(11.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Já to zrekapituluji. Nejprve jste podpořil jiný návrh a pak navrhujete svůj tisk 695 - dlouhodobé ošetřovné. Jenom jsem nezachytil, v které části dnešního dne by to mělo být. (Poslanec Chvojka: Po platech.) Ano. Jestliže budou zařazeny platy, tak za platy.

Tak to je z přednostních práv pro tuto chvíli vše. Jako první byl přihlášen k programu schůze pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Tu hodinu jsem si tady velmi pečlivě poslechl všechny návrhy, které byly. Je škoda, že nám paní ministryně dvacet minut vykládala o prvním bodu schůze. Mohli jsme být o dvacet minut ušetřeni. Ale chtěl bych ji poprosit, až bude schválen program schůze, aby to znovu nepředčítala, aby odkázala na to původní vystoupení, kdy odůvodňovala program schůze, ten kurzarbeit, aby znovu nečetla tu úvodní vstupní zprávu. Škoda, že pan předseda neupozornil paní kolegyni, byť samozřejmě chápu, že má přednostní právo.

Ale dovolím si teď reagovat na některé návrhy, které zde padly.

Pan předseda Faltýnek, pokud mě bude poslouchat (jmenovaný diskutuje u vládní lavice), navrhl některé body a navrhl pevně zařadit body 669 a 92 jako body po polední pauze ve 14.30. (Poslanec Faltýnek: Tisky.) Tisky, pardon, tisky, omlouvám se, děkuji. Tisky 669 a 92. Domnívám se, abychom mohli o nich pevně jednat, že je musíme nejdřív zařadit do programu této schůze, protože nejsou zařazeny. Takže si dovolím tyto dva body zařadit do této schůze jako bod číslo 4 a 5, a samozřejmě ty body 4 a 5, o kterých pan poslanec Faltýnek mluvil, to znamená sněmovní tisk 800, to Vojenské zpravodajství, a bod 5, tisk 986, občanský soudní řád, posunout jako bod číslo 6 a 7. Protože jinak bychom se k tomu nedostali, kdybychom ty body neměli zařazeny do programu schůze, tak asi těžko můžeme jednat o jejich pevném zařazení na odpoledne. To by byla první připomínka. Takže zařadit nejdřív do schůze tisky 669 a 92 jako body 4 a 5. A souhlasím s tím, co řekl pan předseda, budeme podporovat jejich pevné zařazení na 14.30 odpoledne jako první dva body.

A zároveň si dovolím navrhnout ještě doplnění jednoho bodu, který je také ze sekce výboru pro bezpečnost, a to je sněmovní tisk číslo 794. Je to novela zákona o Hasičském záchranném sboru, kde po prvním jednání a po projednání ve výboru, nejdříve v podvýboru pro Hasičský záchranný sbor, kterému předsedá pan kolega Pavel Růžička, kde jsme přijali drobné pozměňovací návrhy, a po projednání ve výboru pro bezpečnost, kde už žádné další návrhy nepadly, takže si dovolím říct, že to je v podstatě nekontroverzní bod v rámci druhého čtení. A z jednání s kolegy cítím, že ani zde na plénu nebudou načteny další pozměňovací návrhy. Takže bychom mohli v podstatě dostát tomu, čemu jsme chtěli, a to je nabytí účinnosti od 1. 1. 2021. Je to jednoduchá novela, která umožňuje profesionálním hasičům, ale i hasičům dobrovolným vykazovat paušály při výjezdech v dopravních nehodách, to znamená odbřemenění administrativy. Myslím, že to zde bylo poměrně hojně řečeno.

A domnívám se po jednání s kolegy z výboru pro bezpečnost a se všemi, kteří se chtějí k našim bezpečnostním bodům vyjádřit, že ty body číslo, nebo sněmovní tisky, pardon, 669, 92, ale i ten 794, pokud bychom ho zařadili za ten balíček druhého čtení těchto bodů, jsme schopni odpoledne po pauze projednat během jedné hodiny. Víme o třech pozměňovacích návrzích, které budou načteny do předchozích tisků. O žádném jiném pozměňovacím návrhu, který by tam ještě byl, nevíme.

Takže bych vás chtěl požádat, kolegové ze sociální demokracie, je to domluvené i s panem ministrem vnitra, který je předkladatel tohoto návrhu, kolegové z pravé strany politického spektra, o podporu tohoto návrhu, to znamená zařazení bodu (tisku) 794 nově jako bod číslo 6 do toho bezpečnostního balíčku za bod 92 a jeho zařazení do odpolední části. A chtěl bych požádat kolegy z hnutí ANO, jestli by se nad tím nezamysleli a neumožnili nám tento balíček projednat v jednom celku. Opravdu je to nekontroverzní bod a chtěli bychom odbřemenit administrativu hasičů, jak Hasičského záchranného sboru, tak i za dobrovolné hasiče. Odbřemenění administrativy máte ve svém programovém prohlášení, vážení kolegové, jestli to nevíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jen pro upřesnění. Pozvánka obsahovala pouze dva body - kurzarbeit a písemné interpelace. Všechny ostatní nově zařazujeme bez ohledu na to, zda se jedná o návrh z grémia, či jednotlivé poslanecké návrhy.

Další je přihlášen pan poslanec Koten.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout zařadit dva body na program dnešní schůze za ty body, které už zde byly navrhovány. Vzhledem k tomu, jaká je situace s koronavirem dnes v České republice, tak všichni vidíme, jakým způsobem trpí malé provozovny, hoteliéři, ti, co pronajímají drobné chalupy, chaty, a jsou zatíženi mimo jiné i autorskými právy, která musí platit mimo domov, a platí to v restauračních zařízeních, v hotelech a podobně. Vláda tady má samozřejmě plná ústa toho, že jim pomůže, ale myslím si, že právě tato novela autorského zákona, kterou jsme předložili zhruba před dvěma lety, je to sněmovní tisk číslo 402, by v současné době vyřešila zátěž podnikatelů, kteří mají drobné služby, ať už to jsou holiči, kadeřnice, autoservisy, pedikéři, manikéři, plus tedy ty ubytovací kapacity, ať už to jsou pražské hotely, nebo mimopražské.

Má to v podstatě jeden jediný dopad, a to ten, že vlastně za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům zdravotních služeb ani zpřístupnění díla v provozovnách, které nejsou provozovány za účelem zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání. Každý tady asi cítíme, že pokud se chce někdo ubytovat v hotelu, tak se tam ubytovává z toho důvodu, že tam chce přespat, a nikoli že tam chce nějakým způsobem konzumovat nějaká umělecká díla z televize, například z ČT1. A to samé platí tedy i v ostatních provozovnách.

Prosím tedy o zařazení tohoto bodu, je to sněmovní tisk 402, za ty ostatní, které už zde byly navrženy.

A potom bych ještě navrhl zařazení sněmovního tisku 591/0. Tento sněmovní tisk obsahuje takzvaný, je to novela trestního zákoníku a je to takzvaně "můj dům, můj hrad". Posiluje vlastně institut sebeobrany ve svém vlastním domě, kdy kdokoli vnikne po překonání překážky do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví nebo jiné přítomné osoby. Jedná se tedy o to, aby ten, kdo je napaden doma ve svém prostoru a neví, co ten útočník vlastně zamýšlí, tak aby se mohl bránit maximální možnou efektivní silou.

Takže doufám, že bude politická podpora tady ty dva sněmovní tisky jako další body zařadit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, nově zařadit body a v rámci schůze na kterou pozici?

 

Poslanec Radek Koten: Za ty body, které zde byly navrženy. A je to tedy sněmovní tisk 402 jako první po nich a pak 591 jako následující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP