(10.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych k tomuto návrhu pouze připomenul, že jeho cílem je implementace evropského nařízení o zdravotnických prostředcích a doprovodná národní úprava otázek nařízením upravených. To znamená, jinými slovy je to vlastně překlopení evropské legislativy do českého práva.

K tomuto návrhu, který byl podrobně projednáván v rámci výboru pro zdravotnictví, byly ve druhém čtení načteny dva pozměňovací návrhy. Rád bych ve stručnosti shrnul postoj Ministerstva zdravotnictví k nim.

S návrhem pana poslance Pawlase Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí. Zaujímá tedy k němu nesouhlasné stanovisko, stejně jako výbor pro zdravotnictví. Návrh pana poslance by totiž zaváděl neodůvodněnou rozdílnost mezi zásilkovým a běžným výdejem, která se týká potřeby plnění požadavků kladených na osoby, které jej provádí. A nevidím důvod k rozdílné úpravě po věcné ani právní stránce.

Další návrh je potom z pera paní poslankyně Adámkové, který upravuje zavedení takzvaného elektronického poukazu, tedy něčeho podobného, co je například eRecept pro léčiva, a k němu pak Ministerstvo zdravotnictví ve shodě s výborem pro zdravotnictví zaujímá stanovisko souhlasné.

Prosím proto ctěnou Sněmovnu, aby při hlasování tato má stanoviska podpořila a umožnila tento návrh schválit. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Přestože se snažíme tyto zákony projednávat rychle, tak samozřejmě v rámci komplexnosti nás dohánějí další legislativní věci. Tedy k tomuto sněmovnímu tisku 696 si dovolím načíst legislativně technickou úpravu podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Bod 1. Dle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji následující legislativně technickou úpravu ke sněmovnímu tisku 696, návrh zákona o veřejných prostředcích: V bodě 15 mého pozměňovacího návrhu označeného v souhrnu pozměňovacích návrhů písmenem B se na začátek vkládá věta: V § 28 odst. 6 se slova "zdravotní pojišťovna pacienta" a spojka "a" zrušují.

Důvod. Legislativně technická úprava zajišťuje, aby v ustanovení § 28 odst. 6 nenastala nežádoucí duplicita, kdy bod 15 pozměňovacího návrhu vkládá sousloví "zdravotní pojišťovna pacienta" na konec tohoto ustanovení. Čili by tam duplicitně bylo to samé vyjádření.

Bod 2. Dále navrhuji, aby se na konci textu bodu 53 v tomto pozměňovacím návrhu, označeném v souhrnu pozměňovací návrh B, doplnila slova "§ 62 odst. 3 se nahrazuje textem § 66 odst. 3".

Důvod. Pozměňovací návrh doplňuje do původního návrhu nové paragrafy a vzhledem k tomu je nutné upravit odpovídajícím způsobem vnitřní odkazy v návrhu zákona, což bod 53 provedl částečně, ve vztahu k původnímu § 36. Navrhovaná legislativně technická úprava upravuje i řádný odkaz na původní § 62 odst. 3. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení ve třetím čtení v rámci rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Julius Špičák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem na hlasovací proceduru. Nejprve by se hlasovala legislativně technická úprava, která byla teď přednesena profesorkou Věrou Adámkovou a která směřuje k úpravě jejího pozměňovacího návrhu. Dále by se hlasoval návrh A, tedy pozměňovací návrh poslance Daniela Pawlase, a následovalo by hlasování B a pozměňovací návrh Věry Adámkové. Konečně by se hlasovalo o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Procedura není složitá, ale jak je zvykem, i tuto si schválíme hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 68 přihlášeno 99 poslanců, pro 85, proti nikdo. Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Julius Špičák: Prosím, abyste se vyjádřili k návrhu legislativně technické úpravy, která po formální stránce upravuje tedy návrh B, přednesla profesorka Věra Adámková.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele, pane ministře? (Souhlasné. Je slabě slyšet.) Možná vás poprosím, ať si ten mikrofon dáte blíž k sobě, ať je vše na stenozáznamu. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technické úpravy? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 69 přihlášeno 99, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Julius Špičák: Dále dovolte, abych vás vyzval k hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Daniela Pawlase, který odstraňuje požadavek na odbornou způsobilost osoby realizující zásilkový výdej zdravotnických prostředků třídy IIa a vyšší.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.) Stanovisko výboru? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 70 přihlášeno 99, pro 4, proti 58. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Julius Špičák: Dále dovolte, abych vás vyzval k hlasování o pozměňovacím návrhu Věry Adámkové, který zavádí takzvaný elektronický poukaz pro předepisování a výdej zdravotnických prostředků a zavádí v podstatě úřad centrálního úložiště těchto elektronických poukazů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.) Stanovisko výboru? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 71 přihlášeno 99 poslanců, pro 79, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Bylo hlasováno o všech návrzích a nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zdravotnických prostředcích, podle sněmovního tisku 696, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 72 přihlášeno 99, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

 

347.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 697/ - třetí čtení

Své místo u stolku zpravodajů si drží pan ministr zdravotnictví Jan Blatný, stejně tak zpravodaj zůstává stejný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 697/4, který byl doručen dne 12. listopadu 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 697/5.

Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP