(18.30 hodin)

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v druhém čtení vám předkládám k projednání zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. Ten zákon je navrhován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvo průmyslu a obchodu je zástupcem navrhovatele. Návrh schválila vláda 12. listopadu minulého roku, přičemž navrhovaný zákon je založen na zkušenostech získaných při výkonu kontroly právě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to na všech mezinárodních aktivitách vycházejících z tzv. Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich ničení, a to na požadavcích kladených na ochranu veřejných zájmů v oblasti chemické, biologické, radiologické, jaderné. Zejména je nutné uvést znění zákona do plného souladu s úmluvou.

K čemu vlastně dochází? Dochází k poměrně zásadní koncepční změně, a to v oblasti zákazu využívání některých látek. Na rozdíl od současného znění zákona úmluva a novela zákona zakazují taková užití všech látek, která jsou způsobilá způsobit smrt, případně dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům, anebo zničení rostlin, a jsou tedy potenciálně zneužitelné. Rovněž dochází k upřesnění některých informačních povinností. Novela reformuje přestupkovou část zákona a upřesňuje některé informační povinnosti.

Novela by měla přispět k posílení schopnosti České republiky dostát svým mezinárodním závazkům, ke zvýšení účinnosti výkonu státní správy. Domníváme se, že to je bezproblémový zákon, a děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Já teď přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá dnes od 16.45 hodin do konce jednacího dne a dále středa až pátek po celý jednací den.

Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. (Hluk v sále.) Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 654/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu poslanec Radovan Vích a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. A já požádám jenom sněmovnu o klid ještě jednou, abychom slyšeli, co říká pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu, který se zabýval tímto materiálem na své 30. schůzi z 30. února a přijal usnesení číslo 159 v tomto znění.

Usnesení výboru pro obranu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 654.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky Ing. Dany Drábové, zpravodajské zprávě poslance Ing. Radovana Vícha a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 654, schválila;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Jenom bych doplnil, že žádné pozměňovací návrhy zatím do systému vloženy nebyly a ani je nikdo neprojednával. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, nicméně pan poslanec Karel Rais se mi hlásí na faktickou poznámku, ale faktická asi teď nemůže být, protože není na co reagovat, ale to je asi omyl, takže já pana poslance Karla Raise vymažu, a tedy podívám se po sále, jestli někdo se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova - pana ministra, pana zpravodaje... Nemáte zájem o závěrečná slova, takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V podrobné rozpravě nikoho přihlášeného nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Zájem není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní otevírám další bod a jedná se o

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 2. června v obecné rozpravě. Připomínám, že jsme tento tisk v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 567/1 a 2. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujaly místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, ta už zaujala, a zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě a před přerušením bodu byl dne 2. června, mám tady v poznámce, přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Vojtěch Munzar. A jestli se koukám správně, tak nikdo další do obecné rozpravy už přihlášen není. Takže, pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Ještě jednou, možná naposled dnes, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně. Přestože novela o rozpočtových pravidlech je hodně technickou záležitostí, přesto některé věci mohou mít výrazný dopad do hospodaření státu a já bych se chtěl na některé věci paní ministryně zeptat, zda by mi některé věci neosvětlila, případně nezareagovala na poznámky, které tady s tím budu mít spojené, protože některé věci mě skutečně zaujaly. Jednu pikantnost si nechám až na závěr svého vystoupení, ale například mě zaujala rezervace prostředků státního rozpočtu.

Dnes je to tak, že ve státní pokladně musí být rezervované prostředky předtím, než udělá nějaké ministerstvo, ústřední orgán státní správy, objednávku nebo nějakou akci zesmluvní. Ministerstvo financí a paní ministryně navrhuje stanovit, že organizační složka státu musí rezervovat prostřednictvím státního rozpočtu teprve před jejím výdejem, nikoliv před vznikem právního závazku. V důvodové zprávě se píše, že smyslem rezervace je, aby prostředky byly k dispozici ve chvíli, kdy je nutné je vydat. (Silný hluk v sále.)

Já chápu možná motivaci, paní ministryně mě možná opraví, ale chápu motivaci, že je to proto, aby v nakládání se státními prostředky byli flexibilnější, ale je zde určité riziko, podle mě ne nevýznamné, a to je riziko přezávazkování, které v konečném důsledku...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já požádám sněmovnu ještě jednou o klid v levé části spektra, protože opravdu už jsem přestal slyšet, co pan poslanec Munzar říká. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já chápu, že je to opravdu technické téma, které ne každého musí zajímat, ale přece jenom to riziko přezávazkování v této změně já spatřuji, a to riziko přezávazkování může vést ve svém konečném důsledku ke zvyšování státního dluhu. Takže se chci zeptat paní ministryně, jak vlastně toto bude v rámci státní pokladny ošetřeno, když vlastně dnes musí ústřední orgány státní správy mít nejdřív vyčleněné prostředky ve státní pokladně, aby mohly vůbec závazkovat, a vy navrhujete, aby měly rezervovány prostředky teprve před jejich výdejem. Jak bude zabezpečena kontrola toho, aby skutečně nedošlo k tomu, že budou mít příliš mnoho objednávek, příliš mnoho obchodních závazků a přečerpají vyčleněné finanční prostředky? Tahle věc by mě skutečně zajímala. Ono to skutečně může mít velké dopady případně do navýšení státního dluhu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP