(15.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Můžeme pokračovat dalším návrhem, je to návrh paní poslankyně Lucie Šafránkové, která navrhla alternativně hlasovat o bodu 37, tisk 652, to je pomoc v hmotné nouzi, a to dnes po pevně zařazených bodech, nebo ve čtvrtek po pevně zařazených bodech. Čili první hlasování bude o dnešku po pevně zařazených bodech.

Hlasování číslo 152 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 152. Ze 103 přítomných pro 24, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o té alternativě, ve čtvrtek po pevně zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování číslo 153, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Opakuji - pomoc v hmotné nouzi. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 153. Přítomno 102 poslanců, pro 24, proti 1. Ani tato alternativa nebyla přijata.

 

Můžeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Třešňáka a je to o vyřazení již schváleného bodu 352, který je pevně zařazen na pátek jako první bod třetích čtení na základě návrhu kolegy Stanjury.

A rozhodneme v hlasování číslo 154. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 154. Přihlášeno 100, pro 21 poslanec, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, protože zůstal pevně zařazeným bodem, ještě o jeho přeřazení, a to je návrh na to, aby byl tento návrh zařazen za tisk 502, jak navrhl kolega Ferjenčík, ano? Tak a to je...

Rozhodneme v hlasování číslo 155, které jsem zahájil, abychom přehodili tisky 502 a 966, tedy aby byl druhým bodem jednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 155. Přítomen 101 poslanec, pro 23, proti 17. Ani tento návrh nebyl přijat. (V sále je hluk.)

 

Tím, jsme, myslím, rozhodli o všech pevně zařazených bodech a o změnách, které navrhli poslanci. Cítí se někdo nespokojen se svými návrhy, že nebylo o jeho návrhu hlasováno? Doufám, že ne. Můžeme tedy projednávat body podle schváleného pořadu schůze, a já ještě než zahájím tento bod, tak požádám sněmovnu o klid.

 

Prvním dnešním pevně zařazeným bodem je

 

494.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1095/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1095/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Měl by být přítomen pan poslanec (senátor) Tomáš Goláň. A já požádám paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, pan kolega Goláň je tady. (Hluk v sále trvá.) Pane senátore, prosím, zaujměte místo u stolku zpravodajů. Já vás tady vítám.

Paní vicepremiérce ale slovo neudělím, dokud tady nebude klid! Já chápu možná u některých rozčarování, u některých radost se schváleným pořadem schůze, ale pokud, kolegové a kolegyně, máte diskusi nad jiným tématem, než jsou spotřební daně, tak zásadně v předsálí, a to i straničtí kolegové paní vicepremiérky. Ještě chviličku, ještě chviličku...

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se stručně vyjádřila k Senátem vrácenému znění návrhu zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních a na základě senátního pozměňovacího návrhu také aktuální zákon o kompenzačním bonusu. Změnu zákona o spotřebních daních jsem již dostatečně představila při projednávání tohoto návrhu zákona zde v Poslanecké sněmovně, takže jenom velmi stručně shrnu, že se jedná o reakci na současnou situaci, kdy pivo není možné s ohledem na vládní opatření k zabránění šíření koronaviru distribuovat do uzavřených restaurací, hotelů a obdobných zařízení, naopak je nutné pivo z těchto provozoven vracet do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace či přepracování, což je spojeno s nárokem na vrácení spotřební daně. Tato možnost již byla do zákona o spotřebních daních vložena během tohoto jara jako dočasné opatření účinné do konce tohoto roku. Vzhledem k přetrvávající situaci spojené s výskytem koronaviru je však nezbytné prodloužit toto opatření i po 31. prosinci 2020.

Z pohledu podnikatelského prostředí přinese navrhovaná úprava zvýšení právní jistoty subjektů a také administrativní zjednodušení celého procesu, umožnění vrácení piva do režimu podmíněného osvobození od daně. Změna zákona o kompenzačním bonusu, kterou navrhl Senát, mění pravidlo, podle něhož nárok na kompenzační bonus nevzniká v případě, že byla za stejný den čerpána jiná podpora související se zmírňováním následků současné epidemie. Toto pravidlo je součástí zákona zejména proto, aby v některých případech nedocházelo ke kumulaci podpor a zvýhodňování některých subjektů na trhu, přičemž svoji roli samozřejmě hraje i rozpočtové hledisko. Nicméně na základě diskusí, které na toto téma proběhly zejména na půdě Senátu, jsem se v této věci rozhodla upřednostnit spíše hledisko větší podpory podnikatelů, kteří v současnosti potřebují pomoc, i s ohlédnutím na to, že opět bylo zpřísněno, což v té době jsme ještě nevěděli, ale teď je to jasné, že to rozhodnutí bylo správné.

Ministerstvo financí tak spolupracovalo na přípravě kompromisního pozměňovacího návrhu pana senátora Goláně, který zmírňuje uvedené pravidlo a připouští souběh kompenzačního bonusu a podpory z programu Antivirus, COVID - Nájemné a ošetřovné pro OSVČ, a to zpětně za všechna podzimní bonusová období. Já jsem tento návrh následně v Senátu podpořila a činím tak i nyní na plénu Poslanecké sněmovny. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas ve znění vráceném Senátem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové a požádám o slovo pana senátora Tomáše Goláně, aby odůvodnil stanovisko Senátu. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat Ministerstvu financí a paní ministryni za pomoc s vypracováním tohoto pozměňovacího návrhu. Už tehdy, když jsme o tom diskutovali, tak jsme cítili, že mohou přijít tahle opatření, která vlastně nastanou již od pátku, a proto jsme chtěli podnikatelům skutečně zpětně nahradit výpadky, které byly způsobené tím druhým uzavřením. Abych řekl, tak v Senátu byla úplně napříč podpora tohoto návrhu, protože ze 72 senátorů přítomných podpořil tento návrh 72 senátorů. Takže já vás také prosím o podporu tohoto návrhu, abychom podnikatelům pomohli v jejich špatné situaci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Tomáši Goláňovi a ptám se paní zpravodajky garančního výboru, rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslavy Vostré, jestli se chce vyjádřit. Paní předsedkyně, chcete se vyjádřit k tomuto senátnímu návrhu? Evidentně nechce, tak otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a teď se tedy omlouvám, takže... dobře. Pan poslanec Vojtěch Munzar, potom Mikuláš Ferjenčík, ano? Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP