasné, že toto mají dělat, že mají zastavovat takové nezákonné exekuce, dokonce i bez návrhu, že je mají zastavovat takzvaně ex officio.

Já bych se chtěl paní ministryně zeptat, jaká je situace po březnovém slibu pana premiéra, že to vyřeší, a tehdy slíbil 200 tisíc nezákonných exekucí zastavit, přes dubnové a prázdninové dopisy a obeslání soudů, kam jsme se posunuli, a jestli už z těch 130 tisíc nezákonných exekucí nějaké ubyly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím paní ministryni o odpověď. Než dorazí, seznámím vás s omluvou. Paní poslankyně Červíčková se omlouvá mezi 16.45 a 18.00 hodin z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, tak samozřejmě, posunuli jsme se trošku dál a tuto problematiku řešíme. Znova tedy upozorňuji na tu genezi. On začal toto řešit už můj předchůdce pan doktor Kněžínek, kdy tedy rozeslal onen dopis, na který jste poukazoval. Já jsem to potom někdy v červnu tohoto roku ještě zdůraznila a znova jsem tedy soudům poskytla součinnost. Upozornila jsem je, že dostali na to asistenty, ať se tedy nevymlouvají, a zdůraznila jsem, že tedy se tato problematika musí přednostně vyřešit. Ten poslední dopis byl z 21. 10., kdy jsem požádala předsedy soudů o zodpovězení konkrétních otázek nezbytných ke zjištění, jak to tedy je se zastavováním nezákonných exekucí.

Jednalo se o tyto otázky: Podnikl již vámi vedený soud v problematice zastavování zahájených exekucí na základě neplatných rozhodčích doložek konkrétní kroky? Pokud ano, pak chci slyšet jaké.

V kolika exekučních řízeních nařízených vámi na základě rozhodčích nálezů již došlo k prověření legality rozhodčí doložky? A v návaznosti na tuto otázku mi prosím sdělte, kolik z těchto exekučních řízení bylo zastaveno pro nezpůsobilost exekučního titulu.

Pak byla čtvrtá otázka. S jakými obtížemi se soud při prověřování vedených exekučních řízení setkal a má vámi vedený soud další aplikovatelné poznatky k této problematice? To byla poslední.

Dala jsem jim lhůtu do 15. 11. tohoto roku a evidujeme k dnešnímu dni 81 odpovědí z 86 soudů, takže nám chybí v podstatě 5 odpovědí. Probíhá vyhodnocování takto získaných dat a přijmeme potom konkrétní závěry, proto v tomto okamžiku asi závěry činit by bylo předčasné. Zítra jsem to zařadila na pravidelný bod porady ministra spravedlnosti.

Takže obecně lze říct, že přístup jednotlivých soudů k problematice se různí, spíše bych řekla, že si stěžují na to, že na ně vyvíjíme nátlak, ale já si myslím, že to je správné, protože by to jinak neřešily. Někteří předsedové soudů předali naše dopisy soudcům na exekučním úseku, s tím, že jako předsedové nemohou zasahovat do jejich rozhodovací činnosti, a některé soudy zase k plošnému přezkumu nepřistoupily a legalitu rozhodčí doložky zkoumají až k návrhu. A já jsem svolala poradu předsedů krajských soudů teď před Vánocemi, kdy to je jeden ze stěžejních bodů, kde to budeme znovu řešit, a už budu mít tedy zpracovaná nějaká ta data tak, abychom mohli přijmout konkrétní opatření.

Nepouštím to samozřejmě ze zřetele, a budeme tedy na ně tlačit dál, protože není možné, aby se to neřešilo, takže to prostě nepustím z rukou. Konkrétní počty exekučních řízení zastavených pro nezpůsobilost nelze asi v současné době odhadnout, neboť většina soudů tyto počty neeviduje. Ale na té poradě si řekneme víc, a potom samozřejmě se přihlaste a já vám řeknu tedy konkrétní závěry. Jestli vám to tedy takto stačilo, jinak...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Přesně chci poděkovat, protože jsem rád, že se tomuto tématu po těch, řekněme, i dokonce letech, protože minimálně od roku 2011 jsme měli povinnost se k tomu vyjadřovat, až je zvláštní, že to tak dlouho zůstalo neřešeno, tak jsem moc rád, že se tomu věnujete.

Já vám uvedu dva konkrétní případy z poslední doby, kdy se mi podařilo zastavit exekuce a jaký to může mít vliv. Jedna povinná z Karlovarska - tak to je po zrušení té nezákonné exekuce, protože to dokonce vymáhali po roce 2012, tak tam dochází k promlčení, tak jí vracejí 348 tisíc korun, které deset let splácela... nebo deset... sedm let splácela a teď se jí vrací zpátky jako z banky. Má to samozřejmě obrovský vliv nejen pro ni, ale i pro rodinu. A v druhém případě ze stotřicetitisícového dluhu je třicetitisícový, a dokonce ve splátkách.

A moje doplňující otázka je (upozornění na čas), jestli budete řešit ty případy, které už skončily vymožením, ale na základě nezákonného nálezu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Budeme řešit všechny případy a já čekám na vyhodnocení těch 86 odpovědí. A v tom to je zahrnuto, i tyto případy, co máte na mysli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude paní poslankyně Maříková interpelovat pana ministra Plagu ve věci neziskových organizací na školách. Připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, školy musejí být a jsou ze zákona apolitické. Činnost některých politických neziskových organizací ve školních zařízeních je však s tímto v rozporu. Každou chvíli odněkud slyšíme nebo čteme na internetu, jak do nějaké základní školy nebo střední školy přijdou aktivisté z nějaké neziskové organizace a do dětí tam lijou jen tu svou pravdu o prospěšnosti takových témat, jako je multikulturalismus, LGBT nebo politická korektnost.

Poslední příkladem toho je situace z Brna, kdy Lékaři bez hranic, kteří dětem jako externí nezisková organizace popisovali svoji práci, na ně dále apelovali, aby si uvědomily, jak jsou na tom jiní, a nezapomněli zdůraznit, že by měly finančně přispět na pomoc Afričanům. Návštěva Lékařů bez hranic vyvolala pozdvižení mezi rodiči, kterým se přispívání nelíbilo. V důsledku toho se rada městské části Brna-Bystrce usnesla se zásadním nesouhlasem s působením a propagací politicky zaměřených neziskovek, používáním jejich výukových programů nebo organizováním finančních sbírek v jejich prospěch ve školách. Jejich zřizovatelem je právě tato městská část.

Pane ministře, kdo kontroluje činnost neziskových organizací ve školách a obsah, který tam šíří? Jak chce ministerstvo předejít těmto situacím, aby se v budoucnu tyto organizace domáhaly možnosti působení a pořádání sbírek ve školách a šířily politický program? A zvažuje vaše ministerstvo vydat doporučení ředitelům škol, jaké neziskové organizace do škol pouštět, či ne, nebo dokonce zvažujete některým politickým neziskovým organizacím dát úplný zákaz vstupu do škol, třeba prostřednictvím nějaké vyhlášky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně a nyní prosím paní poslankyni Jarošovou, která bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci rezignace uznávaného psychiatra Jaroslava Matýse. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP