(15.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nejprve bychom tedy hlasovali o zařazení jako prvního bodu 28. 1.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11. Přihlášeno 192, pro 82, proti 1. Takže jako první bod jsme nezařadili tento tisk.

 

V pořadu schůze, v návrhu pořadu schůze v tuto chvíli se se zákony vrácenými Senátem vůbec nepočítá na ten den. Jenom hypoteticky, kdyby nebyly projednány. Takže považuji ten druhý návrh za nehlasovatelný.

 

Pan poslanec navrhuje, aby byl tento zákon - třetí návrh, který zazněl, tak to bylo pevně na 14.30 hodin 28. 1.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. (Upozornění z pléna.) 29. 1.? (Ano.) Tak 29. 1. ve 14.30 hodin. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12. Přihlášeno 192, pro 78, proti nikdo. Návrh přijat nebyl, a tím jsme vyčerpali jednotlivé alternativní návrhy.

 

A protože jsme přijali gremiální návrh, že ve 14.30 hodin bude sněmovní tisk 663 o tlumočnících, tak je hlasovatelný návrh pana poslance Ondráčka, abychom po tomto pevně zařazeném bodu zařadili novelu trestního řádu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přihlášeno je 192, pro 84. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že ani jedno pevné zařazení nebylo úspěšné, nebudeme hlasovat ani o návrhu pana předsedy Farského, a budeme tedy hlasovat o novém bodu, který navrhla zařadit paní předsedkyně Pekarová Adamová, týkajícím se vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Omlouvám se, nepostřehl jsem konkrétní návrh toho bodu. Zmocněnec vlády pro lidská práva, podle písemného podání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14. Přihlášeno 192, pro 74, proti 55. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zbývá nám vypořádat se s návrhem pana předsedy Bartoška, který navrhuje zařadit nový bod Výzva vládě České republiky týkající se nešíření jaderného nebezpečí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15. Přihlášeno 191, pro 67, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat.

 

To je v tuto chvíli vše a budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržený program nadcházející schůze ve znění přijatých změn? Kdo je proti?

Hlasování číslo 16. Přihlášeno 192, pro 153, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Otevírám nový bod, kterým je

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb.,
a další související zákony
/sněmovní tisk 207/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 207/7. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Tomáše Goláně a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu nejprve vyjádřila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás o klid v sále. Případné debaty přeneste do předsálí. Děkuji. Ještě jednou prosím o klid! (Takřka bez reakce.)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo a zdravím v tomto roce Sněmovnu. První, co tu máme, je vrácená věc ze Senátu, zákon o obchodních korporacích, který zde prošel s pozměňovacími návrhy poslance Chvojky, který tam tedy řešil problematiku kodeterminace, s technickými úpravami poslance Strýčka a dále s pozměňovacím návrhem poslance Feriho a s návrhem ústavně-právního výboru. V Senátu byla věc přezkoumána a byl zde, kupodivu překvapivě, jeden pozměňovací návrh, který se týká splatnosti pevného podílu na zisku. Zastávali jsme názor na Ministerstvu spravedlnosti, že to je nadbytečné -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším, paní ministryně. (Předsedající zvoní.) Já opravdu prosím o klid. Umožněte vystoupení!

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Původně jsme zastávali názor, že toto doplnění je nadbytečné, nicméně zdůraznění v tomto zákoně neuškodí, takže pokud se k tomu mám stručně vyjádřit, já bych podpořila tu senátní verzi, a navrhuji tedy, aby tento zákon byl schválen v senátní verzi, tak jak bylo navrženo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní poprosím, aby se slova ujal pan senátor Tomáš Goláň.

 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, moje paní předřečnice vlastně řekla vše, co jsem vám tady chtěl říct, nicméně bych chtěl vysvětlit, co mě vedlo k podání tohoto pozměňovacího návrhu.

Já sám jsem autorem tohoto pozměňovacího návrhu a vedla mě k tomu situace, právě jakási právní jistota, jak tady bylo řečeno, protože tak jak vlastně tento zákon o obchodních korporacích přišel z Poslanecké sněmovny, zakládal jakousi nerovnost mezi akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným. A my všichni víme, že přísnější úprava má být právě pro tyto akciové společnosti, protože akciové společnosti chrání obecně více vlastníků, mnohdy malých vlastníků, a že jakýmsi způsobem ten zákon pro ty společnosti s ručením omezeným může být benevolentnější.

A tady nastala situace, která se týká pevného podílu na zisku, což je terminus technicus takový, který vychází ze zákona a hlavně ze společenských smluv a je zvláštní tím, že nepodléhá schválení valnou hromadou. To znamená, pokud společenská smlouva dá přesný podíl na zisku, který bude vždycky vyplácen, stačí k vyplácení toho podílu situace, že je schválena účetní závěrka. Doposud jsme v zákoně o obchodních korporacích měli přesně specifikováno, že tento pevný podíl na zisku, o kterém zde mluvím, je vždy splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky. Právě novelou zákona o obchodních korporacích, kterou předložila vláda a která se dostala z Poslanecké sněmovny, došlo k situaci, kdy tohle ustanovení přestalo být jakousi obligatorní náležitostí společenské smlouvy a lze ho upravit již odlišně. Nicméně tato úprava chyběla právě u společenských smluv týkajících se pevného podílu na zisku u společností s ručením omezeným. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP