(16.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

348.
Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky
a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek
sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku
dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě
mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující
status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných
v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
/sněmovní tisk 915/ - prvé čtení

Ještě než budeme pokračovat, požádám sněmovnu o klid a o to, že musíme schválit, protože jde o první čtení této mezinárodní smlouvy a paní kolegyně Šlechtová není přítomna, aby poslankyní zpravodajkou byla paní Monika Červíčková.

O této změně rozhodneme v hlasování číslo 175, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje pro první čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 175, přítomno 116 poslanců, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat a zpravodajkou tisku 915 bude paní poslankyně Monika Červíčková.

 

(Neutuchající hluk v sále.) Ještě než dám slovo ministru obrany, který za vládu České republiky odůvodní tento návrh přijetí dodatkového protokolu, požádám sněmovnu o klid! Ti, kteří se omlouvají z důvodu dohody o 50procentní účasti, tak aby v klidu opustili svá místa a případné diskuse, pokud zůstanou ve sněmovně, přesunuli do předsálí. O to požádám také kolegy v hloučcích! A jakmile se situace ve sněmovně uklidní, slovo dostane ministr obrany. Pane ministře, myslím, že už to umluvíte. Máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ještě jednou, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k vyslovení souhlasu materiál ve věci přijetí dodatkového protokolu k dohodě mezi vládami Francie a Mali, jehož účelem je upravit právní postavení příslušníků Armády České republiky, kteří mají být vyslání do Mali v rámci mnohonárodních sil Takuba za účelem boje proti terorismu. Tento materiál souvisí s návrhem na vyslání našich vojáků do Mali a též do Nigeru a Čadu v rámci sil Takuba, který byl Senátem schválen 12. srpna letošního roku.

Předpokladem vyslání našich vojáků do jakékoliv zahraniční mise je zajištění jejich náležitého právního postavení v zemi, kde budou působit. V případě mnohonárodnostních sil Takuba bylo právní postavení zajištěno Francií, která je vedoucím státem těchto sil. (Trvalý hluk ve sněmovně. Hloučky diskutujících poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud potřebujete, kolegyně a kolegové, nějaké organizační záležitosti, prosím, neřešte je před řečnickým pultem! Ještě chvilku, pane ministře. Prosím, pokračujte.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Na území Mali zajistila Francie, tak jak jsem říkal, právní postavení našich vojáků sil Takuba, že v březnu tohoto roku uzavřela s Mali dodatkový protokol k dohodě mezi vládami Francie a Mali z roku 2013 o právním postavení francouzských vojáků v Mali. Dodatkový protokol stanoví, že všichni vojáci vyslaní do Mali v rámci sil Takuba mají obdobné právní postavení jako francouzští vojáci, kteří v Mali působí již od roku 2013. Tímto bude pro naše vojáky v Mali zajištěno náležité právní postavení, zejména jim bude garantována trestněprávní imunita při plnění úkolů v rámci sil Takuba na území Mali. Od států vysílajících své vojáky do Mali v rámci sil Takuba je požadováno, aby dodatkový protokol přijaly svým jednostranným prohlášením.

Děkuji za pozornost a podporu tomuto materiálu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za shovívavost k některým vystoupením kolegů, kteří nedostali slovo. A budeme pokračovat. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, kterou jsme právě schválili, paní poslankyně Monika Červíčková. A než jí udělím slovo, opět požádám kolegy a kolegyně, aby diskuse na jiné téma přesunuli do předsálí. Paní poslankyně nemá tak silný hlas jako ministr obrany. (Poslankyně: To je pravda.) A byl bych rád, aby ji slyšely alespoň stenografky, které opravdu nemají dnes lehkou práci. Ještě chviličku, děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu velmi stručná, protože i předchozí sněmovní tisk projednával předmět tohoto tisku, takže já už bych jenom doplnila, že i dodatkový protokol má charakter prezidentské smlouvy. Dodatkový protokol k sněmovnímu tisku 915 projednal již Senát se souhlasným stanoviskem. A s ohledem na předmět doporučuji projednat v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan kolega Leo Luzar se hlásí z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já už jenom krátce chci opět upozornit na to, co jsem již říkal v předešlém vystoupení. Tato mise Takuba není misí OSN. Na to chci upozornit. Jinými slovy, my tady naše vojáky dáváme do francouzských dispozic, pod francouzskou armádu k plnění francouzských zájmů, a ne zájmů OSN. Toto je první případ, kdy naše armáda v zahraničí bude působit mimo oficiální misi OSN, byť v té zemi mise OSN funguje a působí. Touto smlouvou se dostáváme přímo do podřízené role Francie jakožto vojenského uskupení a vláda v Mali bude k našim vojákům přesně takhle přistupovat jako k vojákům francouzským pod francouzským velením. To je problém této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr obrany se hlásí do rozpravy. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jednoznačně tady říci, že účast v navrhovaném formátu má opravdu podporu v rezolucích OSN. Mám je všechny vypsané, které jsou, a naši vojáci jsou také mj. na pozvání států Mali, Niger a Čad.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, jistě se to bude široce diskutovat na výboru. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Není tomu tak. Budeme se tedy v tom případě zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Tak před hlasováním, protože jsme požádali kolegy, abychom se zkrátili na formát 50 %, tak vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování 176 o přikázání výboru zahraničnímu, protože jiný návrh na přikázání jinému výboru nepadl.

Zahájil jsem hlasování číslo 176 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 176, z přítomných 82 poslanců pro 81 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přikázali jsme tento návrh zahraničnímu výboru, a mohu tedy skončit projednávání bodu 348, tisku 915. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP