(12.30 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 42. schůzi dne 2. dubna 2020 a po odůvodnění náměstka ministryně financí Mgr. Ondřeje Landy, zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Beitla a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsané dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím zpravodaje výboru pro evropské záležitosti pana poslance Ondřeje Benešíka, aby se ujal slova, nicméně ten není přítomen, takže požádám někoho z výboru pro evropské záležitosti. Také pan poslanec Jaroslav Bžoch. Tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Ještě jednou děkuji za slovo. Výbor pro evropské záležitosti se tímto tiskem zabýval na 46. schůzi dne 21. dubna 2020. Po vyslechnutí informace náměstka ministryně financí Mgr. Ondřeje Landy, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Benešíka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsané dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro evropské záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného a ani nikoho nevidím, že by se hlásil z místa, takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Pan ministr? Zájem není.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Opět zagonguji, nicméně myslím, že jsme tady v dostatečném počtu, takže počkáme jenom pár vteřin.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 134, přihlášeno 88 poslanců, pro 69, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Dalším bodem je

 

334.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019
/sněmovní tisk 671/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, na jednání této schůze předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Botswanou, která byla podepsána 29. října 2019 v Pretorii. Jedná se o historicky první smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Botswanou. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení poplatníků při vyloučení nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění, k němuž bez existence daňové smlouvy v mezinárodních vztazích běžně dochází.

V současné době tedy existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Botswanou bezesmluvní vztah, přičemž pro funkcionalitu daňových vztahů a rozvoj vztahů mezi oběma státy vůbec je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jistě potřebná. Botswana je sice malou, avšak vzkvétající a velmi otevřenou ekonomikou, která nabízí českým investorům řadu možností pro investice, a to zejména v oblasti těžebního průmyslu, energetiky, informačních technologií a zdravotnictví. Co se týče vzájemné obchodní výměny, obrat obchodu v roce 2018 dosahoval necelých 2 milionů amerických dolarů, přičemž výrazně převažoval vývoz České republiky.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Botswanou v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Smlouva umožní koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu se všemi existujícími mezinárodními standardy. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet.

Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce, kdy tato smlouva jistě otevře prostor pro české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů včetně investičních aktivit.

Dovolte mi tedy, abych vás požádala o to, abyste tuto smlouvu ratifikovali. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Františka Navrkala, ale už tuším, že je tady pan poslanec Lipavský. Mám tady dnes dva multifunkční poslance, pana poslance Lipavského a pana poslance Bžocha, takže to je dobře, čím víc, tím líp. Pane poslanče Lipavský, odůvodněte prosím usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 672/1. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já se jako multifunkční poslanec necítím, nicméně rád svého kolegu zastoupím. (Předsedající: To byla pochvala.)

Dovolte mi tedy navázat na slova paní ministryně zprávou ze zahraničního výboru. My jsme se Smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku zabývali 2. dubna. Zahraniční výbor k této smlouvě neměl výhrady a doporučil dát souhlas k ratifikaci. Ta smlouva, jak říkala paní ministryně, plně vychází ze standardů OECD. Máme obdobné smlouvy v regionu Afriky s dalšími zeměmi - Jihoafrická republika, Nigérie, Etiopie, Ghana. Pro naše podnikatele a vzájemný obchod je to prospěšné.

Tolik za zahraniční výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Po dlouhé době mám někoho přihlášeného do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem tady chtěl jenom zmínit, že Botswana je země zajímavá tím, že je to africká země, která má mimořádně nízkou korupci, dokonce je na tom lépe než Česká republika. Tak já doufám, že naši vládní vyjednávači jednání využijí i k inspiraci v jiných oblastech než v oblasti dvojího zdanění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy rozhlédnu, jestli je někdo další v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se, zdali je zájem o závěrečná slova. Žádný zájem nevidím, takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já zagonguji, nicméně je nás tady dost, takže začneme hned hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 135, přihlášeno 90 poslanců, pro 78, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

335.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní
z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,
která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019
/sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, máte slovo. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nyní předkládám smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem, která byla podepsána 11. prosince 2019 v Praze. Česká republika má v současné době uzavřeny mezinárodní smlouvy, které se týkají zamezení dvojímu zdanění, s 89 státy světa, nicméně Bangladéš mezi nimi dosud není. Při mezinárodním zdanění je přitom zcela zásadní, zda země, která má jistou roli v obchodních finančních záměrech českých daňových poplatníků, má uzavřenou daňovou smlouvu s naším státem, a to je jistě i případ Bangladéše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP