(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych po dohodě, která vznikla na širší úrovni více než většinové, dovolil bych si říct téměř ústavní, chtěl navrhnout vrácení tohoto tisku zpět do druhého čtení, tak aby mohl být načten pozměňovací návrh, na kterém bude ústavní shoda, nikoli abychom ho sestavovali z těch několika snad desítek pozměňovacích návrhů, které tam jsou. Myslím si, že to bude pro všechny lepší postup. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. A my bychom tedy bezprostředně přikročili k hlasování o opakování druhého čtení k tomuto tisku. Zavolám kolegy z předsálí. Je zde požadavek na odhlášení. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Pro kolegy, kteří přišli z předsálí opakuji: hlasujeme o opakování druhého čtení tohoto tisku, o vrácení do druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 166, přihlášeno 98, pro 96. Návrh byl přijat. Já vám děkuji a končím třetí čtení.

 

Otevírám další bod. Tím bodem je bod číslo

 

250.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 645/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Lukáš Bartoň. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 645/3, který byl doručen dne 6. března 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 645/4. Ptám se navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte zájem o vystoupení? Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za to úvodní slovo. Co se týká předloženého zákona, předpokládám, že obsah návrhu zákona je vám všem dobře znám, jelikož jsme ho tady diskutovali poměrně dlouho v rámci předchozích čtení, a omezím se tedy jen na stručný komentář k některým pozměňujícím návrhům.

Já bych chtěl především zdůraznit, že my jako MŠMT trváme na svém původním návrhu. To znamená, nesouhlasíme s pouhým odkladem povinnosti konat ve společné části maturitní zkoušku z matematiky. Ten dvouletý odklad, který byl navržen, jsme považovali ještě před vypuknutím koronakrize za nedostatečný. A já bych ještě jednou vás chtěl požádat o zvážení té možnosti, pokud jste se rozhodli podporovat tento pozměňující návrh, možnosti podpořit vládní návrh, protože nikdo z nás nepředpokládal, ten odklad počítal s tím, že v následujících dvou letech, respektive už v tomto roce ty kroky k nastartování zlepšené výuky matematiky budou moci probíhat. A nebudeme si nic nalhávat, že koronakrize do toho nějakým způsobem nezasáhla.

To znamená, podle mého názoru jsem tvrdil, že dvouletá doba je nedostatečná z mého pohledu, před vypuknutím koronakrize, tak ten argument je v tuto chvíli ještě validnější. To znamená, ve chvíli, kdy možná i příští rok bude částečně výuka narušena, tak je podle mě větší váha toho argumentu pro podporu vládního návrhu a ponechání té volitelnosti i do dalšího období. To samozřejmě neznamená, že by výuka matematiky, a na tom se shodneme, předpokládám, všichni průřezově nějakým způsobem, nebyla důležitá, že by se učilo méně. Co se týká změny financování regionálního školství, tak podporujeme dělení hodin tak, aby matematika mohla být kvalitněji učena.

Takže to jsou argumenty podle mě, které se objevily v mezičase mezi druhým a třetím čtením ve prospěch podpory vládního návrhu oproti tomu pozměňujícímu návrhu na dvouletý odklad. Ale samozřejmě to konečné rozhodnutí bude dnes na vás.

Pokud jde o další pozměňující návrhy, chtěl bych upozornit na návrh, který předložila paní poslankyně Melková, který kromě částečné debyrokratizace související s některými náležitostmi financování škol dále umožňuje hrazení nákladů na dopravu, na akce v rámci vzdělávání ze státního rozpočtu, z takzvaných ONIVů. To je velmi důležitý pozměňující návrh. Já za něj děkuji a věřím v jeho průřezovou podporu.

Z dalších předložených poslaneckých pozměňujících návrhů bych se chtěl vyjádřit pro návrh pana poslance Špičáka, který zvyšuje transparentnost státem garantovaných přijímacích zkoušek na střední školy a maturitní zkoušky. Cermat by tak musel nově zveřejňovat například zadání zkoušek či klíče správných řešení úloh nebo informace o průběhu zkoušek včetně ověření, takzvané validace, testů. Myslím si, že to je velmi žádaný směr otevřenosti těch informací. Takže tento návrh má naši podporu také.

Dále návrh pana poslance Kubíka, který se týká zadání testů jednotné zkoušky, zadání zkoušek, společné části maturitní zkoušky, kde dochází k upřesnění, že toto náleží originálně MŠMT, které je však může delegovat na centrum, tedy chcete-li Cermat.

Když jsem teď zmínil maturity a jednotné přijímací zkoušky, tak samozřejmě vím, že je dlouhodobě velký hlad po termínech maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky. Tak já jsem avizoval, že nejpozději do poloviny května vyhlásí Ministerstvo školství s ohledem na epidemiologickou situaci konkrétní termíny, kdy budou didaktické testy maturitní zkoušky, kdy proběhne jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté a víceleté školy, víceletá gymnázia. Řekl jsem, že pravděpodobnost, že proběhnou v první polovině června, je velmi vysoká. Dnes vás mohu ubezpečit, že ten konkrétní scénář, který představím ve 14.00 hodin odpovídá tomu, co jsem původně vyhlásil. Ten epidemiologický vývoj je velmi dobrý, to znamená, že jednotná přijímací zkouška i maturitní zkouška skutečně proběhnou v tom avizovaném termínu, to znamená v těch prvních dvou týdnech měsíce června.

Jelikož budeme představovat i podpůrné aplikace pro procvičování těch testů ať už Cermatu, nebo České školní inspekce plus další věci týkající se vyhlášky související na té tiskové konferenci pro ta konkrétní data i těch školních částí, upřu vaši pozornost na 14. hodinu, kdy zveřejníme konkrétní informace spojené s jednotnou přijímací zkouškou a maturitní zkouškou.

Děkuji za úvodní slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. A do rozpravy jako první je přihlášen v tuto chvíli pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, ještě jednou. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já jsem rád, že se konečně dostáváme k finále, aspoň tady v Poslanecké sněmovně, školského zákona. Po pravdě řečeno mně přijde velmi divné, zvláštní, že tak důležitý zákon, tak diskutovaný zákon, tak očekávaný výstup, zdráhám se říkat ať už jakýkoliv, ale prostě vždycky je dobré mít ve věci jasno, i kdyby se to člověku nakonec nelíbilo, tady tak dlouho leží a prostě všechno možné i nemožné dostávalo přednost. Ale jsem rád, že na to dochází, a věřím, že ho zvládneme. To gros je jasné, jak zdůraznil pan ministr, vlastně povinná maturita z matematiky.

Já si neodpustím tady komentář, že vlastně povinná maturita z matematiky, která byla přijata v minulém období k roku 2021, se zbořila otevřením diskuse na toto téma. Vzhledem k tomu, že vnímám různé proudy napříč kluby v této záležitosti, tak se tomu podivuji, že si to nedovedla ujasnit vládní koalice a vůbec že tu diskusi vlastně sama otevřela, protože jsme mohli být dál, anebo prostě nemusela se takto protahovat s těmi mezivariantami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP