(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 786/1. Zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je pan poslanec Karel Rais, kterého nyní prosím, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. My jsme projednali, tak jak bylo řečeno, tento návrh a mám zde před sebou usnesení, které bych s dovolením přečetl: Usnesení z z 33. schůze ze dne 24. března k vládnímu návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, sněmovní tisk 786.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě:

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se nekonala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby své jednání ukončila nejpozději do konce jednacího dne;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk 786) vyslovila souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a to:

1. V části druhé § 25 zní: "§ 25. Bod 1. Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní, zajišťuje Centrum.

2. Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola."

A v části druhé § 29 - tady je úprava: "§ 29 1. Na průběh dílčí zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se ustanovení § 80a odst. 1, 2 a 4 školského zákona použijí obdobně.

2. Ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona platí obdobně."

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby:

se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny;

ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a nyní musíme rozhodnout, zda povedeme obecnou rozpravu. Budeme o tom hlasovat. Přivolal jsem poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále. Malou chvíli počkám. (Za okamžik:) Hlasovat můžeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom vedli obecnou rozpravu? (Poznámky posl. Bendy směrem k předsedajícímu.)

Hlasování prohlašuji za neplatné, ukončil jsem ho.

 

Ano, návrh výboru v tomto případě zněl, že se nebude konat obecná rozprava o návrhu zákona. To znamená, že hlasujeme o tom, že se nebude konat obecná rozprava.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Z pléna: Pro co?) Že se nebude konat obecná rozprava. A kdo je proti?

hlasování číslo 24 přihlášeno 99 poslanců, pro 10, proti 36. Návrh nebyl přijat, a tedy obecnou rozpravu povedeme.

 

Otevírám obecnou rozpravu a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, pokud nejsou námitky, navrhuji podle § 99 odst. 7 omezit řečnickou dobu na pět minut, a to jak pro rozpravu obecnou, tak pro rozpravu podrobnou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 25 přihlášeno 98 poslanců, pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako první v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl na prvním místě poděkovat Ministerstvu školství, panu ministrovi za předložení toho tisku. Myslím, že není úplně jednoduchý, protože skutečně řeší detailní ustanovení školského zákona, které se týká přijímacího řízení a také samozřejmě ukončování vzdělávání na středních školách. V zásadě za poslanecký klub KDU-ČSL, za který tady teď vystupuji, tak nemáme nějakých zásadních připomínek k jednotným přijímacím zkouškám. Máme, a také byly podány některé pozměňovací návrhy, které se týkají ukončování vzdělávání na středních školách maturitní, resp. závěrečnou zkouškou.

Chtěl bych tady poděkovat školskému výboru a i panu ministrovi za to, že podpořili ten pozměňovací návrh, který jsem ráno přinesl na školský výbor a který se týká hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Skutečně jsem považoval za nešťastné - školy, které, když budeme pracovat s tou variantou, že skutečně od 1. června nejpozději žáci nastoupí zpátky do škol, tak budou řešit přijímací řízení, ale budou řešit ukončování školního roku u těch nižších ročníků, 1., 2., 3., a v tuto chvíli bychom na ně ještě navalili povinnost opravovat didaktické testy, notabene v situaci, kdy stejně by ty výsledky školy musely posílat zpátky na Cermat. Cermat na to ani softwarově není připraven, čili považujeme za rozumnější tu variantu, o které tady hovořil pan ministr, to znamená ponechat hodnocení na Cermatu, i když tam může dojít k prodloužení lhůty, ale bude to v řádu několika dnů, a to si myslím, že je pořád snesitelné. Proto považujeme - a ještě jeden argument je velmi důležitý, a to je i zachování větší míry objektivity v případě hodnocení didaktických testů právě na Cermatu. Čili děkuji za tuto podporu a budu rád, když tento pozměňovací návrh, který vzešel ze školského výboru a který jsem tam ráno obhajoval, podpoříte.

Došlo tam k jednomu drobnému přehlédnutí, které potom napravím přihlášením se k pozměňovacímu návrhu číslo 4639... Pardon, nikoliv 4639, ale - to číslo potom načtu v podrobné rozpravě. V každém případě se jedná o přezkum, který nám v tom návrhu z výboru vypadl, protože samozřejmě by bylo nelogické v případě, že vrátíme hodnocení didaktických testů na Cermat, aby ten přezkum zůstával na krajských úřadech. Vracíme ho tím jednoduchým pozměňovacím návrhem, myslím, že to je § 32, zpátky na ministerstvo se všemi těmi důsledky, které k tomu patří. Je to vlastně spojitá nádoba s tím pozměňovacím návrhem ze školského výboru. Opět bych vás chtěl poprosit o podporu. Je to projednáno i s panem ministrem.

Druhá věc, kterou dávám k úvaze této Sněmovně, je otázka skutečně toho krizového okamžiku v případě, že by nebyla obnovena přítomnost žáků ve školách k 1. červnu. Ministerstvo, vláda navrhuje v tom okamžiku použít k tomu hodnocení maturitního výstupu ta tři vysvědčení z třetího, resp. z pololetí čtvrtého ročníku. Já s ohledem skutečně na relevanci toho maturitního vysvědčení, resp. závěrečné zkoušky, bych se snažil toto krizové řešení odsunout, co nejdále to je možné. Neříkám, že nemůže nastat situace, kdy i k tomuto bychom museli přistoupit. Nikdo si to nepřejeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP