(22.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je zde návrh na zpochybnění hlasování. O tomto návrhu dám bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přihlášeno 102 poslanců, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zpochybnili jsme hlasování a budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Gajdůškové pod písmenem A.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 102 poslanců, pro 51, proti 24. Návrh nebyl přijat. (Potlesk zprava.)

 

Je zde žádost o provedení kontroly hlasování. (V sále je hluk. Poslanci se hloučkují a dohadují.)

Jsem nucen položit otázku, zda je hlasování v pořádku, nebo není v pořádku. Pokud není hlasování zpochybněno, budeme pokračovat dál.

 

Budeme se zabývat pozměňovacím návrhem pod písmenem B paní poslankyně Olgy Richterové, jak to už bylo oznámeno. Ale protože mezitím uběhla určitá doba, požádám ještě jednou paní ministryni o stanovisko. (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno 102 poslanců, pro 54, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. A nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, podle sněmovního tisku 798, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 102 poslanců, pro 101, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A ještě nám zbývá vyrovnat se hlasováním s návrhem doprovodného usnesení. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vám načetla doprovodné usnesení paní poslankyně Hany Aulické. (V sále je obrovský hluk.)

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby urychleně připravila

I. finanční podporu pro osoby pracující v režimu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, které v důsledku COVID-19 nemohou prokazatelně svou činnost vykonávat;

II. navýšení vypláceného ošetřovného pro schválení skupiny zaměstnanců dle sněmovního tisku 784 za kalendářní den na 80 % -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Budeme hlasovat o doprovodném usnesení. Je potřeba, abyste znali jeho obsah.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: - za kalendářní den na 80 % redukovaného denního základu;

III. termín do 20. dubna 2020."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl návrh doprovodného usnesení. Abychom se vyhnuli případným problémům při hlasování, není námitky proti tomu, abychom hlasovali všechny body dohromady? Nebo si někdo žádá hlasování po jednotlivých bodech? Ne. Můžeme hlasovat dohromady.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, přihlášeno 101 poslanců, pro 54, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

7.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 809/ - zkrácené jednání

Opět podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu následuje třetí čtení po druhém čtení. Třetí čtení zahajuji. A než dám slovo paní zpravodajce, resp. než otevřu rozpravu, tak ještě paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Omlouvám se, pane předsedající, já jenom chci pro záznam říct, že jsem u doprovodného usnesení ke sněmovnímu tisku číslo 798 hlasovala pro, nicméně objevilo se na hlasovacím zařízení ne. Nezpochybňuji hlasování, ale chtěla bych, aby to bylo zaznamenáno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ano, je to zaznamenáno. A jak už jsem avizoval, tak v této chvíli otevírám rozpravu k bodu číslo 7. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Poprosím paní zpravodajku paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Tady bude hlasovací procedura poměrně jednoduchá. Návrh na zamítnutí nebyl podán, takže nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského obsaženém v usnesení výboru pro sociální politiku a poté budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Tady bychom asi ani nemuseli hlasovat o proceduře, ale pro jistotu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro takto navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 78, přihlášeno 102 poslanců, pro 102 poslanců, proti nikdo. Procedura je schválena a můžeme přistoupit k pozměňovacímu návrhu.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Nejprve budeme hlasovat, jak jsem již řekla, o pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského obsaženém v usnesení výboru pro sociální politiku, kterým se stanoví, že dohody uzavírané na základě programu zaměstnanosti nabývají účinnosti okamžitě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP