(10.50 hodin)
(pokračuje Chvojka)

To znamená, resumé, gros poslaneckého návrhu spočívá v tom, že zmrazuje platy poslanců, tak jak deklarovaly v zásadě všecky poslanecké kluby zastoupené zde ve Sněmovně, a poté navazuje konečně po mnoha letech různých diskusí výpočet těch platů na průměrné mzdy v národním hospodářství, a nikoliv pouze na tu sféru nepodnikatelskou. Tam si myslím, že je to spravedlivější. A je potřeba také říci, že se jedná o ukazatel, který mnohem lépe zohledňuje kondici celého hospodářství státu, ale zároveň s jednou jedinou výjimkou představuje i určitou úsporu pro státní rozpočet. A my všichni víme, že musíme šetřit, protože hodnota platu v národním hospodářství byla od roku 2000, to znamená, je to dvacet let, s jedinou výjimkou, a to v roce 2012, vždycky, vždycky nižší než ukazatel, který máme nyní. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok bude jako dosud Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašovat ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv svým sdělením.

Děkuji za pozornost. Poté se k pozměňovacímu návrhu přihlásím ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Paní vicepremiérka se odhlásila z rozpravy. Já přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Z dnešního jednání se omlouvá pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, a to do 13 hodin z pracovních důvodů. Čtu do 13 hodin, to znamená, že bude přítomen na ústních interpelacích.

Do rozpravy obecné už nikoho nemám. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Předkladatel ne, zpravodaj také ne. Mohu otevřít rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené podrobné rozpravě musí být odůvodněny. První je přihlášen pan kolega Jan Chvojka, poté pan zástupce Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Tak já jsem pozměňovací návrh, který byl podán mnou, panem předsedou Faltýnkem a panem předsedou Michálkem, již avizoval a odůvodnil v obecné rozpravě. Nyní se jenom přihlašuji v podrobné rozpravě ještě jednou k němu a také sděluji, že tento pozměňovací návrh je v systému uložen, evidován, pod sněmovním číslem 6739. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a poté pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych byl skutečně rád, abychom to stihli projednat do konce roku. Proto navrhuji zkrácení lhůty na sedm dní. Skutečně nepovažuji za adekvátní, aby platy poslanců příští rok rostly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Sedm dnů, ano. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, proč pan kolega Ferjenčík neustále zdůrazňuje, že se jedná pouze o platy poslanců. Je třeba říct ústavních činitelů, což je mnohem širší skupina. Tak abychom nevzbuzovali mylný dojem, že řešíme dvě stě platů, ale řešíme mnohem širší skupinu včetně soudců, státních zástupců, ústavních činitelů a také těch, jejichž plat je odvozen od platu poslance.

Ale já jsem se přihlásil ne kvůli tomu, abych reagoval na pana poslance Ferjenčíka, ale abych okomentoval ten pozměňující návrh. Ono to vypadá, že je to něco nového. Já chci říct, že s tím principem naprosto souhlasíme. Když jsme posledně projednávali novelu zákona o platu představitelů státní moci, tak jsme to aktivně podporovali, protože nám to přijde spravedlivé. A jenom připomínám to, co tady v posledních dnech a týdnech říkám velmi často, nebezpečně se rozevírají nůžky mezi příjmy ve veřejné sféře a v soukromé sféře. A měli bychom činit pro to, aby se ten trend otočil, protože to je pro ekonomiku nezdravé. A velmi těžko se vysvětluje zaměstnancům v soukromé sféře, já to vysvětlit neumím a ani nechci, proč na ně se vlastně zapomíná. Pro zaměstnance v té veřejné sféře je to vlastně jednoduché, v uvozovkách. Stačí politická dohoda, nejlépe na úrovni vlády, změní se tabulky, platy se zvyšují. Ale ekonomická realita je jiná mimo zasedací místnosti Sněmovny, Senátu či vlády. A je nanejvýš nepravděpodobné, že by v příštích měsících a možná i letech nějakým výrazným způsobem rostly platy v soukromé sféře.

Určitě o tom budeme debatovat příští týden k daňovému balíčku, o tom, jak případně zvýšit příjmy těch, kteří nepracují pro stát. Ale myslím si, že tohle je krok správným směrem, aby se jako ten základ vzala průměrná mzda v celé české ekonomice. Tak přestože to podali předsedové tří klubů, nás ostatní, kteří to podporovali, k tomu nepřivzali, ale potřeboval jsem za potřebné říct, že to podporujeme, že je to správné a že to není v našem případě pouze proklamace, že jsme pro to i v minulosti hlasovali, protože je to správný přístup.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu mohu ukončit. Nepadl návrh, že bychom vraceli zákon garančnímu výboru, ale návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením byl podán na sedm dnů, což je nejvýše přípustný podle § 95 odst. 1, a o tomto návrhu budeme hlasovat v následujícím hlasování. Já ale ještě zagonguji a požádám kolegy a kolegyně, aby se vrátili do sálu.

 

Návrh na zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením rozhodneme právě nyní v hlasování pořadové číslo 283, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 283, z přítomných 83 pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy ukončit druhé čtení. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 517.

 

Nyní se vracíme ke schválenému pořadu schůze, a to nejprve k bodu

 

42.
Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 794/ - druhé čtení

Já děkuji, že pan vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček je u stolku zpravodajů. Také děkuji panu Pavlu Růžičkovi, který už je jako zpravodaj výboru pro bezpečnost u stolku zpravodajů, a ptám se pana navrhovatele Jana Hamáčka, jestli má zájem vystoupit před druhým čtením s úvodním slovem. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já vystoupím velmi stručně, protože ten materiál byl představen v prvém čtení, projednán na výboru. V principu se jedná o to ulehčit práci našim hasičům při dokumentaci dopravních nehod a získávání kompenzací za ten zásah v rámci plnění z povinného ručení. Materiál byl konzultován s Českou kanceláří pojistitelů, projednán s Ministerstvem financí. Ta jednání byla relativně dlouhá a dospěla ke kompromisu, který je teď na stole.

Chci poděkovat výboru za to, že to projednal, a současně poděkovat i za ten jeden pozměňovací návrh výborový. A předpokládám, že pan poslanec Růžička načte ještě jeden. S oběma nemám žádný problém a věřím, že pokud ten zákon posuneme a zvládneme ještě tento rok třetí čtení, tak to bude výrazný signál vůči našim hasičům, protože ta odhadovaná úspora administrativy je až osmdesát procent. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Hamáčkovi za úvodní slovo a znovu konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 794/2 a 794/3. Požádám nyní zpravodaje, pana poslance Pavla Růžičku, aby nás o jednání výboru informoval a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP