(14.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám bod číslo

 

390.
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
/sněmovní tisk 874/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 874/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi pana senátora Zdeňka Nytru a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Pokud vidím dobře přes monitor, v tuto chvíli není přítomna v sále. Tak s dovolením na dvě minuty přerušuji jednání k zajištění účasti paní ministryně. My jsme ten předchozí bod zvládli opravdu rychle.

 

(Jednání přerušeno od 14.40 do 14.43 hodin.)

 

Budeme pokračovat v přerušeném jednání a já dávám slovo paní ministryni financí Aleně Schillerové, která se nyní vyjádří k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, omlouvám se za malé zpoždění, to byl přesun z Ministerstva financí. Omlouvám se.

Senát vrátil Poslanecké sněmovně tento návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jehož obsahem je poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku obcím ve výši 1 200 korun na jednoho obyvatele. Musím říct, že se jedná o návrh doslova a do písmene stejný, jako je vládní návrh, který už leží tady v Poslanecké sněmovně, takže nemám, co bych mu vytkla ani po technické, ani po právní stránce.

Dovolím si ale shrnout přece jenom protikrizový daňový balíček, který se vrací. (Odmlka pro hluk v sále. Někteří poslanci se baví mezi sebou velmi hlasitě.) Protikrizový daňový balíček, který, tak jak jsem sledovala debatu v Senátu, v podstatě neměl odpůrců, nebyly k němu ani vzneseny žádné doplňující návrhy a de facto na všechny dotazy jsem, mám pocit, vám odpověděla. Takže vrací se skutečně jenom s tímto návrhem na poskytnutí nenávratného příspěvku.

Dovolím si shrnout, že se jedná o krizový balíček, kde nejvýznamnější novelou je novela zákona o daních z příjmu, to je novela, která obsahuje možnost uplatnění tzv. zpětné ztráty neboli loss carryback, který jsme si vysvětlili, tato Sněmovna ho zastropovala částkou 30 mil. a umožňujeme firmám uplatnit ztrátu zpětně, která vznikne i v letošním roce, tzn. umožníme, pokud měly zaplacené daně, byly v zisku v letech 2019 a 2018, tak jim umožní, aby de facto získaly likviditu a požádaly, uplatnily si ztrátu vůči tomuto zisku, takže získají prostě přechodně likviditu.

My jsme odhadli, že negativní dopady na veřejné rozpočty zhruba se budou pohybovat kolem 20 mld., nicméně jedná se o posun v cash flow, protože de facto to jsou částky, které by mohli už podle platné, asi 25 let staré úpravy podnikatelé uplatnit v následujících pěti letech. To znamená, když to uplatní teď, nemohou to uplatnit v letech následujících. Takže jedná se skutečně jenom o posun časový.

Součástí tohoto balíčku je také změna zákona o dani z přidané hodnoty, kde dochází ke snížení DPH z 15 na současných 10 %, především se to týká ubytování, týká se to kulturních akcí, sportovních akcí, týká se oblastí ekonomiky, které byly zasaženy koronavirem.

Tento protikrizový daňový balíček také dává obcím do rukou více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí. To znamená, že obce jsou stoprocentním příjemcem daně z nemovitých věcí a mohou si ji navyšovat prostřednictvím koeficientů. Tato úprava jim dává i možnost od této daně osvobozovat. Současně je součástí této novely novela zákona o dani silniční, kde se snižují sazby o 25 % u nákladních automobilů, autobusů a dalších vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Tím chceme samozřejmě podpořit zejména dopravce, kteří tato vozidla využívají ve svém podnikání.

Součástí je také podpora zemědělského podnikání, a to novelou zákona o spotřebních daních, kde se zkracuje lhůta pro vrácení části spotřební daně u tzv. zelené nafty ze 60 na 40 dnů. A je tam také novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která umožňuje zakotvit vládě operativně reagovat na právní předpisy Evropské unie.

Čili tento balíček, který byl základem, tento protikrizový daňový balíček nebyl předmětem žádných výtek Senátu.

Ještě si dovolím doplnit, že vláda schválila 8. června tohoto roku tzv. balíček pomoci pro územní samosprávné celky v celkové předpokládané výši 39 mld., to se týká dotačních programů. A tuto pomoc bych rozdělila do dvou bloků. První blok zahrnuje posílení dotačních titulů do různých oblastí, jako je školství, boj se suchem, pořízení, obnova majetku obcí a krajů, oblast vodovodů a kanalizací, silnic II. a III. tříd, které jsou ve správě krajů. Za sebe mohu hovořit, za Ministerstvo financí, o navýšení alokace dotační výzvy pro základní školy a mateřské školy pro obce do 3 000 obyvatel o 3,1 mld., to znamená na celkové 3,4 mld.

Dalším opatřením, které vláda připravila, je poskytnutí jednorázového příspěvku všem obcím ve výši 1 200 korun na jednoho obyvatele obce a není žádným tajemstvím, že je identický s pozměňovacím návrhem Senátu, který je nyní projednáván. (Hluk sílí. Baví se jednotliví poslanci mezi sebou, hovoří i poslanci s ministry ve vládní lavici a nevěnují pozornost projevu ministryně.)

Musím upozornit na to, a to je to zásadní, ať už projde tato senátní vratka, protože se jedná o identický návrh, nebo projde vládní návrh, který by měl být na pořadu schůze později, protože jsme požádali o využití projednání v tzv. devadesátce, tak každopádně dopad pro státní rozpočet... (Obrací se k předsedajícímu: To už se fakt nedá!)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opravdu prosím o klid v sále! Máte-li něco k projednání, běžte do předsálí! Nechci jmenovat, ukazovat - opravdu žádám všechny, aby to projednali venku! Ještě dám prostor kolegům, aby si dovykládali, nebo aby šli ven. (Týká se debatujících u vládních lavic.) Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP