(16.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

Problém, na který upozorňují i ostatní - a my ho bereme, jako že vcelku moc není, ale souvisí s těmi dvěma smlouvami, které budou následovat -, je, že ač je tady mise OSN MINUSMA, tak francouzští vojáci stále působí jakoby ve dvou kontingentech a doposud mezinárodně není vyjasněn vztah mezi přímou francouzskou intervencí v této oblasti a francouzskou účastí ve vojskách OSN. Jinými slovy, pod kterým velením a pod kterou činností momentálně ti vojáci budou fungovat, když budou francouzští vojáci útočit pod velením Francouzů za zájmy Francouzů a my budeme za zájmy OSN. Toto jsou nevyjasněné věci, které vedly i některé jiné státy Evropské unie, které byly požádány o účast, o určitou opatrnost v angažování do této mise, protože tyto vztahy jsou nevyjasněné. A o tom nevyjasnění právě svědčí ty dvě smlouvy, které budou následovat. Už k nim asi nebudu vystupovat, ale dovolte mi pár slov k nim říci.

Ty dvě mezinárodní smlouvy rozšiřují možnost, že Francie, která má bilaterální smlouvy s těmi dvěma státy, kterých se ty smlouvy týkají, říká těmto státům: my s vámi máme uzavřenou mezinárodní smlouvu o ochraně našich vojáků a přístupu k našim vojákům na vašem území, ale my to rozšiřujeme, že v rámci naší francouzské armády můžou fungovat vojáci jiných států, které my jako Francouzi si pozveme. V krátkosti opravdu silně parafrázuji znění těch dvou smluv.

Ptám se tedy - naši vojáci budou v misi OSN MINUSMA, potom by to bylo v pořádku a nemáme s tím problém. Pokud ale podle těchto dvou smluv, které budou následovat, budou součástí francouzského intervenčního sboru, který je mimo tady ten reglement OSN, tak potom tady něco není úplně v pořádku. Že řešíme nějakou situaci v rámci vztahů našich vojáků, když překročí hranice, já tomu rozumím. Ale mě by zajímalo, jak jsou vyřešeny právní vztahy mezi francouzskou armádou působící mimo mandát OSN a armádami fungujícími v rámci mandátu OSN. To je problém, který se ukázal i v tom mezinárodním společenství, když se i ostatní státy měly, nebo neměly zapojit, a já bych rád, aby i tato ctěná Sněmovna si uvědomila dosah svých kroků a rozměr, do kterého zavádíme české vojáky a přes české vojáky potažmo celou Českou republiku v rámci vztahu ve válce v Mali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Jenom krátce za klub KDU-ČSL. KDU-ČSL podporuje vyslání vojáků na tuto misi ze tří důvodů. Jednak že to je aktivní příspěvek České republiky v boji proti terorismu, za druhé, je to nástroj, jak pomoct stabilizovat situaci v Mali, jehož území nyní slouží pro přesun migrantů ze subsaharské Afriky do Evropy, takže to je příspěvek České republiky v rámci protimigračních aktivit. A za třetí, je nutné, aby Evropa a Česká republika převzaly větší odpovědnost za stabilizaci problémových oblastí ve svém sousedství, protože je zcela zjevné, že nikdo jiný to za nás neudělá. To znamená, je to aktivní příspěvek České republiky v boji proti migraci do Evropy. Abych to upřesnil - nelegální migraci do Evropy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan ministr? Pan ministr zahraničí? Paní zpravodajka? Není tomu tak. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. A tady se hlásí paní zpravodajka v podrobné rozpravě. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak jsem avizovala v obecné rozpravě, navrhuji tedy usnesení, aby Poslanecká sněmovna schválila usnesení doporučené výborem pro obranu, které jsem přednesla v rámci své zpravodajské zprávy, tedy aby vyslovila souhlas s působením sil a prostředků Ministerstva obrany v této misi. Usnesení by tedy bylo: vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, a to na dobu ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2020 v celkovém počtu do 60 osob. Dále je tady požadavek na vládu České republiky, aby každoročně informovala Poslaneckou sněmovnu o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu, a to vždy nejpozději do 30. června následujícího roku s tím, že poslední informace bude předložena 30. června 2023.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za návrh usnesení v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Ještě než podrobnou rozpravu skončím, konstatuji došlou omluvu na 27. a na 30. 10. z důvodu nemoci pana poslance Jiřího Kobzy. Pokud se opravdu nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není tomu tak.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Požádám o nastavení počtu 101 hlasů pro schválení tohoto usnesení. Zároveň zagonguji, aby se ti, kteří respektovali přihlášené do rozpravy a diskutovali mimo sál, do sálu vrátili na svá místa. A jakmile se počet přihlášených stabilizuje, rozhodneme o návrhu na usnesení. Ptám se, jestli je někdo toho názoru, že má paní zpravodajka opakovat návrh na usnesení. Není tomu tak, všichni máte tisk 751/1 k dispozici. Takže budeme hlasovat, až se znovu přihlásíte (na požadavek o odhlášení). Odhlásil jsem vás, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom měli přesnou přítomnost na hlasování.

 

O návrhu na usnesení, tedy o vyslovení souhlasu s působením sil a prostředků Armády České republiky v Mali, rozhodneme v hlasování číslo 173, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 173, z přítomných 133 pro 113, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o druhém návrhu na usnesení a tam už je potřebná normální, běžná nadpoloviční většina, a to je žádost pro vládu České republiky, aby informovala o působení našich vojáků v Mali.

Rozhodneme v hlasování číslo 174, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 174, z přítomných 134 pro 131 poslanec, proti nikdo. I tato část usnesení byla schválena.

 

Děkuji ministru obrany, děkuji ministru zahraničí, zpravodajce a končím bod číslo 448.

 

Po projednání tohoto bodu mohu konstatovat, že bude dodržena dohoda poslaneckých klubů, to znamená, že ti poslanci, kteří přijeli na hlasování k tomuto bodu pro potřebu hlasování nadpoloviční většinou všech poslanců, mohou tedy být považováni za omluvené. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP