(12.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Máme tady na hlasování, že se vrací... pan poslanec Petr Beitl navrhuje, abychom vrátili přeložený návrh navrhovateli k dopracování. Tak já už jsem svolal všechny poslance.

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 173, je tady přihlášeno 95 poslanců, pro 8, proti 29. Návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování byl zamítnut.

 

Tímto přerušuji projednávání tohoto tisku. (Hlasy z pléna.) No ale my máme pevně zařazený bod ve 12.40. Cože? (Připomínky z pléna.) No tak... to tedy nevím, my to máme pevně hlasováním Sněmovny zařazeno ve 12.40, tak teď nevím, jak hlasováním můžeme pokračovat, vždyť to Sněmovna odhlasovala, že na 12.40... (Rady z pléna.) Jo, takže to bychom znova museli hlasovat zase, což asi ... Takže pojďme tedy... Já to přeruším, ale můžeme se k tomu stihnout vrátit samozřejmě ještě do třinácté hodiny. Takže já zrychlím svoji řeč.

 

Teď tady máme na 12.40 pevně zařazený bod

 

282.
Návrh poslanců Josefa Kotta, Jaroslava Faltýnka, Vlastimila Válka,
Pavla Kováčika, Antonína Staňka, Zdeňka Podala, Jaroslava Martinů,
Jany Krutákové, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 938/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Vláda k tomuto návrhu nezaujala žádné stanovisko. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Josef Kott. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně. Děkuji za zařazení tohoto bodu.

Velice ve stručnosti. Cílem předloženého návrhu zákona je zajištění podmínek pro hrazení škod způsobených kormoránem velkým v období 2021 až 2023. Návrh je reakcí na aktuální neměnnou situaci, která se týká rozsáhlých škod na rybách způsobených kormoránem velkým.

Pro účely tohoto zákona jde o navazující dočasné zařazení kormorána velkého pod právní režim zvláště chráněných vybraných živočichů spolu se zavedením odpovědnosti státu za škody jím způsobené. Předložená novela zákona navazuje na novelizaci z let 2017 a 2019 reagující na výjimku kormorána velkého ze zvláště chráněných druhů. Novelou zákona č. 197/2017 Sb. byl ze seznamu vybraných zvláště chráněných druhů uvedených podle § 3 zákona o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy vyškrtnut kormorán velký a zároveň bylo uvedeno formou přechodného ustanovení zákona přechodné období tři roky, ve kterém jsou škody způsobené tímto živočichem i nadále hrazeny.

S ohledem na dosavadní zkušenosti s aplikací zákona 115/2000 Sb. se navrhuje, aby se zákon vztahoval krom zvláště chráněných vybraných živočichů v zákoně uvedených dočasně též i nadále na kormorána velkého pro další přijaté období 2021 až 2023. Prokazatelně způsobené škody se budou hradit za podmínek v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými živočichy. To odpovídá i zavedené praxi, na kterou jsou poškození zvyklí.

S ohledem na potřebu účinnosti zákona od 1. 1. 2021 navrhovatel navrhl Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním vyslovila souhlas již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Po dohodě s kolegou Radkem Holomčíkem načte pan zpravodaj legislativně technickou úpravu týkající se účinnosti novely tohoto zákona a doprovodné usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak prosím. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Radek Holomčík. Změna zpravodaje. A kdo je zpravodajem? Tak pane poslanče, prosím. Já vím, takže tady máme žádost o změnu zpravodaje, bude to pan poslanec Jan Pošvář. Svolám poslance do jednacího sálu, budeme hlasovat o změně zpravodaje. Tak já myslím, že jsme tady všichni.

 

Takže otázka zní: kdo souhlasí s tím, aby byl zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Pošvář?

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 90 poslanců, pro 80, proti žádný. Zpravodajem tedy bude pan poslanec Jan Pošvář. A máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, víceméně vše podstatné bylo již řečeno. Jedná se o prodloužení současného stavu. V rychlosti. Finanční dopady tohoto návrhu na státní rozpočet jsou v řádu desítek milionů ročně. Za rok 2019 to bylo 37,2 milionu korun. Obdobné částky lze na základě zkušeností z praxe očekávat v letech následujících. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance a jednu faktickou poznámku. Takže nejprve dám prostor paní poslankyni Monice Jarošové, protože faktická by měla reagovat na nějaké vystoupení v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vám sdělila stanovisko hnutí SPD k novele zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, konkrétně se jedná zde o škody způsobené kormoránem velkým. Cílem tohoto návrhu je zajištění podmínek pro hrazení škod způsobených kormoránem velkým v období 2021 až 2023, protože škody vzniklé chovatelům ryb po roce 2020, nelze za stávající právní úpravy hradit.

Kormorán velký bohužel i nadále požívá v celé EU stejného stupně ochrany jako tzv. volně žijící pták. Důsledkem toho jsou přemnožení a s tím rostou i škody, které způsobují. Není ani předpoklad, že by v nejbližší době došlo k radikální změně, ke snížení jeho přemnožení v celé Evropě. Daří se jim nejenom díky rybolovu, ale nahrává jim i teplejší počasí. Pokud se ochladí, normálně migrují, ale v posledních letech se stává, že prakticky nemrzne a oni nemají důvod se nějak houfně přesunovat někam na jih. A každá populace, která zde přezimuje, jedná se zhruba o 10 až 15 tisíc jedinců, způsobuje mnohamilionové škody. Sami rybáři mají zkušenost, že hejno několika stovek ptáků při spotřebě půl kilogramu ryb dokáže řeku pořádně vyčistit. Pak rybáři musejí napravovat, a je to stále dokola. Oni mají povinnost zarybňovat, ale tím krmí přemnožené kormorány, a proto je třeba jim co nejdříve tyto škody, těm rybářům, nahradit. Celkové škody tedy přesahují 100 milionů korun ročně, a my chceme ponechat úroveň náhrady škody ve výši 100 % prokázaných, vzniklých, přímých škod.

Naše hnutí SPD, které je zároveň spolupředkladatelem, tuto novelu podpoří a podpoříme také zkrácené jednání v souladu s paragrafem 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní další v obecné rozpravě pan poslanec Petr Bendl, je to poslední přihláška zatím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný. Byli jsme to my, kdo v roce 2013, komu se podařilo vyndat tohoto velmi chytrého tažného ptáka z režimu zvlášť chráněných druhů, protože bylo nutné se s tou situací nějak poprat, proto my v zásadě velmi podporujeme tento návrh i jeho projednání v tzv. devadesátce. Byť principiálně říkám, že bychom raději rozdávali náboje než platili obecné škody, které nelze dopočítat. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP