(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 252, přihlášeno 177 poslanců, pro 20, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Olga Richterová: Poslední pozměňovací návrh D2 se týká té úhrady očkovacích látek proti meningokoku. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Doporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 253, přihlášeno 177 poslanců, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 530 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 254, přihlášeno 177 poslanců, pro 154, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Po konzultaci s kolegy, předsedy poslaneckých klubů, mi dovolte, abych předložil k hlasování celkem tři návrhy. Za prvé, že Poslanecká sněmovna seznala, že nastaly zvláštní okolnosti ke změně programu i mimo vyhrazenou dobu do třiceti minut po zahájení denního jednání. Za druhé, že Poslanecká sněmovna vyhrazuje dnes pro třetí čtení i hodiny od 14.30 do 19 hodin. Za třetí navrhuji, pokud se nestihnou projednat do 12.30 hodin body 219 a 220, aby tyto body byly zařazeny jako první a druhý bod odpoledního programu. Děkuji. O každém z těch návrhů se musí hlasovat samostatně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to procedurální návrh. Budeme o něm nyní hlasovat. Nevím, jestli jsem zaznamenal všechno tak, jak to pan předseda řekl. Kdyžtak mi pomůže.

 

První návrh se týkal toho, že jsou zde mimořádné okolnosti, na základě kterých budeme měnit program. Stačí to takto pro všechny, aby věděli, o čem budeme hlasovat? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 255, přihlášeno 174 poslanců, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh, o kterém budeme hlasovat, je, že Poslanecká sněmovna vyhrazuje pro třetí čtení jednání dnes od 14.30 do 19 hodin. Je jasné všem, o čem budeme hlasovat? Je.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 256, přihlášeno 175 poslanců, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A třetí návrh je, že pokud nestihneme dopoledne projednat body 219 a 220, tak budou pevně zařazeny jako první a druhý bod odpoledního programu dnešního jednání Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 257, přihlášeno 175 poslanců, pro 139, proti 2. Tento návrh jsme také přijali a budeme postupovat podle změněného programu.

 

V tuto chvíli ale zahajuji projednávání bodu číslo

 

219.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 555/ - třetí čtení

Jenom připomínám, že zahájíme projednávání tohoto bodu, ale budu muset v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny ve 12.30 hodin tento bod přerušit. U stolku zpravodajů je zástupce navrhovatele místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím ho, aby se ujal slova, pokud má zájem.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o třetí čtení adaptačního předpisu, který zde byl už několikrát projednáván. V principu jde o to, že se adaptujeme na nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků. Návrh zákona, jak už jsem říkal, má adaptační charakter a pouze stanoví sankce za porušení povinností vyplývajících z nařízení a určuje současně Český telekomunikační úřad a Českou obchodní inspekci jakožto národní regulační orgány. Jinak vše už je dnes běžně realizováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem garančního hospodářského výboru je pan poslanec Leo Luzar. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Já vás s dovolením seznámím s krátkou procedurou dnešního hlasování k tomuto zákonu. Máme pozměňovací návrh pouze jeden a tím je pozměňovací návrh garančního výboru, který navrhuje, aby se původní slova "dnem 23. listopadu 2019" nahradila slovy "dnem jeho vyhlášení". Toť vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova.

 

Návrh procedury jsme slyšeli, tak pokud nikdo nežádá, aby ho pan zpravodaj zopakoval, budeme hlasovat o návrhu procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 258, přihlášeno 172 poslanců, pro 138, proti nikdo. Proceduru jsme přijali. Prosím, abychom podle ní postupovali, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Takže nyní budeme hlasovat o změně, kterou navrhl garanční výbor, a to v části třetí článku 30 slova "dnem 23. listopadu 2019" nahrazuji slovy "dnem jeho vyhlášení".

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru je, předpokládám, kladné. (Doporučující.) Pan ministr? (Ano, kladné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 259, přihlášeno 172 poslanců, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Byl to jediný pozměňovací návrh. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 555 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 260, přihlášeno 172 poslanců, pro 146, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu místopředsedovi vlády a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP