(Jednání pokračovalo v 16.34 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.34, budeme pokračovat v našem jednání. Na řadě je hlasování, takže přivolávám poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Než přistoupíme k hlasování, jedna omluva: pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá dnes mezi 16. a 19. hodinou z důvodu pracovní cesty. Žádost o odhlášení, právě jsem jí vyhověl. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. (V sále je velký hluk a neklid!)

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 875/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 875/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 216 přihlášeno 167 poslanců, pro 70, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Potřebný počet hlasů je nastaven.

 

Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 875/2."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 217 přihlášeno 176 poslanců, pro 176, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Pan poslanec Bauer k hlasování pro stenozáznam.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, jenom pro stenoprotokol. U hlasování pořadové číslo 216 jsem hlasoval pro, na sjetině mám křížek, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. My se nyní budeme zabývat bodem

 

370.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Prosím, aby se za navrhovatele slova ujal pan poslanec Robert Králíček. (Hluk v sále je velký!) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, současná mocenská mezinárodní politika využívá k dosažení svých cílů řady otevřených i skrytých aktivit celého spektra nástrojů a operací, které jsou známy pod pojmem hybridní hrozby. Tyto střety se odehrávají v oblasti diplomatické, informační, ekonomické, finanční a legislativní. Rizika přicházejí v podobě působení cizí moci, kybernetických útoků, energetického a surovinového ohrožení, průmyslové bezpečnosti, terorismu a nelegální migrace. Páteří tohoto působení jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivnit, dezorientovat a v cílených segmentech společnosti ovlivňovat, měnit, vytvářet názory, postoje, a dokonce aktivizovat cílené skupiny osob.

Dezinformace není lež. Stačí pracovat jen selektivně s informacemi, nastolovat veřejnou agendu, kreativně pracovat s distribučními kanály, posouvat kontexty a podobně, aby v důsledky tyto aktivity zásadním způsobem ovlivnily veřejné mínění, vychýlily demokratickou debatu, demokratické procesy a v neposlední řadě ohrozily bezpečnost a suverenitu České republiky.

Náš bezpečnostní systém tyto hrozby reflektuje, nicméně s turbulentním technologickým rozvojem akcelerují i způsoby modifikace dosud poznaných způsobů a děje se to daleko rychleji, než je schopnost jakéhokoliv státu na tento proces adekvátně reagovat. Stálá komise pro hybridní hrozby může být politickou parlamentní podporou, která v případě potřeby dokáže okamžitě přijímat a iniciovat legislativní rozhodnutí tak, aby se nebezpečí z prodlení a reaktivní doba zkrátily na nejmenší možnou míru. V podrobné rozpravě tedy navrhnu usnesení o zřízení stálé komise pro hybridní hrozby s paritním zastoupením politických stran zvolených do Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste se mnou od stolku zpravodajů sledoval všeobecnou rozpravu. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou jsem právě otevřel. Do podrobné rozpravy se hlásí pan navrhovatel, pan poslanec Králíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Děkuji za slovo. Jak jsem zmínil ve své řeči v obecné rozpravě, navrhuji tedy usnesení Poslanecké sněmovny ze 49. schůze ze dne 16. června 2020 k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby a způsobu jejího ustanovení nebo volby.

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje dle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stálou komisi Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby skládající se z devíti poslanců;

II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady paritního zastoupení všech poslaneckých klubů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP