(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, popřípadě mi také oznámili, kdo bude hlasovat s kartou náhradní.

Protože jednáme v přítomnosti polovičního počtu poslanců, tak konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Seznámím vás ale s omluvami členů vlády: paní ministryně Marie Benešová se dnes omlouvá z pracovních důvodů, pan ministr Jan Blatný se omlouvá také z pracovních důvodů, místopředseda vlády Karel Havlíček se omlouvá do 15 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Tomáš Petříček se omlouvá do 10 hodin z pracovních důvodů a ministr Robert Plaga se omlouvá z dnešního jednacího dne také z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu 337, sněmovní tisk 1067 - státní rozpočet 2021, třetí čtení. Poté bychom se měli věnovat projednáváním dalších pevně zařazených bodů, které souvisejí se státním rozpočtem. Jedná se o tyto body: 338, sněmovní tisk 1068 - střednědobý výhled státního rozpočtu na roky 2022-2023; bod 339, sněmovní tisk 166 - státní rozpočet fondu životního prostředí; bod 340, sněmovní tisk 1069 - rozpočet Státního fondu podpory investic; bod 341, sněmovní tisk 1071 - rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury; bod 342, sněmovní tisk 1086 - dotační programy zemědělství pro rok 2021; bod 343, sněmovní tisk 1087 - rozpočet Státního fondu kinematografie; bod 495, sněmovní tisk 1108 - rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu.

Připomínám také, že z rozhodnutí Poslanecké sněmovny, máme na 12.30 pevně zařazené body 383 až 386, což jsou volební body, a potom budeme pokračovat projednáváním dalších bodů podle schváleného pořadu schůze.

V tuto chvíli mají možnost vystoupit poslanci, kteří chtějí navrhnout změnu schváleného pořadu 72. schůze. K tomuto bodu se písemně přihlásil pan předseda Martin Kolovratník, který dostane slovo. A vidím i přihlášku... Je to k témuž, ano. Tak pan předseda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, paní poslankyně, páni poslanci. Možná pana předsedu Bartoška teď předběhnu s tím svým vyprávěním k volebním bodům. Já jsem tady včera nebyl z důvodu párování, tak se za to omlouvám, vracím se k tomu plánu voleb jménem volební komise až dnes. A prosím, abychom z pořadu schůze vyřadili ty tajné volby, tedy body 384 - Státní fond kinematografie, 385 - Dozorčí rada Státního fondu podpory investic, a 386 - Kontrolní rada Grantové agentury. Je to z toho důvodu, že jsme dnes tedy v polovičním počtu, nebylo by vhodné, vlastně ani není legislativně podložené, jak realizovat tajnou volbu v tom polovičním formátu. I pro nás, volební komisi, by bylo prakticky nemožné vytvořit nějaký seznam, podle kterého pak počítáme kvorum. Takže proto prosím, aby, jak už se ustálilo, teď na podzim jsme tady ty tajné volby realizovali, až budeme zase v plném počtu, předpokládám tedy na lednové schůzi, za volební komisi mohu garantovat, že v žádném z těch orgánů nehrozí nějaká prodleva, že by nebyl usnášení- nebo práceschopný, takže žádné zdržení nehrozí.

Proto prosím o vyřazení bodů 384, 385 a 386 z programu schůze. A vedle toho prosím, abychom v programu zanechali pouze tu jednu jedinou volbu, a to veřejnou aklamací změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, je tam navržena pouze jedna jediná změna, kterou bychom zde na plénu hlasovali. A tam nám stačí z důvodu časové úspory přesunout tento bod 383 na 12.45. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo další z poslankyň, poslanců k programu schůze s návrhem na změnu? Ne. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl Martin Kolovratník. Jedná se o to, že se dnes nebudeme zabývat body 384, 385 a 386, pouze budeme 383, a ten přesuneme na 12.45. Věc je jasná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno 85 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh jsme přijali. A jenom připomínám, že na 12.45 jsme napevno zařadili volební bod 383.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

337.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
/sněmovní tisk 1067/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá. Pozměňovací návrhy nám byly doručeny jako sněmovní tisk 1067/3 a návrhy doprovodných usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1067/4. Připomínám, že projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu se řídí podle § 101 až 106 našeho jednacího řádu a návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání.

Dříve než otevřu rozpravu, tak požádám zpravodajku rozpočtového výboru, paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby uvedla soubor pozměňovacích návrhů, doprovodná usnesení a přednesla návrh postupu při hlasování. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem postupu při projednávání a hlasování návrhu státního rozpočtu pro rok 2021. Jak už řekl pan místopředseda, pozměňovací návrhy, všechny pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 1067/3. Začali bychom jako vždy pozměňovacími návrhy v tabulce A, což jsou návrhy, které vzešly z jednání jednotlivých výborů.

Poté bychom pokračovali pozměňovacími návrhy, tak jak tady byly načteny v druhém čtení, a to tak, podle té tabulky, to znamená podle jednotlivých čísel v pořadí, jak je máte v usnesení číslo 1067/3. Po prohlasování pozměňovacích návrhů a hlasování o návrhu zákona jako celku bychom v případě přijetí tohoto návrhu zákona rozhodli o doprovodných usneseních, která máte v tisku 1067/4 a opět vzešla z jednotlivých výborů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP