(15.40 hodin)
(pokračuje Filip)

A v hlasování číslo 156 rozhodneme, že garančním výborem pro tento tisk bude výbor hospodářský.

Ptám se, kdo je pro - zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 156. Z přítomných 85 pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nikoho nevidím, tedy není o čem hlasovat.

 

Máme z rozpravy návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

To rozhodneme v hlasování číslo 157, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 157: z přítomných 84 pro 82, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 43.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 992/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Jan Blatný. Požádám ho, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů a o totéž požádám paní zpravodajku, paní předsedkyni výboru pro zdravotnictví Věru Adámkovou, která tak již učinila. Děkuji.

Myslím si, že chviličku posečkáme, abychom tento bod mohli... Pane ministře, já myslím, že tady hladina hluku je odpovídající tomu, že můžete přednést úvodní slovo, takže prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi uvést návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonů. Tento návrh je jednou z nejrozsáhlejších novelizací tohoto zákona za poslední roky a má za cíl přispět především ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění hned v několika oblastech.

K nejvýraznějším změnám patří zejména nová úprava přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb, která pojištěncům zajistí objektivnější a transparentnější posouzení jejich konkrétní situace a nároků na zdravotní péči.

Další významnou změnou, která je přínosem pro pacienty z hlediska zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků, je aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a aktualizace úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků. Tyto změny především umožní zohlednit pokrok, kterého se za posledních řadu let podařilo v medicíně dosáhnout.

Přínos pro pacienty bude znamenat také navrhované zjednodušení vstupu léčivých příspěvků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to konkrétně v oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků a přípravků pro vzácná onemocnění. Zde bych chtěl také zmínit výraznou podporu mnoha pacientských organizací i Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví.

Návrh obsahuje také úpravy dalších oblastí veřejného zdravotního pojištění, které vycházejí z aplikační praxe. Mezi tyto oblasti patří například prodloužení věkové hranice pro úhradu umělého oplodnění z 39 na 40 let nebo rozšíření okruhu osob, které mohou pacientům indikovat domácí péči.

Přestože se jedná o poměrně zásadní změnu, a věřím, že zásadní změnu k lepšímu, jak už jsem zde hovořil, jedná se především o zjednodušení a zlepšení dostupnosti péče včetně pacientů se vzácnými chorobami a podobně, tak přesto dopad na systém veřejného zdravotního pojištění lze odhadovat pouze ve výši cca 350 milionů korun v prvním roce účinnosti a v nízkých stovkách milionů v letech následujících, tedy nepříliš velký. Vzhledem k tomu, že od 1. června 2020 a dále také od 1. ledna 2021 došlo k významnému navýšení platby pojistného za takzvané státní pojištěnce, je systém veřejného zdravotního pojištění schopen tato navýšení bez problému absorbovat.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh má ambici přispět v mnoha ohledech ke zlepšení fungování veřejného zdravotního pojištění v této zemi ve prospěch pojištěnců, a proto si dovolím vás požádat o jeho podporu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Janu Blatnému za jeho úvodní slovo a požádám zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni, předsedkyni zdravotnického výboru Věru Adámkovou, o zpravodajskou zprávu. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, musím říci, že pan ministr velmi dobře, přehledně uvedl celou problematiku navrženého zákona a já jenom dodám pro ty, kteří se nezabývají zdravotnictvím, že se jedná vlastně o zcela nejdůležitější zákon, který bychom v současné době měli řešit, protože se zabývá komplexně celým zdravotnictvím a je to opravdu alfa a omega poskytovaných zdravotních služeb. Zasahuje v této předkládané novele vlastně do všech oblastí medicíny, a představuje tedy opravdu stěžejní dokument. A já vás velmi prosím, abychom tomu věnovali patřičnou pozornost.

Návrh zákona je psán přehledně a je vybaven poměrně vyváženou důvodovou zprávou. Některé oblasti, a to uvidíme potom ve výboru, budou ještě vysvětlené tak, abychom na dalším sezení Poslanecké sněmovny mohli předstupovat už s vyváženými debatními závěry.

Chtěla bych obrátit vaši pozornost na některé nové věci, které se vyskytují. Tento zákon se zabývá také významným cílem klinických studií. Jasně tam precizuje odkaz na třicetiprocentní pozitivní efekt.

Dále je tam § 39da, který jasně říká, kdo je účastníkem řízení, že tam může být i příslušná odborná společnost a podobně. Čili i to je velmi důležité, že tady máme dotčeno tohoto bodu.

A dále tam je několik příloh. Chtěla bych obrátit vaši pozornost, abyste získali představu.

Máme zde kategorizaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Tady jenom musím říci, že se jedná o 180 stran. Je to velmi, velmi podrobná práce a možná že bude možné i nějaké zjednodušení.

Dále musíme říci, že tam je seznam zdravotních výkonů, který je hrazený nebo nehrazený za určitých podmínek. Je velmi důležité, že se zde dotýká tato novelizace i záležitostí stomatologických, ortodoncie, která je velmi důležitá v současné době.

Další věcí, která je velmi důležitá, je samozřejmě povolování moderních léčiv a důležitá je samozřejmě také úhradová regulace zdravotnických prostředků.

Důležitý je rovněž také problém indikace domácí péče, která v současné době je omezena § 22 zákona 48 a je to omezený výběr. Takže i tady se tento zákon dotýká této velmi důležité části našich zdravotních poskytovaných služeb.

Dobře víte, že velmi důležitý je pro nás § 16, který v současné době považujeme za nadužívaný, a tato novelizace se rovněž zabývá dalšími úhradami léčiv tak, abychom nemuseli používat pouze § 16, ale abychom standardizovali tuto péči. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP