(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali ještě je někdo v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není. Takže nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 938 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 175 přihlášeno 97 poslanců, pro 83, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Jana Pošváře.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Já, jak bylo avizováno, načtu dva návrhy.

První je tedy legislativně technická a ta zní: V souladu s § 90 odst. 6 jednacího řádu Sněmovny podávám tento návrh: V článku 3 se slova "1. ledna 2021" nahrazují slovy "prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení". Odůvodnění zní, že dosavadní navržené datum účinnosti od 1. 1. 2021 je již nereálné, proto se to navrhuje z naléhavého veřejného zájmu změnit v souladu s příslušnými paragrafy.

Druhý návrh je doprovodné usnesení, a to zní přesně: "Poslanecká sněmovna - za prvé - žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, aby ve vzájemné spolupráci připravily systematické řešení škod způsobovaných nálety kormoránů na chovy ryb a jejich případné kompenzace, a to i na celoevropské úrovni, a informovaly Poslaneckou sněmovnu do 31. srpna 2021 o přijatých opatřeních."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy přistoupíme k hlasování o těchto dvou přednesených návrzích. Já radši zagonguji. Mám žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Pane zpravodaji, kdybych něco řekl špatně, ale já nic špatně neřeknu, protože teď řeknu jenom, že budeme hlasovat o vašem návrhu na legislativně technickou úpravu. Myslím, že je to dostatečné, všichni jsme to slyšeli, nikdo nenamítá.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro tu legislativně technickou úpravu? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 176 přihlášeno 90 poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Kotta, Jaroslava Faltýnka, Vlastimila Válka, Pavla Kováčika, Antonína Staňka, Zdeňka Podala, Jaroslava Martinů, Jany Krutákové, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 938."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 177 přihlášeno 90 poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Předtím, než ukončím projednávání, máme tady to usnesení. Teď je tedy otázka, máme ho opakovat, to usnesení? (Hlasy ze sálu: Ne.) Pamatujeme si.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro to usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 178 přihlášeni 92 poslanci, pro 89, proti žádný. S usnesením byl vysloven souhlas a projednávání tímto končí.

 

My se tedy vrátíme k tomu přerušenému bodu. Ještě přečtu dvě omluvy. Omlouvá se ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček od 12 do 13 hodin z pracovního důvodu 17. prosince. Dále se omlouvá pan ministr vnitra Jan Hamáček od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Já to zase otevřu. Já tedy znovu otevírám bod

 

94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 961/ - prvé čtení

Budeme pokračovat. My jsme skončili u hlasování o vrácení předloženého návrhu. Tento návrh nebyl přijat. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání - pardon? (Ministryně Maláčová mluví od stolku zpravodajů.) Zkrácení lhůty se hlasuje až na konec. Mám to poznamenáno. Děkuji, paní ministryně, že jste mě aktivně chtěla upozornit, ale mám vše pod kontrolou. (Veselost v sále.)

Takže jak jsem říkal, nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím.

 

Takže přistoupíme k hlasování, a já tedy položím dotaz, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 179 přihlášeni 92 poslanci, pro 85, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Nikoho nevidím. Takže teď bude to kýžené hlasování, na které čeká paní ministryně.

 

To znamená, že tady máme návrh od předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky, abychom zkrátili lhůtu pro projednání ve výboru na 30 dnů.

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 180 přihlášeni 92 poslanci, pro 72, proti 2. Návrh byl přijat a lhůta bude 30 dnů. Končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Jsou čtyři minuty, takže bych otevřel ještě další bod, protože to není minuta nebo dvě. Máme tady bod

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
/sněmovní tisk 756/ - druhé čtení

Já jsem tento bod tedy otevřel, ale předseda klubu ČSSD Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. My bychom si chtěli vzít ty zbývající tři minuty pauzu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže pauza, žádost klubu ČSSD, tři minuty do 13 hodin. Já tedy vyhlašuji pauzu, přeji dobrou chuť a schůze bude pokračovat ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP