(11.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Můžeme tedy začít projednávat bod

 

477.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání
videokonferencí při jednáních schůzí výborů a komisí Poslanecké sněmovny
/sněmovní dokument 5113/

Sněmovní dokument 5113 je návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání videokonferencí při jednáních schůzí výborů a komisí Poslanecké sněmovny. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě 6. května letošního roku na 45. schůzi a odročili jsme je do projednání v ústavně-právním výboru. Jde o usnesení Poslanecké sněmovny 1118 ze 45. schůze Poslanecké sněmovny. Požádám předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zároveň konstatuji, že ústavně-právní výbor sněmovní dokument 5113 projednal a jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní dokument 5704.

Požádal bych samozřejmě pověřeného člena ústavně-právního výboru, aby nás informoval o jednání výboru, případně přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Kolega Marek Benda je přítomen, a protože tady nemám nikoho uvedeného, kdo by za výbor přednesl stanovisko výboru, požádám přímo předsedu ústavně-právního výboru Marka Bendu, aby se k tomu dokumentu 5704, to znamená usnesení ústavně-právního výboru, vyjádřil a komentoval ho. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, víte, že jsme na jaře, ještě před prázdninami, tady přerušili projednávání dokumentu, který předložil pan předseda. Byl přikázán ústavně-právnímu výboru, který se jím zabýval 10. června, takže nevisí to na nás, visí to na Sněmovně, která se k tomuto materiálu nedostala. My jsme se pokusili materiál upravit způsobem - a tak vám ho předkládáme - který vychází z původních tezí pana předsedy Poslanecké sněmovny, to je možnosti vzdálené účasti na orgánech Poslanecké sněmovny, samozřejmě kromě pléna, výborech, komisích, případně podvýborech a dalších orgánech, ovšem s tím, že bude jasně řečeno, že se tak dá činit pouze v situacích nějaké závažné krize, pokud tuto situaci vyhlásí předseda Sněmovny po poradě v politickém grémiu a pak na základě toho předseda příslušného orgánu. Zbytek už jsou v podstatě jenom technické úpravy, ale šlo nám o to, abychom nezačali zavádět dlouhodobou praxi, že sem přestaneme chodit a budeme se hlásit jenom z dálky. To já pokládám za opravdu nevhodné. Myslím si, že ústavní orgány se musí chovat jako ústavní orgány a scházet se fyzicky a přímo.

Ještě jeden návrh pak přednese pan kolega Michálek. Ten vznikl až posléze po jednání ústavně-právního výboru a já za sebe říkám, že s tím návrhem jsem připraven se ztotožnit, a myslím, že můžeme - já samozřejmě nemůžu stahovat usnesení ústavně-právního výboru, ale když budeme o něm hlasovat jenom jako o protinávrhu, tak tam se jedná - pan kolega Michálek to nepochybně představí sám - jenom o jisté zpřesnění a doplnění, a pak si myslím, že můžeme odhlasovat a že můžeme po dobu, kdy máme nějakou pandemickou situaci, kdy jsou vyhlášena nějaká zvláštní nouzová opatření, mít řešení, které nám umožní vzdálené setkávání na orgánech Poslanecké sněmovny a současně rozhodování tak, aby to bylo v souladu s naším jednacím řádem a mohlo to fungovat jinak, než jak to zatím fungovalo trochu živelně.

Poslední poznámka k tomu, moje osobní: všechno, co jsem zažil zatím videokonferenčně, je spíše peklo než jednání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu velmi stručný, protože nás čekají další body, na které se těší zástupci politických klubů. My jsme se tady k tomuto sešli 6. května 2020, Sněmovna to zařadila na svoji 49., 54., 58. a 62. schůzi. Nedošlo k projednání. Děkuji, že jsme to teď zvládli, že se našla chvilka.

Já si dovolím ten luxus, že budu citovat sám sebe z toho dubna. Já jsem tenkrát řekl: Zaplať pánbůh, že tady nejsme v takové situaci nouzové, že bychom to opravdu museli přijímat. Ten materiál by měl být opravdu spíše do budoucna a jsem pro to a nemám problém, aby diskuse pokračovala.

Ještě než ten materiál přišel, tak byl k dispozici všem předsedům výborů, mohli své připomínky uplatnit, následně ten materiál šel všem předsedům poslaneckých klubů. Pak jsme se dohodli, že tedy stejně přerušíme, a šlo to do ústavně-právního výboru, který se v podstatě sám nabídl. Ta diskuse tam proběhla, došlo se k nějakému širšímu konsenzu. Teď je v systému ještě návrh Pirátské strany, který to usnesení ještě zpřesňuje spíše po technické stránce. Není s tím zásadní problém.

Já se vracím k tomu citátu. Já si budu moc přát, když zase toto usnesení brzy už nebudeme potřebovat, ale ukázalo se oproti dubnu, že zkrátka ta situace nastat může. Všechny vás požádám o podporu, abychom toto usnesení přijali a abychom měli nějaká pravidla pro ta videokonferenční setkání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat panu předsedovi, že předložil návrh usnesení, který řeší určité technické problémy, které jsou spojené s účastí poslanců v době koronakrize na jednání výborů. Myslím, že to je krok správným směrem. My jsme se při zpracování těch úprav zaměřili pouze na to, abychom upřesnili některé části týkající se například vzdálené účasti, některé technické aspekty a to, aby poslanec, který to oznámí včas a je v karanténě, se mohl toho výboru účastnit, tak aby to jednání výboru bylo reprezentativní.

Návrh usnesení, který předkládáme - a je to konzultováno i s paní kolegyní Pastuchovou z poslaneckého klubu ANO a s kolegy z ODS a poslal jsem to všem předsedům klubů a myslím si, že na tom panuje celkem shoda -, sněmovní dokument 6965, který byl rozeslán 1. prosince, takže je splněna lhůta pro načtení návrhu autonomního usnesení, se v podstatě odlišuje tím, že právě je tam přesně vymezena vzdálená účast a je tam zachován ten režim, v podstatě to vychází i z návrhu ústavně-právního výboru, je tam zachován ten režim, který vyhlašuje předseda Poslanecké sněmovny, a v rámci toho režimu tedy o konání schůze výboru prostřednictvím videokonference a o povolení vzdálené účasti na jednání výboru rozhodne za podmínky stanovené v bodě 3 předseda výboru, přičemž následně je tam ta podmínka, že pokud poslanec nebo člen vlády požádá o vzdálenou účast kvůli karanténě, tak mu předseda výboru vyhoví, pokud to oznámí 48 hodin předem. Myslím si, že tohle je adekvátně vyřešené.

Pak jsou tam nějaké technické detaily ohledně toho, jakým způsobem se ověřuje, jak je poslanec přítomen podle zobrazení obličeje v reálném čase, s tím, že tam se předvídá, že pokud budeme mít sofistikovanější systém třeba v budoucnosti, propojený s elektronickými podpisy, tak to můžeme rovněž použít, aniž bychom museli v budoucnu novelizovat toto usnesení. Od původního záměru, že by byla možná v případě karantény i vzdálená účast na jednání Poslanecké sněmovny, jsme ustoupili, takže ten pozměňovací návrh předkládat nebudeme, protože na tom shoda nebyla.

Děkuji za pozornost a za zvážení podpory tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda Marian Jurečka, po něm paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, pane ministře, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Myslím si, že za nás, za KDU-ČSL, my jednoznačně podporujeme tu možnost, když je takováto složitá situace a v budoucnu se může opakovat, aby tady byla možnost a byla jasná pravidla pro jednání i prostřednictvím on-line přenosů a videokonferenčního připojení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP