(9.50 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, znovu, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

Úvodem bych ráda poznamenala, že předložený návrh zákona do značné míry vychází ze sněmovního tisku 1061, jehož projednávání nebylo minulém funkčním období Poslanecké sněmovny dokončeno. Proto je nyní návrh předkládán znovu s tím, že v něm byly navíc provedeny některé dílčí změny.

Pokud jde o konkrétní obsah, tak se návrhem zákona provádějí jednak změny technického charakteru za účelem usnadnění výkladu zákona či zpřesnění, respektive doplnění implementace práva Evropské unie.

Návrh zákona současně přináší některé věcné změny. Dovolte mi, abych zmínila čtyři nejdůležitější: 1. návrh posiluje ochranu klientů bank v případech, kdy by došlo k přeměně či jakékoliv dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho součástí; 2. řeší některé problémy spojené s procesem odnímání bankovní licence a zefektivňuje jej; 3. snižuje administrativní zátěž tržních subjektů; 4. provádí dílčí změny, které souvisí se zkušenostmi z fungování českého systému pojištění vkladů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jiří Dolejš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji za slovo. Tento návrh novely zákona o bankovnictví možná nebudí takovou mediální pozornost, přesto si myslím zaslouží, abychom si ho pak v druhém čtení v klidu odpracovali, protože je relativně obšírný a týká se celé řady věcí, ať již skutečně klíčových, jak zmiňovala paní ministryně, nebo i možná z určitého pohledu méně významných. Je to přes třicet stran paragrafů, pro ty, co to neměli ani v ruce, aby si dovedli představit, jak obsáhlá to novela je. A nepochybně se týká i citlivých věcí, jako je například povolení k činnosti družstevních záložen, což byl určitou dobu segment našeho finančního trhu, který byl bedlivě sledován, a pokud v této souvislosti by mělo dojít k odebrání licence a řekněme odložení vykonavatelnosti rozsudku správního soudu v této věci, tak je to věc jistě, jistě citlivá. Stejně tak pokud jde o financování garančního fondu, který tam je zřízen proto, abychom byli schopni dostát v případě kolapsu těm zákonným garancím. A tam je nepochybně namístě se věnovat i takovým otázkám, jako je řekněme proporcionalita těch změn při garantování jednotlivými subjekty, které do garančního fondu vkládají své peníze. Změny se budou týkat jak i soudního řádu správního, budou se týkat i ČNB samotné, která si jaksi potřebuje upravit svůj přístup do vedení centrálního registru, aby s ním mohla v těchto vybraných případech snáz pracovat. Je tam otázka rozšíření povinností pro družstevní záložny, pro kampeličky tak, aby mohly dostát těm požadavkům ze strany centrální banky, a tak dále a tak dále.

Čili snad jsem načrtl řekněme obšírnost a význam této novely a snad nikdo nenajde tam natolik závažnou politickou bombu, abychom zablokovali to řádné projednávání, protože ty věci už jsou na skladě nějakou dobu a já si myslím, že řádně projednat potřebují. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní přečtu omluvu. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní otevírám obecnou rozpravu, kam ovšem nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu po sále, zdali se někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže já obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova - paní ministryně, pan zpravodaj? Ne. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný další návrh nevidím. Mezitím jsem již zagongoval, aby se poslanci mohli zúčastnit hlasování, takže chvilku počkáme.

 

Tak, budeme tedy hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 85: přihlášeno 151 poslanců, pro 133, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Takže já se táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Nikoho nevidím, takže já tímto projednávání tohoto návrhu v prvém čtení končím.

 

Máme tady další bod. Jedná se o

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený tisk uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dále budu používat už jenom slovní spojení rozpočtová pravidla. Kromě novely uvedeného zákona jsou v návrhu obsaženy novely zákona tedy o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o zemědělství, zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, služebního zákona a zákona o registru smluv. (V jednací síní přetrvává neklid a hluk.)

V zákoně o rozpočtových pravidlech je navrženo

1. zejména zpřesnit zmocnění vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě;

2. rozšířit rozpočtový systém programového financování o evidenci neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu, jedná se tedy o sjednocení evidence veškerých dotací na jediném místě v rámci jednoho systému spravovaného Ministerstvem financí;

3. stanovení povinnosti vázat prostředky na platy v organizačních složkách státu za neobsazená místa. Základní myšlenkou navrženého opatření je skutečnost, že neobsazené místo nevyžaduje nutnost shodného rozpočtového zabezpečení jako místo obsazené. V rámci snahy o úspory výdajů státního rozpočtu se navrhuje vázat prostředky na platy a související výdaje v případě, že místo je volné všechny kalendářní dny v kalendářním měsíci. První měsíc, kdy je místo volné, se však prostředky vázat nebudou;

4. zakotvení použití přebytku státního rozpočtu na snížení státního dluhu. To znamená, že v případě, že by státní rozpočet skončil v přebytku, navrhuje se jednoznačně stanovit, že tento přebytek se použije na snížení státního dluhu. Státní dluh je třeba udržet v rozumných mezích a je třeba využít každé příležitosti k jeho snížení. Pokud jde o schodek státního rozpočtu, postupy pro jeho úhradu se nemění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, já vás přeruším. Je tady opravdu hluk, už jsem byl upozorněn tady poslanci. Tak já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Tak prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo.

5. snížení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně z 1 promile denně na 0,4 promile denně. Doposud je penále stanoveno ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den z prodlení s úhradou odvodu, které je v některých případech příliš velkou zátěží pro toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Nyní se proto navrhuje penále snížit na částku 0,4 promile z částky odvodu za každý den prodlení s úhradou odvodu. Takto stanovené penále bude plnit svoji sankční funkci bez toho, aby bylo vůči porušiteli příliš zatěžující, případně likvidační. Navíc v současné době je velká část penále promíjena; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP