(18.50 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o bodu 6, který se týká neprodlené aktivace Ústředního krizového štábu k účinnému řešení krizové situace související s nárůstem počtu nakažených nemocí COVID-19.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 92, přihlášeno 88 poslanců, pro 42, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jakub Michálek: Hlasujeme o bodu 7, který se týká informací, které by měla Poslanecká sněmovna obdržet. To jsou podklady a odborné posudky, na základě kterých byla změněna pravidla pro nařízení karantény při kontaktu osob chráněných rouškami.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 93, přihlášeno 89 poslanců, pro 33, proti 1. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o bodu 8, který se týká metodiky odběrových míst, tak aby se lidi navzájem nenakazili.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 94, přihlášeno 89 poslanců, pro 30, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o bodu 9, který se týká zajištění provedení další prevalenční studie kolektivní imunity vůči onemocnění COVID-19.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 95, přihlášeno 89 poslanců, pro 37, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o bodu 10, který připravila paní poslankyně Kovářová, který se týká informovanosti starostů obcí všech typů o počtech nakažených a lidí v karanténě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 96, přihlášeno 89 poslanců, pro 41, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tím jsme vypořádali blok C návrhů usnesení a budeme pokračovat posledními dvěma návrhy pana předsedy Bartoška, které zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda nezvládla přípravu České republiky na druhou vlnu nákazy koronavirem SARS-CoV-2."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 97, přihlášeno 87 poslanců, pro 31, proti 34. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jakub Michálek: Poslední naše hlasování bude o návrhu pana poslance Bartoška: "Sněmovna žádá vládu, aby v termínu do 29. 9. 2020 předložila Poslanecké sněmovně analýzu připravenosti České republiky na další možné vlny nákazy koronavirem SARS a soubor opatření k zamezení explozivního šíření onemocnění COVID-19."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 98, přihlášeno 89 poslanců, pro 39, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tím jsme vypořádali všechny pozměňovací návrhy a já vám za to děkuji. A s pozdravem "Situace je nadmíru výtečná" se s vámi loučím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám rovněž děkuji. Tímto jsme vyčerpali. Kontrola hlasování. Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Jenom pro stenozáznam, proto jsem trpělivě čekal na konec hlasovací procedury. V hlasování číslo 75 jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S hlasovací kartou číslo 17 hlasuje pan předseda Vondráček. Vyčerpali jsme tento bod.

 

Přistoupíme k bodu číslo

 

277.
Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 918/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Bauer, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste dnes ráno svým hlasováním umožnili předřadit tento bod. Moc si toho vážím a věřím tomu, že na půdě Poslanecké sněmovny můžeme najít určitá témata, kde by se mohla případně najít i shoda napříč celým politickým spektrem. Jenom krátce, já doufám, že se s tímto návrhem vypořádáme velmi rychle i po 19. hodině.

Cílem této krátké novely zákona je snaha pomoci a podpořit stovky veřejně prospěšných organizací poskytujících nezbytné sociální, zdravotní a jiné služby, jejichž potřebnost se projevila právě během probíhající pandemie. Dále snaha pomoci sportovním klubům a oddílům a taktéž snaha pomoci kulturním organizacím a zařízením.

Co je podstatou této krátké novely zákona o daních z příjmů? My společně s předkladateli navrhujeme dočasně, je to covidová věc, na období roku 2020 a 2021 zvýšit možnost odpočtu darů z daňového základu ze současných 10 % resp. 15 % - záleží, jestli se jedná o právnickou, nebo o fyzickou osobu, na navrhovaných 30 %.

Proč navrhujeme takto krátkou novelu? Je evidentní, že dojde v následujících dnech, týdnech a měsících k poklesu financování veřejně prospěšných aktivit, sportovních klubů, kulturních organizací ze strany státní správy, samosprávy, ale samozřejmě i ze strany, předpokládám, soukromého firemního sektoru. Tyto subjekty, jak jsem je jmenoval, jsou bytostně závislé na pomoci ze strany soukromých dárců a donátorů. Je také pravděpodobné, že současná ekonomická situace povede ke snížení motivace k darování i u dárců, kteří podporují tyto sektory dlouhodobě a stabilně a za normální ekonomické situace by v darování pokračovali. Naším cílem není dary navýšit, to bych chtěl podotknout, ale spíše udržet ochotu společensky odpovědných firem pomáhat spolufinancovat tyto projekty a subjekty, které vždy dlouhodobě podporovaly.

Taktéž mi dovolte zmínit, že jde o nepřímou podporu, která by měla mít minimální dopad do státního rozpočtu. Benefit z této podpory budou mít výhradně organizace, podle mého názoru, které se dlouhodobě nespoléhají na státní dotace, ale naopak se aktivně snaží shánět si vlastními silami své soukromé dárce. Právě takové organizace by podle našeho názoru měl stát podporovat.

Chtěl bych vás informovat, protože ten návrh nevznikl před pár dny, my jsme ho dlouhodobě diskutovali s mnoha organizacemi, a chtěl bych vás informovat, že tento návrh má podporu Českého olympijského výboru a mnoha subjektů, které sdružují stovky veřejně prospěšných organizací. Tento návrh jsem taktéž konzultoval a požádal jsem o podporu u svých kolegů, u kterých vím, že se tomuto tématu dlouhodobě věnují, jako je například paní kolegyně Helena Válková, pan kolega Jan Chvojka, předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, nebo ty sportovní věci jsem se snažil diskutovat s panem kolegou Milanem Hniličkou.

Jak už tady zaznělo, vzhledem k tomu, že se jedná o evidentně covidové opatření, se Sněmovně navrhuje, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení dle § 90.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP