(15.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Nahrazuje se stávající nepružná, mezerovitá a nelogická úprava, která komplikuje i pořádání sportovně střeleckých aktivit, ale i odborných či komerčních prezentací zbraní. Tady se zvyšuje důraz na odpovědnost jak osoby, která zbraň svěřuje, tak osoby, které je zbraň svěřována. Současně se ale otevírá okruh případů, kdy lze zbraň svěřovat.

Další změna je ta, že výbor navrhuje zavést jednoduchý model ničení zbraní v kompetenci státu. Držiteli zbraně nebo podnikateli postačí, pokud zbraň předá příslušnému útvaru policie, a zbraň bude následně bezplatně komisionálně zničena, nebo eventuálně využita pro muzeální či vědecko-výzkumné účely.

Další změna - doplňují se změny zákona o zbraních, které dopadají zejména na osoby, které se zabývají rekonstrukcemi historických bitev a podobných kulturněhistorických a upomínkových akcí.

Dále se narovnává současná právní úprava v oblasti přepravování, respektive nošení zbraní na uvedených kulturně historických akcích, které již do značné míry nyní neodpovídá ani běžné praxi.

Dle navrhovaných změn by mělo být zejména možné přepravovat zbraně na takové akce viditelně, respektive provádět historické ukázky typu průvodů historické vojenské techniky, statických ukázek a podobně, které jsou dnes do značné míry v právním vakuu.

Navrhovanou právní úpravou se rovněž fakticky legalizuje viditelné nošení zbraní například v rámci biatlonových závodů, samozřejmě sportovci.

Do zákona se navrhuje doplnit jednoznačné základní technicko-organizační požadavky na střelnice a stanovuje se jednoznačná odpovědnost osoby provádějící střelbu za střelbu v rozporu s provozním řádem dané střelnice.

Výbor se dále usnesl, že navrhuje do návrhu doplnit úvodní paragraf, podle kterého - teď dovolte, abych to odcitovala přesně tak, jak jsme to na výboru načetli: "Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem." Je tím samozřejmě myšleno zákonem o zbraních.

Dále výbor navrhuje ustanovení, které by ve zkratce umožnilo dojednání recipročního uznávání oprávnění k nošení zbraně pro účely osobní ochrany.

Výbor také navrhuje přijmout úpravu - pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či jiných chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem.

V neposlední řadě navrhuje výbor pro bezpečnost takzvanou zbraňovou amnestii. Opatření typu zbraňové amnestie mají v tuzemské právní úpravě nakládání se zbraněmi v civilní sféře značnou tradici a dlouhodobě se ukazují jako velmi efektivní nástroj snižování počtu nelegálně držených zbraní mezi lidmi.

Takže tolik odůvodnění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, který jsme předložili výboru pro bezpečnost a pracovali jsme na něm ve skupině Černochová, Ondráček, Mašek, Kobza, Pavel Růžička, snad jsem na nikoho nezapomněla, kolega Kolářík. Skutečně i ten pozměňovací návrh, který se stal komplexním pozměňovacím návrhem - pana poslance Birkeho bych vynechala. (Poslanec Birke reaguje z lavice.) No dobře, ale zástupci ČSSD tam měli své zastoupení. Takže ještě jednou moc děkuji kolegům, že i tady jsme opět našli vzácnou shodu, jak zmírnit tu směrnici tak, aby se skutečně té střelecké komunity nedotkla v těch věcech, kterých se obávali.

Chtěla bych opět poděkovat zástupcům Ministerstva vnitra, kteří nám tvořili nějakou oponenturu k našim některým úžasným, některým méně úžasným nápadům, kdy se někteří z nás v dobré víře třeba pokoušeli načítat věci, které se pak ukázaly, že by třeba byly v rozporu s nějakým mezinárodním právem. Takže děkuji všem, kteří s tím pomáhali.

A potom ve třetím čtení, až budeme mít všechny pozměňovací návrhy, které tady dneska zazní, připravím jako zpravodajka proceduru tak, abyste samozřejmě měli možnost projevit svůj názor naprosto transparentním způsobem, jak jsme se na tom i dohodli s panem ministrem vnitra Hamáčkem. Tolik za mě všechno a děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní zpravodajce Janě Černochové za podrobnou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Radek Koten. Připraví se kolega Jaroslav Holík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, kolegové.

Česká republika jako jeden z mála států respektuje nárokový princip občana na získání zbraně, takzvaný zbrojní průkaz, a sice po splnění přísných, ale jasně definovaných podmínek. Česká republika opět jako jeden z mála států uznává jako důvod pro držení zbraně ochranu života, zdraví a majetku a v tomto principu podřizuje i příslušná ustanovení v zákoně. SPD tyto správné principy hájí a hájit bude. Aby však bylo možné zachování současného stavu, je třeba zamezit možnosti zneužití nárokového principu získávání zbraně cizincem s pobytem v České republice tak, aby v odůvodněných případech, třeba na základě poznatků zpravodajských služeb, policie mohla takovému cizinci vydání zbrojního průkazu zamítnout, i když by jinak splňoval zákonem stanovené taxativní podmínky.

Bohužel to podle současného znění zákona, který je téměř dvacet let starý, a nyní se bude tedy implementovat ještě evropské právo, v případě cizinců ze zemí NATO a EU je možné. Za těch dvacet let došlo ovšem v Evropě k výrazné změně demografické struktury a zvýšení míry rizika zneužití zbraně takovými cizinci, kteří se neztotožňují s naším hodnotovým evropským žebříčkem. Ještě více varovným příkladem je například Turecko, které se za dvacet let vývoje změnilo ze sekulárního státu na velmi agresivní stát ohrožující především Řecko, okupující část Sýrie, podporují a profitující z islámského terorismu a páchající odporné zločiny na zejména kurdské populaci, nyní nově i v Arménii. Za tohoto stavu je absolutně nezbytné, aby Policie České republiky měla právo v odůvodněných případech odmítnout vydání zbrojního průkazu podezřelému cizinci, a nelze připustit stav, kdy bude Policie České republiky povinna obligatorně vystavovat rozhodnutí, díky kterým bude mít náš nepřítel v naší zemi přístup k legálním zbraním, aby je mohl následně použít proti našim občanům a této zemi.

Tyto přiložené návrhy odůvodním a v podrobné rozpravě se k nim tedy přihlásím.

Jsou to tedy dva alternativní pozměňovací návrhy s tím, že v prvním pozměňovacím návrhu do první části v článku 1 návrhu zákona - změna zákona o zbraních - se za bod 26 doplňuje bod X1, který zní: "V § 18 odst. 3 se písmeno b) zrušuje a dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e)." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP