(Schůze zahájena v 10.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než zahájíme 73. schůzi, tak několik organizačních připomínek. Já bych připomněl, že ve 12.00 bude zahájena 74. schůze. Pokud bude doprojednán sněmovní tisk 966, tak ukončíme i schůzi 67.

A nyní tedy zahajuji 73. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Právě jsem vás odhlásil a požádám vás, abyste se přihlásili znovu, a tím se odprezentovali, případně mi oznamte, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 48 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 20. listopadu tohoto roku elektronickou poštou.

Nejprve bychom přistoupili k volbě ověřovatelů. Ale ještě vyčkám, než se naplní kvorum. (Chvilku čeká.) Tak. Navrhuji, abychom určili jako ověřovatele pana poslance Petra Dolínka a pana poslance Františka Kopřivu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze. Nikoho nevidím.

Pan poslanec Beitl hlasuje s náhradní kartou číslo 10.

Tak ještě jednou se rozhlédnu po sále, žádný jiný návrh ověřovatele nevidím, ale musíme ještě chviličku počkat. (Není dostatečné kvorum.) Ještě chviličku vydržíme.

Já bych chtěl jenom využít toho, že dnes je 26. 11. a narozeniny má pan poslanec Jiří Kohoutek, tak pane poslanče, všechno nejlepší. (Potlesk.) A dobře to vyšlo s těmi narozeninami, než jsme vám popřáli, tak jsme naplnili kvorum, tak dvojnásobná gratulace.

 

Budeme tedy hlasovat o ověřovatelích.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je v tuto chvíli 86 poslanců, pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 73. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Františka Kopřivu.

 

Dnes zasedáme opět v polovičním počtu. Já konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová z pracovních důvodů, Jan Blatný z pracovních důvodů, Jana Maláčová z pracovních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Tomáš Petříček do 11 hodin z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Miroslav Toman z pracovních důvodů.

Paní poslankyně, páni poslanci, nejprve tedy, abych dodržel správný postup, vyřešíme tohle. Dne 9. října jsem svým rozhodnutím číslo 70 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Dále jsem podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny rozhodl o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1090, ve zkráceném jednání, a přikázal jsem je výboru pro bezpečnost k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení dodnes do devíti hodin.

Podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k legislativní nouzi. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 90, pro 86, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 73. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu, rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Tak.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 73. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 90 poslanců, pro 75, proti 10. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Otevírám bod číslo

 

1.
Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky
k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - druhé čtení

Já poprosím o klid v sále. Požádám kolegyně a kolegy, kteří mají potřebu si něco tady domlouvat, aby si to domlouvali venku. (Hluk v sále neustává.) Ještě prosím o klid! Už začala schůze, máme schválený pořad, otevřel jsem bod.

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 20. listopadu na 67. schůzi Poslanecké sněmovny, podrobná rozprava nebyla ukončena, byla přerušena, poslanecký klub pirátské strany si vyžádal přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce patnácti minut. Přestávka uplynula ve 14.00, kdy byla schůze přerušena z důvodu zahájení 71. schůze Poslanecké sněmovny.

U stolku zpravodajů už zaujal své místo místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Petr Dolínek.

Připomínám, že usnesení hospodářského výboru byla doručena jako sněmovní tisk 966/1 a 2. Iniciativně se tímto návrhem zabýval výbor pro bezpečnost, jehož usnesení bylo doručeno 23. 11. jako sněmovní tisk 966/3. Takže se ještě ptám pana předsedy výboru poslance Radka Kotena, zda se chce vyjádřit, bude přítomen v tomto... Nemá zájem se vyjádřit pan předseda dodatečně?***
Přihlásit/registrovat se do ISP