(16.10 hodin)
(pokračuje Petříček)

Zaprvé, cílem je především zajistit posílení vlastní bezpečnosti, neboť činnost operace Barkhane, jejíž součástí je také speciální uskupení Takuba, pomáhá stabilizovat celou oblast Sahelu. Tato oblast, jak již kolega Metnar řekl, je nejenom zdrojem ilegální migrace, ale také oblast, kde dochází k nárůstu radikalizace, terorismu, jiných závažných nelegálních aktivit a lokálních konfliktů, a je tak strategicky důležitou oblastí pro Českou republiku, Evropskou unii a ve vzrůstající míře i pro Severoatlantickou alianci. Chtěl bych ještě doplnit, že v posledních letech se pro Českou republiku stala stabilizace oblasti Sahelu prioritou naší zahraniční politiky. Sahel leží v bezprostředním sousedství našich hranic, hranic Evropské unie, a stabilita tohoto regionu má přímý i nepřímý dopad na bezpečnost České republiky.

Zároveň ale také stabilita Sahelu má zásadní význam pro naše významné partnery v širším regionu Guinejského zálivu. Zde samozřejmě i naším příspěvkem je posílit bezpečnost zemí, jako je Nigérie, Ghana či další, i s ohledem na ekonomický rozměr našich vztahů s touto oblastí.

Schválením vyslání jednotek do uskupení Takuba se tak znovu potvrdí také odhodlání České republiky aktivně bojovat proti terorismu, a důstojně tak přispívat k zajištění mezinárodní bezpečnosti a stability. Předpokladem vyslání našich vojáků do této zahraniční mise je samozřejmě zajištění jejich náležitého právního postavení ve všech zemích jejich působení. Tato podmínka bude splněna poté, co budou dokončeny příslušné vnitrostátní procedury v České republice nezbytné přijetí dodatkových protokolů mezi Francií a Mali, respektive mezi Francií a Nigerem.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tímto bych vás také rád požádal o schválení předloženého mandátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zahraničí. A než budeme pokračovat, ještě tři omluvy - pana kolegy Dvořáka, Roznera a Jelínka, a to z jednání dnes a v pátek.

Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 751/1, a teď už požádám předsedkyni výboru a zpravodajku poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, páni ministři zde představili obsah projednávaného materiálu, účely mise i míru zapojení Armády České republiky. Já bych ráda jen shrnula průběh projednávání tohoto tisku v Parlamentu a zejména ve výboru pro obranu. Opět je to stojedničkové hlasování, proto prosím, aby všichni kolegové, kteří sem dneska přijeli hlasovat stojedničku, ještě vydrželi a neopouštěli tento sál, protože potom zase budeme jednat v tom formátu 50 %.

O zapojení našich ozbrojených sil do úkolového uskupení Takuba v rámci operaci Barkhane jednal výbor pro obranu opakovaně, přičemž nejprve jsme požádali, aby před schválením účasti Armády České republiky v misi byl dořešen právní rámec působení našich vojáků ve všech zemích, a byla tak zajištěna legitimita, jejich práva i povinnosti. K tomu došlo a Parlamentu České republiky byly následně předloženy k ratifikaci příslušné smlouvy, které zde budeme také projednávat, a které jsou už signované z té příslušné země, které se nasazení našich vojáků týká. Materiál nám byl předložen dne 4. února 2020 poté, co jej usnesením číslo 73 ze dne 27. ledna 2020 schválila vláda. Výbor pro obranu materiál finálně projednal 23. října 2020 a přijal usnesení, které je evidováno jako sněmovní tisk 751/1.

Předtím, než výbor přijal toto usnesení, tak zhruba někdy v dubnu jsme se sešli i se zástupci Ministerstva zahraničních věcí. Tady bych ještě chtěla dodatečně poděkovat panu ministrovi Petříčkovi, že si udělal čas na členy výboru pro obranu stejně jako zástupci Ministerstva obrany a že jsme i v rámci této mise řešili jedno téma, které máme za to, že by mělo být předmětem diskusí při každém vysílání vojáků, a to jsou nějaké ekonomické benefity potom následně pro tu zemi, která vlastně participuje na nějaké obnově, na nějaké pomoci jiným zemím, které se potýkají tedy ať už v rámci - jako v tomto případě - občanské či jiné války a konfliktů. Takže tady jsme byli jako členové výboru pro obranu, seděli jsme tam vlastně na úrovni obou komor Parlamentu, jak senátoři, tak poslanci výboru pro obranu, tak jsme byli ubezpečeni, že jak Ministerstvo zahraničních věcí, tak Ministerstvo obrany na tyto záležitosti myslí a že samozřejmě to bude i předmětem i dalších diplomatických jednání se zástupci těchto zemí. (V sále je hluk.)

Nyní mi tedy dovolte, abych vás seznámila s textem usnesení sněmovního tisku 751/1.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara, zpravodajské zprávě předsedkyně Mgr. Jany Černochové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se usnesla, že

1. vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2022 v celkovém počtu do 60 osob;

2. žádá vládu, aby každoročně informovala Poslaneckou sněmovnu o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, a to vždy nejpozději do 30. června následujícího roku s tím, že poslední informace bude předložena 30. června 2023;

II. pověřuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V podrobné rozpravě v souladu s tímto usnesením doporučím vyslovit souhlas s tímto materiálem, s působením sil a prostředků Ministerstva obrany v této misi. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. A tu pozornost budu vyžadovat od kolegů a kolegyň, protože hluk je tady nesmírný a je potřeba, abychom se této vážné ústavní věci věnovali s plnou odpovědností.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni poslanec Vích a poslanec Staněk. Nyní tedy pan kolega Radovan Vích. Také ještě, než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid a přenesení diskusí na jiné téma mimo sál. Pokud se někdo chce přihlásit k tomuto tématu, rád jeho přihlášku přijmu. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte, abych vás krátce seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu Svoboda a přímá demokracie k sněmovnímu tisku 751, tady k návrhu na působení sil a prostředků Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, takzvaném úkolovém uskupení Takuba.

Vyslání šedesátky našich vojáků na misi Takuba do Mali, Nigeru a Čadu podle našeho názoru není dobrý nápad. Já se ptám, co nám to přinese. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP