(17.00 hodin)
(pokračuje Černohorský)

Vedle toho se navrhuje rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu i na další právnické osoby, které by mohly podléhat jeho kontrolní činnosti, a to za předpokladu, že jde o právnické osoby, v nichž má majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek. Takto koncipované znění ustanovení o působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu také vyžaduje souběžnou novelizaci příslušných ustanovení zákona č. 166/1993, o Nejvyšším kontrolním úřadu, které konkretizuje okruh těchto právnických osob podléhajících kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Tím se však budeme zabývat, tou specifikací, až v tom případném tisku následujícím.

Činnost Nejvyššího kontrolního úřadu nevyúsťuje ve zjednání nápravy zjištěných nedostatků, neboť se jedná o orgán bez exekutivních pravomocí. Nejvyšší kontrolní úřad je orgánem vyhledávacím, jehož úkolem je upozorňovat na existující problémy. Jeho činnost tak představuje významnou zpětnou vazbu, která slouží Parlamentu České republiky, vládě, popř. dalším orgánům veřejné moci včetně orgánů územních samosprávných celků a všem občanům jako informační zdroj, zda jsou při hospodaření s veřejnými prostředky dodržovány zákony, a např. upozorňuje i na zvýšenou byrokracii, což se v některých kontrolních závěrech projevilo následnou úpravou procesů a jejich zjednodušením, a naopak se třeba přestaly kontroly duplikovat.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán kontrolnímu výboru, stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru nám byla doručena jako sněmovní tisky 229/2 až 229/9. A já prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, tedy garančního výboru, pan poslanec Jan Farský a informoval nás o jednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, novelou Ústavy se ústavně-právní výbor zabýval dvakrát v dubnu loňského roku, kdy přerušil projednávání, a následně 13. prosince loňského roku, kdy se shodl po dlouhých debatách o pozměňovacích návrzích v kompromisu, který odpovídá většinové shodě. Změna Ústavy je podmínkou samozřejmě pro to, abychom přijímali změny zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu tak, abychom konkretizovali jeho pravomoci. Samotné usnesení - na něj si dovolím odkázat, protože je docela obsáhlé - vstupuje k tomu, že se už sahá i do článku 97, který upravuje postavení NKÚ a konkretizuje ho, a zároveň vstupuje i do článků 2 a 3, čímž v podstatě nahrazuje původní znění předloženého návrhu ústavního zákona, tak jak byl projednán.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Roman Kubíček a pak další. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kontrolní výbor projednal tento tisk na své 20. schůzi dne 12. června roku 2019 s následujícím usnesením: Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním výkladu zástupce předkladatelů poslance Lukáše Černohorského, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka, stanovisku viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňky Horníkové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 229, schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu:

V návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, článek I zní:

Článek I. Ústavní zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona číslo 347/1997 Sb., ústavního zákona číslo 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona číslo 448/2001 Sb., ústavního zákona číslo 515/2002 Sb., ústavního zákona číslo 319/2009 Sb., ústavního zákona číslo 71/2012 Sb., a ústavního zákona číslo 98/2013 Sb., se mění takto:

1. V článku 97 odst, 1 se slova "se státním majetkem" nahrazují slovem "státu".

2. V článku 97 se za odst. 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"Nejvyšší kontrolní úřad v rozsahu stanoveném zákonem vykonává kontrolu hospodaření s dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů.

(3) Nejvyšší kontrolní úřad dále v rozsahu stanoveném zákonem vykonává kontrolu hospodaření právnických osob, ve kterých mají stát nebo územní samosprávný celek samostatně nebo s jiným územně samosprávným celkem většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči kterým jsou stát nebo územní samosprávný celek samostatně nebo s jiným územně samosprávným celkem v postavení ovládající osoby."

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

II. Kontrolní výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy;

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

IV. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji kontrolního výboru. A jak jsem vás již informoval, tak se tímto návrhem zabývala také stálá komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. S výsledky jednání nás seznámí paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámila s usneseními stálé komise pro Ústavu České republiky. Předem bych se chtěla, vážené kolegyně, vážení kolegové, omluvit, že tato usnesení jste nemohli nalézt v písemné podobě v našem elektronickém systému. Bylo to administrativní nedopatření, protože stálá komise pro Ústavu, jak víte, je novou institucí, a za toto administrativní nedopatření se omlouvám. Dohodla jsem se s organizačním výborem a s kolegy z legislativy, že postačí, pokud vás tímto způsobem ústně a pečlivě seznámím s usneseními, která jsme přijali.

Co se týká stálé komise pro Ústavu České republiky, tak jednala o novele Ústavy tak, jak ji projednáváme, několikrát. Stejně tak o této věci několikrát jednala se stálou komisí pro Ústavu Senátu Parlamentu České republiky. Snažili jsme se najít shodu v tom, jakým způsobem Ústavu upravit tak, abychom měli šanci na schválení oběma komorami Parlamentu.

Co se týká usnesení komise, tak 12. června 2019 jsme na 12. schůzi Stálé komise pro Ústavu České republiky přijali toto usnesení:

"Stálá komise pro Ústavu České republiky

I. konstatuje, že

a) předložený návrh novely Ústavy, tisk 229, navazuje na dlouhodobé snahy o rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen "NKÚ");

b) nelze přijmout návrh novely zákona o NKÚ bez přijetí návrhu novely Ústavy. - Bez změn Ústavy by totiž byla novela zákona o NKÚ protiústavní, neboť z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 26/94 vyplývá, že působnost NKÚ nelze proti textu článku 97 Ústavy rozšířit běžným zákonem;

c) předložený návrh novely Ústavy dává Parlamentu široký prostor pro uvážení, jak široce vymezit působnost NKÚ v prováděcím zákoně. Je však nutné dbát na soulad návrhu prováděcího zákona s návrhem novely Ústavy;

II. navrhuje - stálá komise pro Ústavu - pro dosažení shody se Senátem zahrnutí zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu do výčtu zákonů vyžadujících souhlas Senátu podle článku 40 Ústavy a pověřuje předsedkyni komise Kateřinu Valachovou iniciováním společného jednání se stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury;

III. podporuje rozšíření působnosti NKÚ v tomto volebním období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP