(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Radka Kotena, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Když tady poslouchám tu diskusi, tak samozřejmě tady padají naprosto věcné argumenty a padají tady i dobré nápady, co se týká pozměňovacích návrhů. Já bych tady jenom shrnul, že v minulosti se stát skutečně choval jako takový ten správce toho výpalného. Takže lidé, kteří si chtěli koupit nemovitost anebo ji prodávali, tak byli nuceni zaplatit takovéto výpalné státu a i na to výpalné si museli půjčit, například formou hypotéky. To, že ten základní návrh počítá s tím, že se zruší odpočet z hypoték, je velmi špatné a je dobře, že tady vzniklo tolik pozměňovacích návrhů na to, aby tyto odpočty zůstaly zachovány. Takže doufejme, že zvítězí zdravý rozum a konečně přestaneme vybírat výpalné od našich občanů, kteří hodlají bydlet ve svém a kteří by rádi si brali jenom takové částky, aby ještě nemuseli platit další částku státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marian Jurečka v řádné přihlášce, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych s dovolením chtěl vaši pozornost upoutat k několika pozměňujícím návrhům k tomuto tisku, jejichž cíl je zvýšit dostupnost bydlení, snížit náklady na bydlení a také vlastně svým způsobem pomoci rozpohybovat trh s nemovitostmi. Tedy vlastně mám prakticky totožné cíle, jako má tento tisk, který k nám doputoval, a také i argumentace, kterou slyšíme ze strany vlády, vládní koalice i paní ministryně.

Ve svém prvním pozměňujícím návrhu vlastně navrhuji, abychom snížili daň z přidané hodnoty u takzvaného sociálního bydlení, u bytů do 120 metrů čtverečních a u rodinných domů do 350 metrů čtverečních plochy. To jsou poměrně běžné nemovitosti, kde drtivá většina normálních obyčejných lidí bydlí, a dovoluji si tedy navrhovat, abychom udělali snížení u té první varianty, aby se snížila sazba na 15 % a na 10 %. Tento návrh je v souladu s evropským právem, není tedy tady žádný problém, abychom to odmítali z důvodu odkazu na evropskou směrnici a podobně. Takže toto bych byl velmi rád, kdybychom zvážili, jak zdostupnit bydlení našim občanům.

Pak je zde druhý návrh, jehož cílem je zrušení, a tedy osvobození povinnosti platit DPH při koupi nových bytů u fyzických osob. Dnes je paradoxní situace, kdy pokud budeme kupovat takovýto byt jako právnická osoba, jako plátce DPH, tak si DPH odečtu, stát mi ho vrátí. Pokud to kupuji jako fyzická osoba, tak to zaplatím. Jsem si vědom toho, že tento návrh je v tento okamžik v rozporu s evropským právem. Proto si tady dovoluji navrhnout přechodné ustanovení, aby tato účinnost byla od roku 2023, aby byl tady čas pro Ministerstvo financí vyjednat tuto výjimku. Myslím si, že i v jednání nebude zas tak dramatický problém. Zase byla by to pomoc v řádu statisíců, která by běžným občanům, fyzickým osobám, zpřístupnila bydlení a pomohla by samozřejmě i rozpohybování trhu s byty, a v této situaci by to také mělo nepřímý pozitivní efekt na sektor stavebnictví a výstavbu nových bytů.

Pak mám návrh, který se týká toho, co tady bylo diskutováno, a sice aby když tady se mluví o tom, že je tady ambice zvýšit podporu bydlení, tak aby se to nedělalo systémem, že vlk se sice nažere, ale koza zůstane celá. To znamená, sice se zavede zrušení daně z převodu nemovitosti, ale zároveň se zvýší odpočet úroků z hypoték ze základu daně. Já tady zopakuji to, co jsem tady říkal v minulosti dvakrát na jednání Sněmovny. Uvědomme si, že pro spoustu rodin a těch vlastníků, kteří jdou cestou, že koupí starší nemovitost a tu nemovitost budou opravovat a hypotéku, kterou si vezmou, z velké části využijí i na investici do této opravy nemovitosti, tak tímto návrhem budou tito lidé potrestáni. Protože tito lidé si dost často berou hypotéky na delší časové období, s vyšší úrokovou sazbou, a ti už v tento okamžik nebudou mít větší podporu bydlení odpuštěním daně z převodu nemovitosti, ale budou postiženi tím, že si neodečtou právě úroky z té hypotéky. Takže velmi bych se přimlouval za to, je to pozměňující návrh, který je tady v různých obměnách, prosím pěkně, jestli chceme mluvit o tom, že chceme větší podporu bydlení, super, tleskám tomu, zrušme daň z převodu nemovitosti, ale zachovejme možnost odpočtu úroků z hypoték ze základu daně. Mně to dává poměrně velkou a jasnou logiku. (Hluk v jednací síni.)

Pak tady mám návrh, který vlastně se alespoň snaží o to ten nápad zrušit ten odpočet úroků z hypoték ze základu daně alespoň k roku 2023 jako určitý kompromis, aby tady byl ještě třeba čas po příštích volbách s tím něco udělat.

A pak tady mám jeden návrh, který se týká docela absurdní situace, na který bych chtěl upozornit. Nevím, zdali si toto ministerstvo uvědomuje, ale ten vládní návrh umožňuje osvobození od daně z příjmu v případě použití prostředků získaných prodejem nemovitosti do obstarání vlastní bytové potřeby. Přechodné ustanovení takovou možnost připouští pouze u prodeje nemovitostí nabytých po účinnosti zákona. Takovéto uspořádání je docela nespravedlivé. Vytváří totiž dvě skupiny vlastníků, které budou existovat vedle sebe. Osoby, které zakoupí nemovitost před nabytím účinnosti zákona, byť i jeden den předem, ji nebudou moci pět let prodat bez uhrazení daně. Osoby, které ji nabydou kdykoliv poté, již budou od té daně plně osvobozeny. A mohou tak vznikat vlastně absurdní situace, kdy někdo bude vlastnit nemovitost například jeden měsíc, prodat ji a od daně bude osvobozen, a někdo jiný, kdo nemovitost ke stejnému okamžiku vlastní třeba již čtyři roky, při jejím prodeji od daně osvobozen nebude. Tento patrně nezamýšlený účinek zákona může mít velmi negativní dopad na trh s nemovitostmi v podobě několikaleté deformace cen, do konce roku 2020 také omezení poptávky. Může tak docházet k vyššímu výskytu postupů obcházení zákona prostřednictvím převodu přes majetky účelových korporací.

Dovoluji si -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než je sněmovní tisk 866, tak prosím v předsálí. Pokračujte.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já už budu končit. Dovoluji si na tento pozměňující návrh opravdu upozornit. Tento pozměňující návrh vlastně řeší tu situaci tak, a narovnává ji, že od daně budou osvobozeny prodeje nemovitostí i před nabytím účinnosti tohoto zákona, pokud budou získané prostředky určeny pro jinou bytovou potřebu. Takže prosím pěkně uvědomme si, co bychom tímto vytvořili za dvojkolejnost, a zvažme podporu i tohoto pozměňujícího návrhu. Já se potom k těm jednotlivým pozměňujícím návrhům a jejich číslům přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Ještě než dám slovo kolegovi Janu Skopečkovi, který se přihlásil v obecné rozpravě, konstatuji omluvu došlou panu předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od paní Jany Mračkové Vildumetzové od 17.30 hodin do konce jednacího dne. Nyní pan kolega Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já také představím několik pozměňujících návrhů. Nicméně obecně my jsme velmi rádi, že tento návrh tady leží a že je konečně šance daň z nabytí nemovitosti zrušit. Dobře víte, že občanští demokraté tento návrh představili a navrhli v této Poslanecké sněmovně při různých příležitostech opakovaně. Bohužel jsme vždycky slyšeli od paní ministryně negativní stanovisko. K pousmání je i odůvodnění ze strany vlády k těmto našim legislativním návrhům, kdy vláda ve svém stanovisku napsala, že zrušit daň z nabytí nemovitosti je nesystémovost, zbytečnost, hloupost a podobné věci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP