(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, opět dobré odpoledne, a na toto místo dnešního jednání jsme zařadili bod 381, což je

 

381.
Návrh na zřízení komise Poslanecké sněmovny
pro hodnocení účinnosti vládní pomoci

Prosím, aby se slova ujal za navrhovatele pan poslanec Zbyněk Stanjura. A prosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, mé úvodní slovo bude poměrně krátké. Já jsem o důvodech této komise mluvil jak na grémiu Poslanecké sněmovny, tak minulý týden v úterý, kdy jsme ten bod zařadili do programu. Takže já v souladu s § 47 pak řeknu, že navrhuji, a přednesu to potom v rozpravě, navrhuji tato usnesení:

Poslanecká komise - Poslanecká sněmovna zřizuje dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu účinnosti vládní pomoci v rámci Covid.

Za druhé - Poslanecká sněmovna stanoví, že počet členů komise je 9, a to na základě paritního zastoupení poslaneckých klubů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím, abyste se ujal role zpravodaje a od stolku zpravodajů sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Zároveň vás poprosím, abyste předal návrh usnesení, já ho tady nemám. Ptám se, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy. (Dotaz z pléna.) Bude i podrobná rozprava, ano. Pokud se do všeobecné rozpravy v tuto chvíli nikdo nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě. Pokud tomu tak není, tak v tuto chvíli nezazněly návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže otevírám rozpravu podrobnou, do které také nemám přihlášky, nicméně pan zpravodaj se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych s dovolením zopakoval ta usnesení, která jsem uvedl v úvodním slově, navržená usnesení:

Poslanecká komise zřizuje dočasnou komisi Sněmovny pro - (Hlasy: Špatně, Poslanecká sněmovna.) Sněmovna, omlouvám se.

a) Poslanecká sněmovna zřizuje dočasnou komisi pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci Covid.

b) Poslanecká sněmovna stanoví, že počet členů komise je 9, a to na základě paritního zastoupení poslaneckých klubů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je tedy návrh usnesení. Já se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak já svolám kolegy do sálu, je zde žádost o odhlášení, já vás také odhlásím. Podrobnou rozpravu tedy končím, protože se nikdo do ní nehlásí, a budeme hlasovat, pokud ještě není zájem o závěrečné slovo ze strany zpravodaje. Není. V tom případě budeme hlasovat o přednesených návrzích usnesení. Já jsem svolal kolegy do sálu, protože ještě přicházejí, tak ještě chvíli posečkáme. (Krátká prodleva. Otázka z pléna: Co se děje?) Počet přihlášených se nám ještě stále neustálil. Nicméně vypadá to, že již všichni, kteří chtěli dorazit do sálu, dorazili, takže můžeme hlasovat.

Byl představen jediný návrh usnesení, takže není potřeba hlasovat o proceduře. Zeptám se do sálu, jestli je zájem o to načíst usnesení znovu pro ty, kteří jej neslyšeli. Ale nevypadá to, že by někdo měl zájem o to, abychom usnesení načítali znovu, takže já můžu zahájit...

 

Já tedy zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 166 je přihlášeno 160 poslanců a poslankyň, pro 136, proti 1. Usnesení tedy bylo přijato, komisi jsme zřídili.

 

Já věřím, že v rámci volební komise se poté vyhlásí termíny, a tento bod v tuto chvíli končím.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, který jsme zařadili na tento moment, a to je bod

 

379.
Stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů

Prosím, aby se slova ujal za navrhovatele tohoto bodu poslanec Vít Rakušan, který, bude-li souhlasit, se zároveň stane zpravodajem. Pane poslanče, já vás poprosím o chvíli strpení, než vám dám slovo, protože ve sněmovně v sále je velký neklid... Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych vám chtěl především ještě jednou poděkovat za vstřícnost. Za vstřícnost, že jste byli ochotni tento bod zařadit jako pevný bod na dnešní jednání Sněmovny, a pokusím se i ve svém úvodním slově nezdržovat, protože mým zájmem je, abychom dnes o tomto usnesení ještě hlasovali. Na 17. hodinu máme zařazen jiný pevný bod a byl bych velmi rád, kdybychom se stihli vyjádřit a došli tedy k nějakému závěru.

Uvědomuji si, že každý z nás může rozdílným způsobem interpretovat historii, a toto právo skutečně nikomu v sále neberu a samozřejmě ho neberu ani panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Vojtěchu Filipovi. Nicméně je přece jenom rozdíl, jestli kdokoli z poslanců, vrcholných politiků, ústavních činitelů, například první místopředseda Poslanecké sněmovny, vystupuje jako soukromá osoba, případně pouze jako předseda KSČM, anebo zda vystupuje z titulu své ústavní funkce, zda je uváděno, že v té chvíli hovoří jako místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a může být dovozováno, že tímto vyjadřuje oficiální postoj instituce, kterou na své cestě reprezentuje.

Zároveň tady nechci asi vést nějakou odbornou historickou debatu, protože bychom se asi vzájemně nepřesvědčili. Naše pohledy prostě rozdílné jsou a rozdílnými pravděpodobně zůstanou. Ovšem pokud pan místopředseda Filip, pokud je správný překlad daného článku, ke kterému jsem se dostal, hovoří, že členové KSČM a (s důrazem:) další občané České republiky kladně vnímají skutečnost, že ruská vláda neprojevuje zájem nutit místní úřady, aby stavěly pomníky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobozovali a neudělali nic dobrého pro nejskvělejší světovou socialistickou revoluci minulého století v roce 1917 v Rusku - já upozorňuji na to spojení "a další občané".

Pan místopředseda Filip nehovořil v té chvíli jenom za KSČM, nehovořil jenom sám za sebe, ale vzal na sebe právo hovořit za další občany České republiky. A já nechci, aby za mě v tomto kontextu pan místopředseda Filip hovořil. Já si nemyslím, že se jednalo o nejskvělejší socialistickou revoluci minulého století. Já si myslím, že se jednalo o tragédii, která způsobila mnoho zmařených životů, ztrát na životech v minulém století. Myslím si, že se jednalo o tragédii, která byla podobnou tragédií jako nacistické peklo, protože prostě se jednalo o dvě diktatury, které deformovaly normální žití po celé dvacáté století. A pokud takto hovoří člověk, který se v daném článku nechá označovat jako místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky, tak je podle mě namístě, a to je jediným účelem mého navrhovaného usnesení, abychom se jako Poslanecká sněmovna od těchto slov distancovali, abychom dali jasným usnesením najevo, že to není názor Parlamentu v České republice, a abychom zároveň naším usnesením ocenili zásluhy československých legionářů, byť je to možná 30 let po revoluci trochu tragikomické, že takové usnesení vůbec v Poslanecké sněmovně musíme přijímat.

Já osobně československé legionáře považuji za ty, kteří se výrazně zasloužili o svobodnou existenci našeho československého demokratického státu. Byl bych velmi rád, kdybyste toto usnesení podpořili. Už dopředu avizuji, že budu navrhovat hlasování po jednotlivých bodech, aby alespoň některý z bodů usnesení měl šanci na to být vámi podpořen.***
Přihlásit/registrovat se do ISP