(11.00 hodin)

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych zde přečetl usnesení 185 ze 41. schůze výboru v návrhu pana poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním vystoupení místopředsedy výboru pana Zdeňka Ondráčka a po zpravodajské zprávě, kterou jsem přednesl já, a na základě výsledku projednání v podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s návrhem poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas v souladu s pozměňujícím návrhem, který máte ve sněmovním tisku 794/3;

2. pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

3. zmocňuje zpravodaje výboru pro bezpečnost, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Jak říkal pan ministr, já bych zde načetl svůj pozměňující návrh k tomuto zákonu ještě jeden, protože v zákoně je účinnost od 1. ledna 2021, ale vzhledem k současné situaci se tato účinnost nestihne. Tak bych si dovolil načíst, že v článku 3 Účinnost, se slova "1. ledna 2021" nahrazují slovy "prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Zdůvodnění navrhované změny. Návrh zákona tohoto sněmovního tisku byl předložen dne 25. března 2020 s návrhem na schválení již v prvním čtení. S tímto požadavkem Poslanecká sněmovna nevyslovila souhlas. Následně i díky současné epidemii došlo k tomu, že předkládaná účinnost k 1. lednu 2021 nenastane. Vzhledem k třetímu čtení, schvalování Senátem a podpisu prezidenta republiky jsou termíny za hranou roku 2020. Z tohoto důvodu předkládám svůj pozměňující návrh, který mění datum účinnosti na nejbližší možný termín.

Jak je uvedeno v odůvodnění sněmovního tisku 794, předkládá se z důvodu optimalizace a zlepšení činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, kdy návrh byl projednán přímo i s pojišťovnami, Českou kanceláří pojistitelů. Z toho důvodu se předkládá změna sněmovního tisku 794, kterou se zajistí nabytí účinnosti návrhu v nejbližším možném termínu, aby praxe mohla co nejrychleji postupovat způsobem navrženým v tomto sněmovním tisku.

V neposlední řadě je nutné dodat, že Hasičský záchranný sbor ČR, ale i pojišťovny se na tuto změnu připravují a jsou připraveny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako jediný přihlášen pan poslanec Radek Koten. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, všichni tady kritizujeme poměrně velkou administrativu a takové to papírování. A právě tato novela zákona ten problém odstraňuje, protože nyní podle počtu pojišťoven zde máme v současné verzi tolik tiskopisů, kolik je pojišťoven. Tento zákon právě svou novelizací ruší desítky různých formulářů, ale zavádí jeden univerzální formulář, který bude sloužit pro nahlášení škody pojišťovně. Myslím si, že to je krok správným směrem a měli bychom to podpořit, protože právě ta administrativa hasiče neúměrně zatěžuje.

Navíc důkazní břemeno, že to tak bylo, je nyní na Hasičském záchranném sboru, což si také nemyslím, že je dobře. Naopak tady se přenáší důkazní břemeno, že to tak nebylo, na pojišťovny, a tím pádem ta administrativa klesne. My přece potřebujeme hasiče u zásahu, a nikoliv aby seděli v kanceláři a papírovali. Takže prosím všechny kolegy o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan zpravodaj Pavel Růžička. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu, který jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Ne. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Jenom se ujišťuji. Pane zpravodaji, nezazněl nějaký návrh, o kterém bychom měli hlasovat teď? Na zkrácení? Nezazněl, děkuji. Tedy končím druhé čtení.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

513.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1073/ - zkrácené jednání

Ale než se tímto tiskem budeme zabývat, tak bychom podle §99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já v tuto chvíli otevřu rozpravu. Je to rozprava, prosím pěkně, pouze ke zkrácenému jednání. A samozřejmě můžete vystoupit. Takže pan poslanec Výborný. Jenom upozorňuji... (Ministryně Benešová: Jsem si vědoma, že je to ke zkrácenému jednání.) Ano, ke zkrácenému jednání. Takže paní ministryně vystoupí první, pak vystoupí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo spravedlnosti připravilo tento důležitý zákon v reakci na přijatou unijní směrnici o restrukturalizaci a insolvenci a zákon považujeme za nesmírně důležitý a potřebný.

Pokud jde o ten stav legislativní nouze, byla jsem si vědoma, když zákon procházel vládou, že je to hraniční případ, kdy tedy lze diskutovat nad tím, zda je vhodné ho projednávat v legislativní nouzi, anebo už je to za hranou. Dne 10. 11. 2020 přijal ústavně-právní výbor doporučení a usoudil, že tedy je to za hranou a že není potřeba ho projednávat v této zkrácené lhůtě, a já to rozhodnutí respektuji. Nicméně protože zákon považuji za velmi důležitý a záleží mi na něm, aby prošel v tomto volebním období, tak bych chtěla jenom poprosit, aby tam byly zkrácené lhůty tak, jak ústavně-právní výbor navrhl, a abyste ho upřednostnili, pokud jde o jeho další vývoj. Jinak netrvám tedy na té legislativní nouzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji paní ministryni. Pan poslanec Marek Výborný, zpravodaj. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP