(14.30 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vaši pozornost směrovat ke dvěma bodům, a to za prvé bod číslo 9, je to sněmovní tisk 550, novela zákona o obecní policii, kterou jsme předkládali jako skupina poslanců. V podstatě je to, dovolím si říct, celkem bezproblémový bod, protože jak podvýbor pro policii, tak výbor pro bezpečnost přijal pozměňovací návrh jednomyslně. Ale jsme v takovém problému, řekněme, částečně lhůtou, ale ještě v jednom problému, kdy máme zde připraven pozměňovací návrh, ke kterému jsme neměli stanovisko Svazu měst a obcí, a vzhledem k tomu, že se cítím být odpovědným poslancem, tak jsem bez tohoto stanoviska nechtěl o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat.

Společně s předkladateli vás proto žádám, abyste nám ještě vytvořili prostor a abychom tento sněmovní tisk, to znamená bod číslo 9, sněmovní tisk číslo 550, neprojednávali dnes nebo zítra nebo v tomto týdnu, ale abychom ho pevně zařadili až na úterý variabilního týdne, to znamená 11. února, jako první bod jednání, nebo v případě, pokud by tam bylo něco jiného zařazeno, tak po pevně zařazených bodech, ale jako první bod. Vytvoříte nám ještě krátký prostor, abychom jeden pozměňovací návrh, na kterém se jako členové výboru shodujeme, že je k diskusi, a byli bychom schopni ho většinově podpořit ku prospěchu strážníků obecních a městských policií, to znamená, týká se to každého z vás, protože jste mnohdy zároveň starosty obcí, ale zároveň také působíte v regionu a s městskými strážníky přicházíte do kontaktu, takže bychom chtěli tento bod ještě projednat, ale projednat ho seriózně, abychom ten pozměňovací návrh mohli načíst v rámci druhého čtení, pokud na něm najdeme vnitřní podporu napříč politickým spektrem, a já očekávám, že se tak stane. Nebude to dlouhé čtení, protože pozměňovací návrhy, které předkládáme jako výbor pro bezpečnost, jsou většinově podporovány a tento jeden bod, který jsme nemohli projednat z objektivních důvodů, o kterých vás teď informuji, tak bychom chtěli ještě dát. Takže vás prosím, abychom tento bod neprojednávali v tomto týdnu, ale až v týdnu od 11. února, v týdnu variabilním.

A druhou pozornost, a teď si myslím, že byste mně měli věnovat ještě více pozornosti, než jste mně věnovali doteď, je to bod 178. Bohužel je to zařazeno hodně, hodně daleko. Je to sněmovní tisk číslo 657. Je to bod, o kterém jsme zde hovořili, a já myslím, že se možná vyjádří i pan kolega, který předkládal obdobný pozměňovací návrh, a je to bod, který předkládá skupina poslanců, který se týká toho problému, že nám odsouzená ve výkonu trestu odnětí svobody otěhotněla a ze zákona jsme ji museli propustit. Po dohodě s Ministerstvem spravedlnosti jsme tuto problematiku zpracovali - děkuji tímto ministryni spravedlnosti i celému aparátu Ministerstva spravedlnosti, že nám pomohlo - předložili jsme tento materiál.

Znovu říkám, je to sněmovní tisk 657, bod 178, ale vzhledem k tomu, že to je poslanecký návrh, protože bohužel nás trošku tlačí čas, tak to není na pořadu dne. Takže já vás požádám o nějaké alternativní zařazení. Neočekávám, že by tam měl být zásadní problém při projednávání tohoto bodu. Neočekávám, protože snad nám jde všem o to, aby osoba, která je společensky nebezpečná, byla ve výkonu trestu a abychom neměli do budoucna tyto podobné případy, kdy využijí mezeru v zákoně a nebezpečný pachatel, chcete-li vražedkyně, se nám bude pohybovat na svobodě. Já to říkám z toho důvodu, že jsem také členem výboru pro bezpečnost v Královéhradeckém kraji, kde ta dotyčná osoba bydlí. V současné době je to pokryto tím, že je z jiného důvodu trestně stíhaná a ve vazbě, ale to samozřejmě nelze donekonečna.

Takže kolegové a kolegyně, buďte prosím odpovědní, zkuste nám pomoci v tomto směru, abychom napravili tento nedostatek trestního řádu, na kterém jsme se zase shodli většinově v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem. Není to žádná politika. Je to prostě věc, kterou je nutné vyřešit, a pokud možno co nejdříve.

Já vás požádám alternativně o zařazení tohoto bodu - a požádal bych především předsedu největšího poslaneckého klubu, aby po dohodě s paní garantkou tohoto našli termín kdy - pevně zařadit na středu 22. 1. ve 14.30 hodin, to znamená zítra, a říkám znovu, neočekávám velkou diskuzi, na úterý 28. 1. jako první bod v případě, že nebudeme projednávat nějaké senátní záležitosti, které dojednáme dneska, anebo, kolegové, na středu 28. 1. ve 14.30 hodin jako první bod, popřípadě jako první bod po již zařazených bodech. Pojďme, prosím vás, najít termín, kdy to projednáme. Pošleme to do ústavně-právního výboru do druhého čtení a my se s tím pak už nějak vypořádáme. My jenom potřebujeme, abyste nám dali to jedno hlasování a mohli jsme to posunout dál do druhého čtení. Já za předkladatele si dovolím říct, že budeme velmi racionální a budeme od vás požadovat pět, maximálně deset minut vašeho ctěného času.

Děkuji vám za podporu tohoto problému, který chceme, doufám, vyřešit napříč politickým spektrem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. K pořadu schůze pan místopředseda Vojtěch Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Úvodem bych vám chtěl, kterým jsem tak ještě neučinil, popřát krásný nový rok a hodně pevných nervů, a přitáhl bych vaši pozornost k bodu 124 návrhu schůze. Jedná se o sněmovní tisk 405, který je ještě před prvním čtením. Tento návrh zákona jsme podali já, pan poslanec Farský a zbytek poslaneckého klubu Pirátů. Jedná se o návrh, který měl za cíl zrušit vlastně poplatek za podání podnětu Úřadu pro dohled nad hospodářskou soutěží, čili antimonopolnímu úřadu, jak je běžně znám. Jak říkám, podali jsme tento návrh 19. 2. minulého roku. Vláda k němu zaujala negativní stanovisko 19. 3. minulého roku. Ještě se hodí připomenout, že tuto legislativní úpravu navrhovala také veřejná ochránkyně práv ve své zprávě za rok 2016, abychom ji provedli. A plénum Ústavního soudu zrušilo tento desetitisícový poplatek za podnět dne 13. 11. 2019. Jsem rád, že Ústavní soud tak dal za pravdu České pirátské straně a zrušil tento nesystémový a protiústavní poplatek, čímž naplnil účel naší zákonodárné iniciativy. Protiústavnost s námi tehdy namítala také veřejná ochránkyně práv, jak už jsem zmínil.

Poslanecká úprava, která se z původního vládního návrhu zákona dostala až do Sněmovny, byla v rozporu s principy právního státu i ústavním pořádkem. Poplatek byl nepřiměřeným omezením práva petičního podle článku 18 Listiny základních práv a svobod a byl také v rozporu s článkem 21 Listiny, který garantuje občanské společnosti účast na správě věcí veřejných. Poplatek porušoval princip ekvivalence, neumožňoval osvobození ani další úlevy včetně nevratnosti poplatku v případě odůvodněného podnětu. Paušální dopad poplatků na všechny podatele podnětů bez rozdílu - včetně orgánů veřejné správy, někdy i samy například obce musely uhradit tento poplatek a podobně, a to i v případě, že jsou povinny třeba podávat podnět z úřední povinnosti - nebyl jakkoliv legitimní. Navíc úprava byla natolik nesystémová, že neumožňovala ani uplatnění nějakého opravného prostředku.

Jsem velice rád za toto rozhodnutí Ústavního soudu, kterým podpořil občanskou společnost a neziskové organizace, které se snaží o kultivaci prostředí veřejného zadávání v České republice. Proto nyní jako zástupce navrhovatele podle § 86 odst. 6 jednacího řádu po dohodě s dalšími navrhovateli stahuji tento náš návrh, protože již je naplněn. Myslím si, že bychom měli takto stahovat body, na které se již nemůže dostat a které již nemá cenu projednat. Já vám děkuji. A tímto máme jeden úkol splněný.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za zlepšení statistik Poslanecké sněmovny. Zpětvzetí bereme na vědomí, netřeba o něm hlasovat.

S přednostním právem pan předseda Farský k pořadu schůze.***
Přihlásit/registrovat se do ISP