(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás na odpoledním jednání Poslanecké sněmovny, vážený člene vlády, a zahajuji tedy odpolední jednání 40. schůze Poslanecké sněmovny. A než začneme projednávat pevně zařazené body, požádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Takže budou to tři body. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury ČR, návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení a návrh na volbu Veřejného ochránce práv. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji za slovo. U prvního volebního bodu, jímž je

 

224.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady
Technologické agentury České republiky

byla Poslanecká sněmovna úspěšná. Bylo vydáno 179 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 178 a jeden neodevzdán. Kvorum nutné pro zvolení - a to bude stejné u všech tří voleb - je 90 a u této volby Martin Kobert získal 102 hlasů, Mirka Wildmannová 25. Martin Kobert byl tedy zvolen členem Kontrolní rady Technologické agentury a tato volba končí.

 

Obdobně úspěšná byla i další volba.

 

225.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

I zde bylo vydáno 179 lístků, 178 odevzdáno, jeden neodevzdán. Kvorum nutné pro zvolení 90. Jan Kubík získal 91 hlasů a Michal Kučera 32. Jan Kubík byl zvolen členem dozorčí rady.

 

Tak a konečně třetí volba.

 

226.
Návrh na volbu Veřejného ochránce práv

První kolo volby. Ty počty jsou stejné, 179 lístků vydáno, 178 odevzdáno, jeden neodevzdaný, což nemá vliv na kvorum, to je vypočítáváno z těch vydaných lístků. Kvorum nutné pro zvolení bylo 90.

Stanislav Křeček získal 66 hlasů, Jan Matys 20 hlasů a Vít Alexander Schorm 47 hlasů. Konstatuji tedy, že v prvním kole nebyl zvolen nikdo, a v souladu s jednacím řádem do druhého kola volby postupují dva kandidáti. Je to onen dvojnásobek počtu neobsazených míst, dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. To znamená, do druhého kola postupuje Stanislav Křeček a Vít Alexander Schorm.

Tak jak jsme dnes odhlasovali na návrh grémia Poslanecké sněmovny, to druhé kolo volební komise připraví dnes na 18. hodinu. Bude to bod už bez rozpravy, to znamená, ve chvíli, kdy přerušíme, bude volební místnost připravena a půjdeme rovnou hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Jan Lipavský od 14.30 do 16 hodin z rodinných důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o

 

220.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 580/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka garančního výboru, což je rozpočtový výbor, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 580/3, který byl doručen dne 22. ledna 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 580/4.

Nyní se táži navrhovatelky, což je paní ministryně, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Máte zájem vystoupit? (Ministryně krátce hovoří s předsedajícím mimo mikrofon.) Tak je třetí čtení, můžete. Je to dotaz jenom, zda máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemusíte mít zájem. Můžete vystoupit třeba i v rozpravě, až budete chtít. Máte přednostní právo. Takže máte zájem vystoupit, paní ministryně, před otevřením rozpravy? Máte, ano. Tak se v klidu připravte... A máte slovo. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předložený zákon je zejména realizací projektu Moje daně, neboli moderní a jednoduché daně, a věnuje se především čtyřem základním tématům z oblasti správy daní, a sice podpoře elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revizi sankčního systému a zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Vzhledem k tomu, že návrh je nyní projednáván ve třetím čtení, myslím si, že jeho podrobné představení není nutné, protože byl představován ve všech čteních předcházejících.

V diskuzi, která na plénu i ve výborech k vládnímu návrhu proběhla, poněkud zanikají tyto hlavní pilíře novely, což je způsobeno zejména vytrháváním jednotlivých témat z celkového kontextu. Objevuje se tak například kritika toho, že se snižují úroky hrazené daňovému subjektu, ale už se nedodává, že se snižují veškeré úroky na jednotnou cenu peněz platnou v soukromoprávní oblasti. Snižují se tak především úroky hrazené daňovými subjekty, které představují více než dvacetinásobně vyšší objem finančních prostředků. Jde tedy o nejvýraznější snížení sankcí v daňové oblasti od počátku vytvoření nové daňové soustavy na začátku 90. let a vytvoření férového a přehledného systému, který kvitoval i Nejvyšší správní soud. (V sále je velmi hlučno.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP