(12.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnosti vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmů a stát jeho příjemce. Do textu smlouvy jsou zahrnuty i některé závěry OECD, projektu BEPS proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.

Bangladéš patří k zemím geopolitické oblasti jižní Asie a se svou ekonomikou nabízí českým investorům jisté možnosti pro investice, například v oblasti textilního průmyslu, dopravy, energetiky či lehkého průmyslu.

Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně vysokému dovozu z Bangladéše výrazně ve prospěch této země. Obrat obchodu mezi ČR a Bangladéšem činil podle dostupných zdrojů například za rok 2018 téměř 623 milionů amerických dolarů. V meziročním srovnání obratu s předchozím obdobím se jedná o nárůst cca 22 %. Podíl českého vývozu na obratu dosahoval zhruba 9 %, přičemž cílem české strany je zajisté snížit tento deficit vzájemné obchodní výměny.

Tato komplexní daňová smlouva pokrývá zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Standardně také upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní míru informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí, vytvoří prostor pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi ČR a Bangladéšem nyní navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí.

Děkuji vám za pozornost a prosím o ratifikaci této smlouvy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Petra Beitla - ale už vidím pana poslance Jaroslava Bžocha, aby odůvodnil usnesení výboru, v zastoupení tedy, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 686/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 42. schůzi dne 2. dubna 2020 a po odůvodnění náměstka ministryně financí Ing. Mgr. Stanislava Kouby, zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Beitla a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Zájem nevidím.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zagonguji, teď je nás tady trošku míň, koukám, tak možná chviličku počkám.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 136, přihlášeno 90 poslanců, pro 77, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

336.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou
a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019)
/sněmovní tisk 691/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych krátce připomenula vládní návrh, kterým se Poslanecké sněmovně ve druhém čtení předkládá vyslovení souhlasu s ratifikací smlouva mezi ČR a Argentinou o vydávání, která byla podepsána v Praze 25. listopadu loňského roku.

První čtení proběhlo na 40. schůzi Poslanecké sněmovny a zahraniční výbor návrh projednal 30. dubna tohoto roku a doporučil dát souhlas s ratifikací. Senát dal souhlas s ratifikací na své 21. schůzi 30. dubna tohoto roku.

Mezi ČR a Argentinskou republikou v současné době nejsou v platnosti žádné dvoustranné smlouvy v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech a Argentinská republika není ani smluvní stranou úmluv Rady Evropy týkajících se vydávání osob a dalších forem mezinárodní justiční spolupráce. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, respektive vydávání osob k trestnímu stíhání či výkonu trestu odnětí svobody tak v současné době mezi těmito oběma státy probíhá na bezesmluvním základě. Systém smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou proto prohloubí efektivitu, zvýší rychlost a zjednoduší řízení o vydávání osob a bude určitě přínosem k účinnější vymahatelnosti práva.

Sjednání smlouvy je proto v souladu se zahraničněpolitickými zájmy, a já proto prosím o příznivé posouzení tohoto vládního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Marka Bendu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 691/1. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové. Zahraniční výbor se zabýval na své 43. schůzi dne 30. dubna 2020 touto smlouvou a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou, Praha 25. 11. 2019.

K odůvodnění, ke kterému mě vyzval pan místopředseda, což jsem netušil, že bych měl odůvodňovat usnesení výboru, výbor se domnívá, že je rozumné, abychom měli s Argentinskou republikou smlouvu o vzájemném vydávání, protože samozřejmě vždycky upravuje ty vztahy lepším, přesnějším a správnějším způsobem, než pokud se tak děje jenom na základě neformálních dohod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Rozhlédnu se po sále, rozpravu tedy končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj, nemáte zájem.

 

Takže budeme hlasovat o navrženém usnesení. Zagonguji.

Takže já zahájím hlasování. Kdo souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 137, přihlášeno 89 poslanců, pro 78, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Já končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

337.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva
o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí
/sněmovní tisk 692/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Tak pane ministře, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP