(Schůze pokračovala v 17.44 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji dnešní další jednací den 58. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním pevně zařazených bodů v pořadí: bod 285 - sněmovní tisk 943, dále bod 100 - sněmovní tisk 966, dále bod - sněmovní tisk 922, bod 46 sněmovní tisk 669, bod 45 - sněmovní tisk 92, bod 44 - sněmovní tisk 794 a bod 200 - sněmovní tisk 603. Připomínám, že na 18.30 hodin máme pevně zařazen bod 272 - sněmovní tisk 896, poskytování dávek.

 

Teď je prostor případně poslanců na změnu pořadu schůze. Já nikoho nevidím, takže budeme pokračovat ve schváleném programu a projednáváním prvního bodu, kterým je

 

285.
Návrh poslanců Vlastimila Válka, Zbyňka Stanjury, Jana Farského,
Jana Lipavského, Jana Bartoška, Jana Chvojky, Romana Kubíčka,
Radima Fialy a dalších na vydání zákona o odškodnění některých obětí
potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky
Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky,
Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
/sněmovní tisk 943/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 943/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo. A poprosím všechny o klid v jednacím sále!

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Krátce. Ten návrh jsem tady představoval, vysvětloval, je to odškodnění obětí z roku 1969. Myslím si, že je naprosto zbytečné, abych opakoval, co jsem tady říkal. Proto se dostanu k tomu, co je důležité.

Navrhuje se, aby podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna se zákonem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Důvodem pro tento navržený postup je fakt, že od srpna roku 1969 uplynula doba právě 51 let, po kterou pozůstalí obětí čekají na odškodnění, kterého se jim dosud nedostalo. Zároveň se také předpokládá, že nepůjde o částku, která by výrazným způsobem ovlivnila státní rozpočet. Se všemi jsem to projednával, se všemi jsem to diskutoval. Tím děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Feranec. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já jenom krátce doplním zpravodajskou zprávu. Předkládá se odškodnění 200 tisíc, resp. 40 a 20 tisíc. Dopady do státního rozpočtu jsou marginální - 4,5 milionu korun. Vláda s tím vyslovila souhlas a předpokládá se, navrhuje se schválení v devadesátce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova, jestli je zájem. Vidím, že není zájem, takže končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 943 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 260, přihlášeno 90 poslanců, pro 87, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Bylo rozhodnuto v jednání pokračovat a zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám rovněž nikoho přihlášeného. Takže končím podrobnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Není. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vlastimila Válka, Zbyňka Stanjury, Jana Farského, Jana Lipavského, Jana Bartoška, Jana Chvojky, Romana Kubíčka, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, podle sněmovního tisku 943."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 261 přihlášeno 92 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším návrhem je

 

100.
Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky
k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, kterému předávám slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice můžeme nazvat rovněž jako jaderný zákon a je to zákon, který by měl mimo jiné ukázat cestu, jakým způsobem budeme dále postupovat v budování jádra nebo v přípravě nového jaderného bloku v Dukovanech.

Určitě sledujete tento klíčový projekt, troufám si tvrdit, nikoliv pouze vládní projekt, ale je to klíčový projekt České republiky, který za poslední rok nabral velký obrat, protože pouze za posledních 13-14 měsíců se nám podařilo vytvořit nejenom jízdní řád budování nového jaderného bloku č. 5 v Dukovanech, ale máme připraven model financování, máme připraven model investorský, máme připraven model dodavatelský, máme uzavřeny klíčové smlouvy se společností ČEZ mezi státem, resp. Ministerstvem průmyslu a obchodu, a společností ČEZ, a máme před sebou nový zákon, který by měl být dalším kamínkem do mozaiky tohoto náročného projektu. Současně začínáme vyjednávat notifikaci, nebo zahajujeme notifikační proces v rámci nejdříve prenotifikace, pak notifikace s Evropskou komisí, což by mělo být ukončeno na konci příštího roku. A paralelně společnost ČEZ zahájila, anebo zahajuje v tuto chvíli jednání s potenciálními dodavateli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP