(9.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

A nyní druhý návrh pana poslance Munzara, aby byl návrh přikázán výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 82 přihlášeno 164 poslanců, pro 75, proti 63. Návrh byl zamítnut.

 

A nyní ještě tady padl návrh z úst pana poslance Martínka, abychom prodloužili lhůtu na projednání o 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 83 přihlášeno 164 poslanců, pro 76, proti 10. Návrh na prodloužení lhůty byl zamítnut.

 

Tímto jsme projednali veškeré hlasování k tomuto zákonu v prvním čtení. Přistoupíme k dalšímu bodu. Děkuji panu guvernérovi, že nás navštívil.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

19.
Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci
při řešení daňových sporů v Evropské unii
/sněmovní tisk 544/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi představit vám návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Hlavním cílem návrhu zákona je poskytnutí dalšího procesního nástroje pro daňové poplatníky k případnému řešení sporů při výkladu a provádění smluv o zamezení dvojího zdanění mezi příslušnými úřady členských států Evropské unie formou arbitrážního řízení, tak jak je zakotveno ve směrnici Evropské unie.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění umožňují daňovým poplatníkům obrátit se bez ohledu na opravné prostředky stanovené vnitrostátním právem na příslušný orgán, v České republice jde o Ministerstvo financí nebo Generální finanční ředitelství, aby ve spolupráci se zahraničním příslušným orgánem popř. jednostranně určily, resp. určil, jak se má v daném sporném případě smlouva o zamezení dvojímu zdanění aplikovat. Nově bude stanovena maximální tříletá lhůta pro dosažení dohody těchto orgánů a nově bude mít poplatník právo požadovat k posouzení případu ustanovení panelu s nezávislými odborníky v případě, že se příslušné orgány nedohodnou na řešení případu. V případě nečinnosti příslušných orgánů nebo panelu odborníků se bude moci poplatník také obrátit na soud.

Směrnice Evropské unie reagují na skutečnost, že v některých z ostatních členských států Evropské unie je problematické dosáhnout dohody na řešení případu, například z důvodu časových prodlev, neumožňování přístupu k institutu řešení případu dohodou a podobně.

Návrh zákona transponuje evropskou směrnici a zásadním způsobem se od ní neodchyluje ani nejde nad její rámec. Původně byl návrh předložen v širší podobě jako obecný předpis pro řešení případů dohodou podle mezinárodních smluv, ale od tohoto záměru bylo odstoupeno po jeho projednání Legislativní radou vlády a po jednání se zástupci Evropské komise a ostatních členských států. Evropská směrnice obsahuje značné množství interpretačně složitých míst, která bylo třeba vyjasňovat na jednání se zástupci Evropské komise a ostatních členských států. Při přípravě finálního návrhu tak došlo ke zpoždění. Jde však o problematiku, která musí být ve všech členských státech řešena pokud možno jednotně. Proto byla dána přednost jednání o tom, jak má být jednotný postup podle směrnice aplikován, a vyčkání na vyjasnění pozice ostatních členských států. Podle informací Ministerstva financí na toto vyjasnění vyčkávaly také další členské státy. I v ostatních členských státech tak došlo ke zpoždění a bylo přistoupeno pouze k čisté transpozici směrnice.

Stávající prostředky řešení případů dohodou podle mezinárodních smluv zůstanou nedotčeny. Nově navržený procesní postup bude paralelní možností pro poplatníka, a to tedy pouze v situaci problémů v rámci členských států Evropské unie. Transpoziční lhůta již bohužel uplynula 30. června 2019, a proto se účinnost zákona navrhuje k 15. dni prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Iva Kalátová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Dobrý den vám všem. Děkuji za slovo, pane předsedající. Obsah předloženého vládního návrhu zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, který je transpozicí směrnice Rady Evropské unie o mechanismech daňových sporů, popsala do detailu paní ministryně. Přesto si dovolím zopakovat, že tato navrhovaná právní úprava přináší daňovým poplatníkům, kteří jsou daňovými rezidenty některého členského státu Evropské unie a kteří se cítí být dotčeni spornou otázkou při výkladu a aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi členskými státy Evropské unie, nové právní nástroje ochrany. Podle tohoto návrhu budou mít poplatníci možnost zahájit harmonizovaný postup, při kterém bude řešena sporná otázka ohledně výkladu a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmu a případně majetku, a dále pak v některých fázích řízení budou moci požadovat ustavení panelu nezávislých odborníků, kteří budou problém nezávisle a nestranně řešit. Jak už tady bylo řečeno, nově také bude stanovena lhůta pro dosažení dohody těchto orgánů.

Dle důvodové zprávy je návrh zákona v souladu s ústavním pořádkem a plně slučitelný s právními předpisy Evropské unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie, jakož i s obecními zásadami práva Evropské unie.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o propuštění návrhu do druhého čtení a jako garanční navrhuji výbor rozpočtový.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Když se rozhlédnu po sále, nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Nemáte zájem.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Já se táži, zdali navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím, takže svolám poslance do jednacího sálu, zagonguji. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a všichni se přihlaste svými hlasovacími kartami.

 

Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 84 přihlášeno 139 poslanců, pro 137, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Nikoho nevidím, takže tímto projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP