(17.20 hodin)
(pokračuje Benda)

U zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu máme přesně těch 30 dní. Pokud by se náhodou do 30 dnů Senát nevyjádřil, platí, že návrh zákona byl schválen, a to bez ústavní změny, což bychom se dostávali do relativně obskurní situace, kdy by nám pak asi musel prezident republiky ten zákon vrátit, protože by říkal, že není v souladu s ústavním pořádkem. A jak známe našeho pana prezidenta, tak by si nás hodně vychutnal. Myslím, že bychom si to opravdu za rámeček nedali. Takže mám dojem, že prostě nemůžeme posílat obojí současně.

A současně opakovaně v minulosti se Senát usnášel, že chce vědět, co bude v tom doprovodném zákoně, zejména kdyby nebyla novelizace článku 40. Pokud bude novelizace článku 40 a projde, byla by dříve, tak se to ještě dejme tomu dá. Ale pokud nebude, tak si myslím, že by bylo opravdu správné, abychom hlasování o těchto bodech dovedli až před to závěrečné hlasování, aby Senát věděl, jaká je tady většinová vůle, vyřazují-li se ještě statutární města, malá města, vysoké školy, co si tam navymyslíme, co tedy odsud odejde, a že současně nesmíme připustit to závěrečné hlasování, protože pak bychom se dostávali do ústavně neřešitelné situace.

Jenom jsem to chtěl říct teď tady, protože tohle beru jako ten hlavní nosič, i když veškerá pozornost se soustředí na ty doprovodné zákony, kde se vede diskuze o tom, koho se to ještě bude týkat a koho nebude. Ale myslím, že tady je třeba říct a navrhnout Sněmovně postup do budoucna. Teď o něm nechci hlasovat, jenom chci, abyste to takhle viděli a vnímali, že v případě projednávání těch dalších bodů budeme navrhovat jiné řazení. A že si samozřejmě myslím, že mezi třetími čteními musíme nejprve projednávat novelu ústavního zákona, a pak teprve případné novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Helena Válková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Milé kolegyně a milí kolegové, já bych jenom podpořila to, co tady zaznělo, protože nám by se mohlo podařit, stejně jako se to už jednou v nedávné době téměř podařilo tím, že jsme riskovali, že neschválíme zákon o tlumočnících, takový ústavní paskvil, respektive jeden zákon, který by brzdil přijetí druhého zákona pro nedostatek ústavnosti. Takže podporuji naprosto ten postup, který tady navrhl předřečník pan poslanec Benda.

A chci na to upozornit i v souvislosti s tím, jak tady hovořila další předřečnice, paní poslankyně Valachová, že je sice hezké dávat pozměňovací návrhy, ale teď je absolutně klíčové se domluvit, v jakém pořadí a jakým způsobem je budeme projednávat. Protože jinak by se mohlo stát, že i sebelepší pozměňovací návrh, který míří správným směrem, potom ve výsledku bude vést minimálně ke zpochybnění celého procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám ani nikoho nevidím, že by se hlásil. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Kateřina Valachová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám. Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 3584 a odůvodňuji ho tedy nutností dosáhnout maximální shody o rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu v Ústavě a souhlasu obou komor Parlamentu. Jedná se o to, že by článek 40 byl tedy rozšířen i o zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu a napříště by k jeho změnám byl potřeba souhlas obou komor Parlamentu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Kupka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si dovoluji načíst také jenom velmi jednoduchý, stručný pozměňovací návrh zanesený v systému pod číslem 4163, který také začleňuje právě zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu do článku 40 Ústavy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan navrhovatel? (Ne.) Pan zpravodaj? (Ne.) Není zájem o závěrečná slova. A protože nezazněl návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám další bod, což je

 

8.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 230/ - druhé čtení

Předložený návrh za navrhovatele uvede opět pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já už asi jenom ve zkratce, protože ten návrh je ve své podstatě velice stejný, jako již tady představovala paní ministryně u sněmovního tisku 360. Jedná se tedy o prováděcí zákon, který navrhovala pirátská strana k rozšíření pravomocí NKÚ a souvisí samozřejmě s rozšířením pravomocí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán ústavně-právnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 230/2 až 230/8. Pan poslanec Roman Kubíček, který už je připraven, byl zpravodajem kontrolního výboru. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručný. Potom vystoupím k zamítnutí návrhu tohoto zákona, protože jsme si na plénu odsouhlasili, že nosičem bude sněmovní tisk 360, takže by došlo k duplicitě. Takže já budu navrhovat zamítnutí a v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím. Je to i usnesení kontrolního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V ústavně-právním výboru byl tento návrh také projednáván a o tom jak, nás bude informovat pan zpravodaj Jan Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Podobně jako předchozími dvěma tisky, se tímto zabýval ústavně-právní výbor také dvakrát, a to v dubnu loňského roku a následně v prosinci, tak právě se odkazujeme na to, že dokud neprojde úprava Ústavy, tak doprovodné nebo na ni odkazující zákony by nebyly na co navázat, tak přerušil projednávání i na svém jednání 13. prosince 2019.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a o projednání návrhu ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj by nás měl informovat pan poslanec Jiří Dolejš, který zde v tuto chvíli není. Mohu požádat někoho jiného z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby nás informoval o projednání? (Přichází poslanec Bartoš.) Pan předseda Ivan Bartoš nás seznámí s projednáním návrhu ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj místo pana zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 21. schůzi po předkladatelské zprávě Ivana Bartoše a po zpravodajské zprávě pana poslance Ing. Dolejše a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 230/0 projednat a schválit v předloženém znění, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pak pověřuje předsedu výboru, aby toto dodal.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Tím jsme se vyrovnali se stanovisky jednotlivých výborů. Já teď mohu otevřít obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP