(11.10 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Přeji vám pěkný den a dovolím si vás seznámit s usnesením ústavně-právního výboru. Přidám k tomu svůj krátký komentář.

Ústavně-právní výbor, tak jak mu bylo zasláno předsedou Sněmovny, návrh zákona projednal na svém mimořádném jednání 10. listopadu na své 72. schůzi a přijal k němu toto usnesení:

Po odůvodnění náměstka ministryně spravedlnosti Michala Fraňka, zpravodajské zprávě poslance Marka Výborného a po rozpravě ústavně-právní výbor

I. konstatuje, že k projednávání sněmovního tisku 1073 nejsou naplněny podmínky stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednání ve standardním legislativním procesu ve zkrácených lhůtách dle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Tolik tedy usnesení, které je doporučující - konstatující a doporučující - tady plénu Poslanecké sněmovny. Dovolím si krátce odůvodnit toto usnesení, tak jak nakonec to vyplynulo i z diskuse na jednání ústavně právního výboru.

Paragraf 99 jednacího řádu skutečně říká - cituji doslova odstavec 1: "Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu." Tady je zcela zjevné, já si opravdu stojím za tím, že to je, jak říkala paní ministryně, za hranou, tyto podmínky stanovené paragrafem 99 jednacího řádu naplněny nejsou.

Prosím pěkně, není vůbec sporu o tom, a my jsme s paní ministryní a s vládou zajedno, a řekl bych, z té debaty, která proběhla na ústavně-právním výboru, většinově zajedno, že to je velmi důležitá novela, ale tato novela skutečně musí být projednána v řádném legislativním procesu, protože ona sice reaguje na tu zhoršenou situaci v důsledku pandemie COVID-19, ale bude mít samozřejmě dlouhodobé dopady, dlouhodobé důsledky. To není novela, která by byla na půl roku, ale ta bude platit samozřejmě příští roky. Je důležitá, ale musíme ji řádně projednat, musí být prostor také pro řádnou parlamentní diskusi, musí být prostor také pro přípravu pozměňovacích návrhů, které k tak zásadní věci nelze napsat přes noc někde na koleni. I ty pozměňovací návrhy si zaslouží debatu.

Já jsem připraven jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení neprodleně podvýbor svolat a i se zástupci předkladatele, Ministerstva spravedlnosti, o té novele a případných úpravách formou nějakého širšího pozměňovacího návrhu jednat, ale jak říkám, ten věcný záměr, věcný cíl, který nakonec vychází i z implementace evropské směrnice, ke které je Česká republika povinna, nebo v reakci na ni, tak ten chceme zcela jistě naplnit. Zdůrazním, že v usnesení ústavně-právního výboru se hovoří o zkrácených lhůtách, čili jsem připraven jako zpravodaj toto navrhnout.

Jinak my musíme v tuto chvíli, pokud tedy Sněmovna jako suverén nepodpoří projednávání v legislativní nouzi, tak jak navrhuje ústavně-právní výbor, tak není možné dnes pokračovat v jednání v prvním čtení, protože není splněna lhůta. Vláda projednala 4. listopadu návrh zákona a ta lhůta je 10 dnů, připadá na sobotu. Předpokládám, že tuto sobotu nebude jednat Poslanecká sněmovna, že na tom je dohoda předsedů poslaneckých klubů. Dívám se na pana předsedu Faltýnka. Budeme v sobotu jednat, pane předsedo? Prostřednictvím pana předsedajícího. (Směje se.) Nebudeme. Čili nemůžeme v sobotu hlasovat v prvním čtení tuto novelu, a proto bude nutné ji projednat s pevným zařazením, a já doufám, že to bude gremiální návrh, potom v tom jednacím týdnu příští schůze Poslanecké sněmovny v prosinci a následně přesně podle harmonogramu Sněmovny zkrátíme lhůty tak, aby v lednu mohlo proběhnout řádné druhé čtení, následně třetí čtení, a mohli bychom posunout toto na půdu Senátu.

Myslím, že to tak je správně. Mimo jiné tím eliminujeme riziko případných námitek Ústavního soudu, jako že tady máme už existující nálezy Ústavního soudu, které se vyjadřovaly právě k té míře omezení parlamentní, nakonec i mimoparlamentní debaty, a myslím, že by nebylo správné postupovat zde tímto způsobem.

Čili tolik za mě i odůvodnění usnesení ústavně-právního výboru. Připojuji se k tomu, co říkala paní ministryně, a prosím Sněmovnu, aby v tomto případě nepodpořila stav legislativní nouze, budeme postupovat v intencích toho, co jsem řekl. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy o zkráceném jednání? Do rozpravy se nikdo nehlásí. (Námitky, upozornění, že se hlásí paní poslankyně Valachová.) Ano. Já se omlouvám. To je přihláška do rozpravy k zákonu jako takovému, nikoli ke zkrácenému jednání? Pokud se paní poslankyně hlásí, samozřejmě jí dám slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím vyjádřit se k tomu, zda jsou, nebo nejsou splněny podmínky legislativní nouze.

Ústavně-právní výbor doporučil Sněmovně, co bylo popsáno panem zpravodajem, a paní ministryně avizovala, že je připravena toto doporučení přijmout. To samo o sobě ovšem vůbec neznamená, že vláda neučinila to, co učinila, to znamená, poslala sem tuto novelu v rámci legislativní nouze, a já mám tady zcela opačný názor jako pan zpravodaj.

Pokud se týká dotčení základních práv a svobod, tak ty bezpochyby tímto zákonem dotčeny jsou. Pokud se týká hospodářských dopadů, ty také podle mého soudu dotčeny jsou, a totéž, pokud se týká nálezů Ústavního soudu, které v minulosti k legislativní nouzi přičinil, tak je důležité zopakovat, že tam mělo samozřejmě význam časové hledisko, to je pravda, aby poslanci a poslankyně měli možnost se seznámit s návrhy zákonů, ale chtěla bych říct, že v tomto případě insolvenční zákon vláda projednala, jestli se nepletu, před týdnem. A chtěla bych také říci, že od jara tohoto roku z hlediska nouzového stavu projednáváme, skoro bych řekla, raz dva návrhy zákonů, které jsou sem zasílány odpoledne nebo večer, a druhý den ráno zasedají výbory. Říkám to jenom pro pořádek, že toto je praxe, kterou v tuto chvíli dlouhodobě jako Poslanecká sněmovna akceptujeme, a myslím si, že je důležité na toto upozornit.

Co se týká insolvenčního zákona, souhlasím plně s paní ministryní, že by měl být projednán ve zkrácených lhůtách, a podotýkám, že jsem konzultovala s legislativou Sněmovny, jestli v souvislosti s nynějším rozhodováním o legislativní nouzi můžeme, či nemůžeme přijmout nějaké usnesení, doprovodné usnesení k tomu, aby se tak skutečně stalo. To bohužel nemůžeme, nebo rozhodně to nebude nic závazného, protože zkrátit lhůty můžeme vždycky až v těch konkrétních aktech prvního, druhého a třetího čtení. Nicméně já sama za sebe chci avizovat, že budu v případě dalšího projednávání navrhovat případné svolání mimořádné schůze, a samozřejmě vás vyzývám, pokud myslíte vážně podporu toho, aby to bylo projednáno včas, tak abyste tuto mimořádnou schůzi podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jsem doufal, že toto bude poměrně konsenzuální, jak to bylo na půdě ústavně-právního výboru konsenzuální. Bohužel sociální demokracie míru svého populismu občas přehání, tentokrát ústy místopředsedkyně klubu. Jedná se o tisk, který skutečně nesplňuje žádný z parametrů legislativní nouze.

Já jen aby nám toto bylo jasné. Já jsem měl i v některých předchozích případech problém s tím, co se ve Sněmovně projednávalo, co bylo skryto za legislativní nouzi, například na jaře řešení Airbnb, které si myslím, že nemělo s krizí vůbec nic společného, ale prostě to Sněmovna schválila a akceptovala. V tomto případě se jedná o návrh zákona, jehož účinnost má být 1. 7. příštího roku. Nijak nesouvisí ani s koronakrizí, ani s vyhlášeným nouzovým stavem. Je to jenom pokus se schovat pod tento nouzový stav a projednat něco urychleně.

Já souhlasím s tím, že věc má být projednána urychleně, zdaleka ji nepokládám za tak jednoduchou a triviální, jak je tady zatím říkáno. To je prostě velmi složitý problém, který samozřejmě vypadá vznešeně, že se někomu zkracují lhůty na insolvenční řízení, současně to znamená, že samozřejmě všem těm věřitelům bude jejich dluh zkrácen, a to někdy až ve velmi vysoké míře! Mě tady to věčné brečení nad tím, jak jsou tady ti chudáci dlužníci a ti zlí věřitelé, musím říct, čím dál tím více zlobí. Každý z těch dlužníků si někde něco půjčil a každý z těch dlužníků nesplatil. Za starých časů platívalo pravidlo, když jsem nezaplatil, platím dvojnásobek, nebo dokonce čtyřnásobek. Tady se tváříme, že má začít platit pravidlo, když nemám na splácení, zaplatím 5 %, 7 %, a budeme stále licitovat o tom, jak málo má ten dlužník zaplatit. Mně to nepřipadá správné. A jenom jsem chtěl poprosit, aby tato Sněmovna opravdu v tomto případě umožnila normální rozpravu k tomuto tisku a nehnala se ve zkráceném řízení.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP