(17.30 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Jak jsem již avizoval, navrhuji zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě je prosím zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Také není. Zazněl návrh na zamítnutí, se kterým se vyrovnáme ve třetím čtení. Jiné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat teď, nezazněly.

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli, a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních,
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 516/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych připomenul, že předložený návrh je zejména reakcí na nález Ústavního soudu, který s účinností od 1. října 2019 zrušil podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a to z toho důvodu, že podle zrušené právní úpravy byly některé skupiny pojištěnců vyloučeny z pasivního volebního práva, tedy takoví pojištěnci nemohli být u dotčených orgánů vůbec voleni.

Cílem návrhu zákona je tedy zavést systém transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, který vyhoví požadavkům uvedeným ve zmíněném nálezu Ústavního soudu.

Výbor pro zdravotnictví přijal k návrhu pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského, kterým se navrhuje svěřit pravomoc nad zaměstnaneckými pojišťovnami Poslanecké sněmovně. S takovým řešením v tuto chvíli nemohu souhlasit, neboť v rámci diskuzí, které probíhaly již na jednání vlády k předloženému návrhu a dále pokračovaly nejen na jednání výboru pro zdravotnictví, ale také v rámci koaliční rady, byl preferován názor, že zákon by měl otevřít možnost kandidovat a hlasovat do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven také jejich pojištěncům jako plátcům pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Ostatně již usnesení vlády, kterým byl předložený návrh zákona schválen, ukládalo předložit do konce června 2020 návrh řešení, které bude do budoucna vhodněji zohledňovat pojistné odvedené zaměstnanci. Na základě těchto skutečností bylo v rámci koaliční rady dohodnuto, že bude připraven pozměňovací návrh, který toho docílí. Rád se proto v rámci podrobné rozpravy přihlásím jakožto poslanec k pozměňovacímu návrhu řešícímu právě zapojení pojištěnců do voleb do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Považuji za vhodné krátce zmínit, že tento pozměňovací návrh zachovává tripartitní rozdělení obsazení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, a to znamená, třetina by byla jmenována vládou jako doposud, třetina volena skupinou zaměstnavatelů a osobami samostatně výdělečně činnými a třetina by byla volena zaměstnanci a osobami bez zdanitelných příjmů, přičemž právo volit v kurii zaměstnavatelů by náleželo každému zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné, kdo ve stanoveném období odvedl příslušné zaměstnanecké pojišťovně pojistné. Právo volit v kurii zaměstnanců by zase náleželo každému zaměstnanci nebo osobě bez zdanitelných příjmů.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, pozměňovací návrh, na němž jsme se v rámci i koaliční rady shodli, napravuje slabinu původního vládního návrhu tím, že dává pojištěncům možnost rozhodovat o složení správní i dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, a proto věřím, že vládní návrh ve znění tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh v prvém čtení byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 516/1 a 516/2. Prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Kamala Farhana, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si jenom dovolil jako zpravodaj krátce shrnout ve druhém čtení, jak toto schvalování probíhalo. Vládní návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 19. června 2019. Následně byl organizačním výborem doporučen k projednání. První čtení proběhlo 6. listopadu 2019 a bylo přikázáno k projednání výboru pro zdravotnictví.

Zde bych chtěl zmínit, že vládní návrh zákona přiznává pasivní volební právo všem pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny a aktivní volební právo všem plátcům pojistného, mimo zaměstnance, kteří samostatně nebo společně odvedli alespoň 0,4 % z celkového úhrnu pojistného za rozhodné období.

Výbor pro zdravotnictví sněmovní tisk projednal dne 11. prosince 2019 a navrhl přijmout vládní variantu řešení. Zde bych si dovolil přednést usnesení zdravotního výboru č. 218 z 53. schůze ze dne 5. prosince:

Po úvodním slovu pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zpravodajské zprávě poslance Kamala Farhana a po rozpravě výbor zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 516, ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů. - Zde bych už potom necitoval další následující tři strany a odkázal bych na usnesení zdravotního výboru č. 218.

II. Mě potom zmocnil, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny případně navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

III. Mě pověřil, abych seznámil s tímto Poslaneckou sněmovnu.

To bylo usnesení. A ještě mi dovolte krátce zmínit, že hlavní změnou oproti vládní verzi je změna, která byla vlastně v tom pozměňovacím návrhu kolegy Víta Kaňkovského, je způsob obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, kdy výbor pro zdravotnictví doporučil, aby členy správních a dozorčích rad místo plátců pojistného volila Poslanecká sněmovna. A tady vlastně jenom ještě bych odkázal, že 20. ledna vložil pan ministr komplexní pozměňovací návrh, který zachovává tripartitní rozdělení obsazení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven.

A co zde ještě nezaznělo, chtěl bych tady upozornit ve druhém čtení, že novela rovněž upravuje způsob schvalování výročních zpráv účetních závěrek a především zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Tak to je za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Petr Třešňák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkný podvečer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rád bych vám představil a posléze se i v podrobné rozpravě přihlásil k několika pozměňovacím návrhům.

Jako první bych zmínil ten, který má v systému číslo 3968. Jedná se vlastně o komplexní pozměňovací návrh skupiny poslanců, který nabízí možnost kandidovat pojištěncům dané pojišťovny a také otevírá jako jediný možnost všem pojištěncům se stejnou vahou hlasu volit do správních rad oborových zdravotních pojišťoven, a to pomocí korespondenční a elektronické volby.

Pokusím se být stručný, protože chci, abychom dneska stihli i další tisky. Ale na začátku mi dovolte shrnout otázky, které jsme si doposud v té současné platné právní úpravě a vyhlášce již dříve pokládali. Tedy kdo volí do správní rady zdravotních oborových pojišťoven, kdo jsou ti, kdo rozhodují o částce 130 mld. korun v českém zdravotnictví, zda sdělují někomu pojišťovny, kdo jsou ti tajemní volitelé a které firmy mají tu moc ovlivňovat jejich řízení a tok peněz. A tyto otázky logicky vzbuzovaly další pochyby, jak transparentní takové volby jsou a zda mohou existovat nějaké zákulisní tlaky těch velkých plátců zdravotního pojištění, protože je nutné si připustit, že to nejsou peníze těch firem, ale jsou to hlavně peníze jejich zaměstnanců, které odvedou na zdravotní pojištění. Proto jsme přišli s tímto pozměňovacím návrhem, který umožňuje volit a kandidovat pojištěncům dané oborové a zaměstnanecké pojišťovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP