(12.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Dohoda obsahuje obvyklá ustanovení o podmínkách pro výkon obchodní letecké dopravy. Text celé dohody je liberální při zachování důležitých oblastí provozní bezpečnosti a ochrany letectví před protiprávními činy. Tato dohoda může v budoucnu přispět k rozvoji letecké dopravy České republiky do Karibiku, poskytuje právní základ pro obchodní aktivity v této oblasti a obecně strategická poloha Curaçaa uprostřed amerického kontinentu spolu s liberální politikou je dobrým předpokladem pro rozvoj turistického ruchu, stejně tak i pro oblast obchodu, případně logistické oblasti na ostrově.

Doporučuji tedy, nebo dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o doporučení k vyslovení souhlasu s ratifikací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 513/1. Usnesení hospodářského výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 513/2. Prosím zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Karlu Šlechtovou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, já opět pouze doplním, že se jedná o mezinárodní smlouvu mezinárodní kategorie mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu právě ke Curaçau.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy pana Ing. Zdeňka Jelínka a zpravodajské zprávě zahraniční výbor na své 43. schůzi ze dne 30. dubna 2020 doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení, a to dát souhlas k ratifikaci dané dohody, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny a zmocňuje zpravodajku, aby Poslaneckou sněmovnu seznámila s usnesením zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru poslance Petra Dolínka, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Tato a následující smlouva je v tom novějším režimu, že to projednává i příslušně věcný výbor. Proto jsme my byli zmocněni Sněmovnou, abychom tedy se k tomu vyjádřili, a na základě projednání ve výboru výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout usnesení ve smyslu, že Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci této smlouvy. Stejně tak vystoupím u dalších tisků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Zpravodajové? Zájem nevidím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Obě dvě usnesení jsou shodná, takže myslím, že to můžeme vzít jedním hlasováním. Já zagonguji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 130 přihlášeno 91 poslanců, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Takže s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Půjdeme k dalšímu tisku a jedná se o

 

330.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě
/sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova opět ujal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dovolte, abych pokračoval v dalších předložených dokumentech, tentokrát opět z Ministerstva dopravy.

Vzájemné vztahy mezi naší zemí a Sultanátem Omán v oblasti civilního letectví nejsou nijak upraveny, a proto na základě zájmu obou stran se v roce 2011 uskutečnilo v Praze expertní jednání o textu mezinárodní dohody. Její sjednání odsouhlasila následně vláda ČR, přičemž vhodný termín a místo podpisu se podařilo nalézt až v roce 2019, kdy byla dohoda při příležitosti návštěvy delegace Senátu ČR v Ománu, a to 25. března, podepsána.

Text dohody je liberální, je v souladu s ústavním pořádkem, s ostatními součástmi právního řádu naší země, a to včetně závazků vyplývajících z členství ČR v EU. Sjednání dohody nevyžaduje žádné změny v českém právním řádu. Nebude mít dopad na státní rozpočet. Dohoda tak představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy, stanoví právní základ pro provozování leteckých služeb a dopravcům obou stran nabízí velmi dobré možnosti pro komerční využití.

Dohoda byla již projednána v Senátu Parlamentu České republiky, bylo doporučeno vyslovit s ratifikací dohody souhlas, a dovoluji si tedy tímto požádat i Poslaneckou sněmovnu, aby se vyjádřila kladně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 522/1. Usnesení hospodářského výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 522/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jaroslava Holíka, aby se ujal slova. Pan poslanec Holík tady ale není, protože jsme v polovičním počtu, takže zase požádám pana poslance Jaroslava Bžocha. Ano, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 43. schůzi dne 30. dubna 2020 a po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Zdeňka Jelínka a zpravodajské zprávě poslance Ing. Jaroslava Holíka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci dohody mezi vládou ČR a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru poslance Petra Dolínka, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. My jsme se zabývali tímto materiálem 13. května letošního roku s tím, že jak jsem avizoval již v minulém bodu, i zde doporučujeme jako výbor, aby Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Žádný zájem nevidím, takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, a ona obě usnesení jsou shodná, takže budeme hlasovat jedním hlasováním. Zase zagonguji. Tak si myslím, že tady jsme asi v dostatečném počtu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 131 přihlášeno 89 poslanců, pro 79, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Jako další tady máme

 

331.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou
Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem,
podepsaná dne 20. května 2019 v Praze
/sněmovní tisk 533/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal za omluveného ministra vnitra Jana Hamáčka ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tentokrát z rezortu vnitra předkládám materiál, který je vám prezentován jakožto materiál, který je návrhem na ratifikaci tzv. readmisní dohody s Mongolskem. Smluvní dokumenty tohoto typu jsou jedním z důležitých nástrojů boje proti nelegální migraci.

Dohoda obsahuje základní závazek smluvních stran přijmout zpět na území svého státu občana, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup nebo pobyt na území druhého státu. Dále obsahuje hlavní zásady týkající se postupu při realizaci tohoto závazku, rozuměj tím podávání žádostí, lhůty pro jejich vyřízení, lhůty pro realizaci převzetí, ustanovení týkající se ochrany osobních údajů apod. Účelem dohody je maximálně urychlit předávání nelegálně pobývajících osob, zkrátit jejich pobyt v zajišťovacích zařízeních, a současně tím snížit náklady související se zadržením a následným předáním těchto osob.

Dohoda je na výslovnou žádost mongolské strany navenek sjednávána jako mezivládní smlouva, vnitrostátně však vyžaduje vyslovení souhlasu, a to Parlamentem ČR, a následně ratifikaci prezidentem republiky, neboť jde o mezinárodní smlouvu upravující práva a povinnosti osob a zakotvující úpravu vyhrazenou zákonu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP