(18.00 hodin)

 

Poslanec Kamal Farhan: Jedná se o doprovodné usnesení, sněmovní dokument 5188 paní poslankyně Kovářové. Dovolil bych si přečíst návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby Poslanecké sněmovně předložila do 20. 5. 2020 návrh zákona, kterým se obdobně, jako je tomu dočasně u osob samostatně výdělečně činných, upraví povinnost hradit pojistné ve veřejném zdravotním pojištění, pojistné na důchodovém pojištění, pojistné na nemocenském pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u zaměstnanců, kteří jsou zároveň subjekty kompenzačního bonusu dle § 2a zákona číslo 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV- 2, ve znění pozdějších předpisů." (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 235, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

Tímto jsme se vypořádali s tímto bodem. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni.

 

Přistoupíme k bodu číslo 374. Já se v tom musím trošku zorientovat, kde jsme vlastně skončili. (Listuje ve svých podkladech.) Máme tady bod

 

374.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele
/sněmovní tisk 851/ - zkrácené jednání

Bod byl přerušen před polední přestávkou před vystoupením pana ministra pověřeného přednesením tohoto návrhu, pana Lubomíra Zaorálka, kterému tímto dávám slovo. (Připomínky z pléna.) Tak to se omlouvám, tady máme trošku - já jsem věděl, že se v tom musím trošku zorientovat, co tady máme napsáno. (Konzultace mimo mikrofon.) Tak už jsem si to vyjasnil. Mám v tom zcela jasno a můžeme pokračovat.

Protože podle § 99 odst. 7, zákona o jednacím řádu, může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Jana Pastuchová bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Nikoho nevidím se hlásit, takže tuto rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Jak pan ministr, tak paní zpravodajka nemají zájem.

Poprosím paní zpravodajku, paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s hlasovací procedurou k sněmovnímu tisku 851. Jako první bychom hlasovali společně pozměňovací návrhy A i B, protože pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku a poslanecký návrh pana poslance Výborného je jedno hlasování, protože oba ty návrhy jsou totožné. Za druhé pozměňovací návrh C paní poslankyně Valachové. A jako poslední bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tato procedura není příliš komplikovaná, ale přesto ji nechám schválit.

Zahajuji hlasování ke schválení procedury. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 236, přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 91, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní bychom tedy hlasovali společně pozměňovací návrh A i B, protože tento pozměňovací návrh byl přijat ve výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 237, přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh paní poslankyně Valachové, který prodlužuje ošetřovné do 30. 6. 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 238, přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 27. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Protože jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, hlasovali bychom o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle sněmovního tisku 851 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 239, přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi.

S přednostním právem se hlásí předseda Sněmovny Radek Vondráček. Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych využít toho, že jsme teď v ideální hlasovací formě a jsme zde všichni. Ještě předtím, než začne ten, řekl bych, diskuzní bod, bych chtěl na základě dohody většiny - neříkám všech, ale většiny - v této Sněmovně navrhnout, abychom nyní rozhodli o vyřazení všech bodů z pořadu schůze s výjimkou bodu 376, který by byl doprojednán. Jenom pro úplnost dodávám, že se nejedná u bodu 376 o zákon či mezinárodní smlouvu, tedy může být jednáno i po 19. hodině. Nicméně jednací den končí ve 21.00 hodin. To jenom pro pořádek.

Nyní navrhuji vyřazení všech zbývajících bodů vyjma bodu 376. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Odhlásit. Takže já vás odhlásím. Přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami. Je tady procedurální návrh na vyřazení všech zbývajících bodů z pořadu schůze vyjma bodu 376.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 240, přihlášeno 94 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 12. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli budeme projednávat bod

 

376.
Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny
č. 1106 z 28. dubna 2020 o přijatých opatřeních
na základě zákona o ochraně veřejného zdraví

Prosím, aby se za vládu ujal slova pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Silný hluk v sále.) A já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu, aby se ztišila. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, aby se ztišila, aby v sále zůstali pouze poslanci, kteří chtějí projednávat tento bod, a ostatní, aby se odebrali do předsálí a nerušili... Takže ještě si myslím, že máme čas... Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP