(15.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, budeme hlasovat o garančním výboru. Já tedy přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 151 je přihlášeno 98 poslanců, pro 81, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor, ale už něco zaznělo v obecné rozpravě. Pan předseda Kováčik se svým návrhem.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Navrhuji přikázání zemědělskému výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Ptám se, zda je zde další jiný návrh. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o přikázání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru k projednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 152 je přihlášeno 99, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan zpravodaj - zkrácení lhůty k projednání ve výborech, zkrácení lhůty pro druhé čtení na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů? Kdo je proti?

hlasování číslo 153 je přihlášeno 99, pro 82, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu pro projednání ve výborech.

 

Tím jsem vyčerpal všechna hlasování v tomto bodu. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 758/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jak jsem řekl, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, důvodem pro předložení navrhované novely zákona o metrologii - věřím, že nekonfliktního zákona - je transpozice směrnice Komise, kterou se přizpůsobuje takzvanému technickému pokroku, příloha směrnice Rady. Stávající definice základních jednotek již neodpovídají technickému pokroku v oblasti měření, a proto byly na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry v roce 2018 přijaty definice nové, které odrážejí nejnovější vývoj vědy v oblasti měření, a následně byla přijata zmíněná směrnice.

V právním řádu naší země jsou definice základních jednotek SI obsaženy v zákoně o metrologii, a je nezbytné tedy uvést tyto definice do souladu s novými definicemi. Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona je transpozičním předpisem s krátkou lhůtou pro transpozici a věcně jde skutečně pouze o parametrické změny bez možnosti se odchýlit, navrhuji proto schválení tohoto materiálu již v prvním čtení podle § 90 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrem si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s uvedeným návrhem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a já poprosím, aby se slova ujala zpravodajka, paní poslankyně Monika Oborná.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už tady zaznělo od pana ministra, důvodem předložení tohoto zákona je přijetí nových definic základních jednotek, ke kterému došlo na zasedání generální komise pro váhy a míry. Na základě tohoto došlo k přijetí směrnice Komise EU, takže jde opravdu čistě jenom o transpoziční věc, kterou je nezbytně nutné uvést do souladu s novými definicemi. Takže jak už tady zaznělo, je zde návrh, abychom tuto novelu přijali podle § 90, tedy v prvním čtení. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho v sále nevidím, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Není zájem. Konstatuji, že nebyla podána námitka proti projednání podle § 90 odst. 2, a proto rozhodneme nyní o pokračování projednání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 758 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 154 je přihlášeno 97 poslanců, pro 63, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Rozhlížím se, rozhlížím, nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova je, nebo není? Není. My tedy přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 758."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 155 přihlášeno 98, pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání tím končí.

 

To byl velmi hladký průběh. Končím tento bod a otevírám bod

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 799/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, jsem moc rád, že mohu uvést návrh velmi důležitého zákona, kterým se mění energetický zákon. Zákon není úplně jednoduchý. Kdybych ho měl velmi zjednodušeně shrnout do tří bodů, tak první by nepochybně byl a týkal by se Energetického regulačního úřadu, druhý zemního plynu a třetí toho, čemu říkáme energošmejdi. Dovolím si teď krátce představit tyto oblasti.

První oblastí je prostřednictvím této předkládané normy uvést českou právní úpravu do souladu s legislativou EU, a to v návaznosti na formální upozornění a odůvodněné stanovisko Evropské komise, která České republice vytýká nesprávné provedení směrnic z roku 2009, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem. Tento návrh řeší výtky Komise, a to v oblasti nezávislosti Energetického regulačního úřadu, a to zejména pokud jde o takzvané desetileté plány provozovatelů přenosové a přepravní soustavy, dále v oblasti podmínek odvolání člena Rady ERÚ a problematiku opakovaného jmenování člena rady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP