(15.20 hodin)

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já jenom si dovolím tedy krátce zareagovat. Jsem rád, že máme tady takovou snahu o přijímání preventivních zákonů, to je naprosto v pořádku. V tom případě mě mrzí, že bezpečnostní výbor nepřijímá podobné návrhy zákonů k již existujícím hrozbám, které v ČR máme a které jsou evidentní, ale přijímáme něco preventivního. To je sice hezké, nicméně pořád mi tam chybí to, že ty paramilitární skupiny by měly směřovat proti právnímu řádu této země a pohybovat se na nějaké nelegální základně, ale míří to opravdu jenom na lidi, kteří jsou legálními držiteli zbraní, kteří používají zbraně v souladu s ostatními předpisy, a nemíří vůbec na nikoho jiného. Není to prostě v tom znění, které jste navrhli, tam to prostě vůbec není.

A směrem k paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího. Můžete se ohrazovat, můžete nesouhlasit, ale to je také tak všechno, co můžete dělat. Ale tenhle zákon je dalším omezením. Tento zákon, nebo jeho ustanovující část první, o které se tady bavíme, je další regulací a je dalším omezením občanských práv a tohle mě třeba zrovna na přístupu vaší strany osobně zaráží.

Teď už bych se jenom chtěl přihlásit jménem svým a jménem svých kolegů Ivanky Nevludové a Mariana Bojka k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému založeny pod číslem 6218 a 6348. Odůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě, takže děkuji a na shledanou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za podrobnou rozpravu. A nyní pan poslanec Jiří Kobza v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych jednak rád poděkoval za pozvání na bezpečnostní výbor, kterého se velice rád zúčastním, protože jednání, která jsme měli v rámci přípravné skupiny tohoto zákona a kterých se účastnilo skutečně celé politické spektrum Sněmovny, byla velice konstruktivní a věcná, tak předpokládám, že toto jednání bude probíhat ve stejném duchu.

Takže chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl pod číslem 4481 zanesen do systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Kobzovi a ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy k tomuto zákonu. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem po podrobné rozpravě o závěrečná slova. Není tomu tak. Není ani o čem hlasovat, protože nepadl v podrobné rozpravě žádný návrh, který bychom mohli hlasovat, a proto mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 5. Požádám paní poslankyni Janu Černochovou, aby zůstala u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou i tisku 92, protože bodem číslo 5 je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný, protože za prvé tento zákon podle čísla tisku je tady dlouho, a za druhé byl obšírně uveden ve čtení prvním. Takže jenom připomenu, že to je novela zákona o zbraních, která implementuje tu velmi dobře známou směrnici Evropské komise, a chci říci, že v této fázi chci poděkovat všem těm, kteří se podíleli na tom, že jsme i díky tomu zákonu, který jsme projednali před chvilkou ve druhém čtení, umožnili tuto směrnici, doufám, do našeho právního řádu implementovat tak, aby neměla zásadní negativní dopad na střeleckou veřejnost ani nikoho jiného.

Takže tolik moje úvodní slovo a současně se hlásím do rozpravy podrobné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Eviduji vaši přihlášku do podrobné rozpravy, pane místopředsedo vlády.

A já konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 92/1 a 92/2. Nyní požádám paní zpravodajku výboru pro bezpečnost poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak tady bylo řečeno, garanční výbor byl výbor pro bezpečnost. Projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/1, kdy přerušil projednávání a stanovil si lhůtu pro podání pozměňujících návrhů a požádal pana ministra vnitra o předložení návrhu prováděcích právních předpisů. Na své 41. schůzi konané 24. září 2020 garanční výbor pro bezpečnost přijal následující usnesení:

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova předneseného 1. náměstkem ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřím Nováčkem, po zpravodajské zprávě přednesené zpravodajkou výboru Mgr. Janou Černochovou a po obecné a podrobné rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, tzv. zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 92, vyslovila souhlas ve znění těchto pozměňovacích návrhů - které vám za malý okamžik opět představím a jako komplexní pozměňovací návrh výboru i načtu.

II. Pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - což se stalo.

III. Zmocňuje zpravodajku výboru pro bezpečnost, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Nyní mi tedy, kolegyně, kolegové, dovolte ve stručnosti seznámit vás s velmi obsáhlými změnami, které výbor navrhuje přijmout.

Výborový komplexní pozměňovací návrh má za cíl v maximální míře zachovat a ochránit práva legálních držitelů zbraní. Jedná se o následující změny:

Doplnění přechodných ustanovení a stanovení tzv. maximalistického grandfatheringu, tj. prodloužení časové hranice pro posouzení, zda se na dosavadní legální držitele zbraní směrnice vztahuje, či nikoliv, a to z pevného data 13. června 2017 na datum nabytí účinnosti předmětného návrhu zákona. Jde sice o postup, který je v rozporu s revidující směrnicí, ale na druhé straně dodržení požadavku směrnice představuje tzv. pravou retroaktivitu, což na výboru pro bezpečnost považujeme za nepřijatelné.

Dále tam je zachování platnosti zbrojního průkazu na deset let s tím, že po pěti letech bude provedena tzv. zdravotní prohlídka.

Další. Tlumiče hluku výstřelu by se měly po přijetí těchto návrh přesunout do kategorie B a zavedení možnosti vydávání povolení pro jejich nabývání do vlastnictví a držení. Vyjmutí noktovizorů ze zakázaných doplňků zbraní.

Další úprava je úprava trestání držitelů zbrojních průkazů skupiny D v případech, kdy zapomenou včas donést posudek o zdravotní způsobilosti, což jsou, když to řeknu laicky, tak to jsou profíci. Nově už jim nebudou hrozit dva přestupky, ale jen jeden spočívající v tom, že se kumulativně nedostaví k lékaři a nepředloží posudek o zdravotní způsobilosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP