(12.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

A protože podle § 90, odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Marek Výborný bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otvírám. Podívám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? Nemáte zájem.

Nyní tedy prosím zpravodaje poslance Marka Výborného, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, seznámím vás nejprve s navrženou procedurou.

Hlasovali bychom nejprve pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně-právního výboru. Tady si dovolím rozdělit hlasování, a sice nejprve hlasovat o návrhu, který na ústavně-právní výbor podal Dominik Feri a další, to znamená moratorium nejenom na mobiliární exekuce do 28. února 2021, ale i na dražby nemovitostí, čili rozšíření. Dále bychom hlasovali samostatně vypuštění bodu 4, to znamená zrušení té výjimky pro to mimořádné moratorium, respektive tedy, že se nevyžaduje souhlas věřitelů u mimořádných moratorií, která byla schválena do 31. srpna 2020.

Následně budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B kolegy poslance Marka Bendy. Podotýkám, že je hlasovatelný i v případě, že projde první hlasování u návrhu z ústavně-právního výboru. Pokud by bylo schváleno a pokud by byl schválen i pozměňovací návrh poslance Marka Bendy, tak se pouze upraví to datum z 28. února na 31. ledna 2021, to znamená, o ten měsíc se zkrátí tak, jak tady pan předseda Benda zdůvodnil v rozpravě.

A na závěr budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem C poslankyně Kateřiny Valachové, který prodlužuje onen čtyřnásobek životního minima u výpočtu z 31. prosince 2020 do 28. února 2021.

Tolik tedy k hlasovací proceduře. Poprosím, abychom ji schválili.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Mám tady zájem o odhlášení. Takže vás všechny odhlásím a přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

A budeme nyní hlasovat o návrhu procedury tak, jak přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159. Přihlášeno 77 poslanců, pro 73, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Takže můžeme začít prvním návrhem, který je z usnesení ústavně-právního výboru, a jedná se o rozšíření moratoria nejen na mobiliární exekuce, ale i na dražby nemovitostí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 160. Přihlášeno 80 poslanců, pro 72, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Druhá část usnesení ústavně-právního výboru z 21. října 2020 se týká vypuštění souhlasu věřitelů z prodloužení mimořádného moratoria podle věty první, že se nevyžaduje v případě, že bylo mimořádné moratorium schváleno do 31. srpna 2020. Tedy tuto větu vypustit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161. Přihlášeno 80 poslanců, pro 27, proti 37. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Nyní tady máme třetí pozměňovací návrh, poslance Marka Bendy. Budeme hlasovat o tom, zda u pozměňovacího návrhu, který jsme už před chvílí schválili, to znamená u té ochrany nemovitostí a zároveň i u mobiliárních exekucí, zkrátíme tu lhůtu ochranného moratoria z 28. února - to je schváleno - na 31. leden 2021.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162. Přihlášen 81 poslanec, pro 52, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. A poslední, pozměňovací návrh Kateřiny Valachové - prodloužení toho výpočtu z čtyřnásobku toho minima do 28. února 2021.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 163. Přihlášeno 81 poslanců, pro 65, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Takže o všech návrzích bylo hlasováno, pane zpravodaji?

 

Poslanec Marek Výborný: Ano. Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1060, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 164. Přihlášen 81 poslanec, pro 59, proti 13. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vystaven souhlas.

 

Tak to je vše k tomuto. Pane zpravodaji? (Zpravodaj: Děkuji.)

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu, jedná se o

 

13.
Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
/sněmovní tisk 696/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh neuvede ministr zdravotnictví Roman Prymula, nicméně za omluveného pana ministra Romana Prymulu ho uvede pan ministr Richard Brabec. Mám tady pověření pana premiéra. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás ve stručnosti provedl druhým čtením u obou těchto sněmovních tisků. Dovolte mi tedy, abych zde uvedl obsah návrhu zákona o zdravotnických prostředcích.

Především chci zdůraznit, že stěžejní část návrhu představuje adaptaci českého právního řádu na některá nařízení Evropského parlamentu a Rady. Toto nařízení bylo spolu se svým dvojčetem, které se týká diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, přijato na evropské úrovni ve snaze zajistit vyšší míru bezpečnosti používaných zdravotnických prostředků, a tím i bezpečí pacientů, a to v rámci celé Evropské unie.***
Přihlásit/registrovat se do ISP